Cercetând subiectul privind „Dezvoltarea industriei de încălțăminte din RM”, doctoranda Angela GHELBET (conducător ştiinţific: dr. Demian UŞANLÎ) şi-a propus să fundamenteze teoretic direcțiile strategice de evoluare în RM a acestei ramuri importante a industriei uşoare, în care sunt antrenaţi circa 50 de agenţi economici cu un efectiv de peste 3000 de angajaţi. Aceştia produc anual în jur de 2 milioane perechi de încălţăminte, iar valoarea producţiei fabricate se estimează la circa 300 milioane de lei.

Valorificând oportunităţile oferite de metodele de cercetare: documentarea științifică; analiza și generalizarea teoretică; analiza sistemică, analiza cantitativă, calitativă și sinteza; analogiile, inducția și deducția; colectarea informației prin chestionare, conversație, observare, interviu şi studii în teren, a fost soluționată următoarea problemă științifică importantă: cercetătoarea a fundamentat din punct de vedere științific și metodologic procesul de management al strategiei corelat cu modelul de afaceri pentru asigurarea dezvoltării durabile a industriei de încălțăminte din RM.

Concomitent, competitoarea a pus în valoare relaționarea sistemică a dimensiunilor de natură strategică, a argumentat rolul și responsabilitatea modelelor de afaceri în executarea strategiei, a lărgit aria de abordare a dimensiunilor conceptelor strategice capabile să asigure o dezvoltare durabilă a industriei autohtone de încălțăminte și a conturat unele noi direcții de cercetare de perspectivă.

Valoarea aplicativă a lucrării se manifestă prin studiul pieței de încălțăminte la nivel profil teritorial; originea articolelor de încălțăminte; analiza profilului consumatorului autohton; identificarea canalelor de intrare și desfacere a articolelor de încălțăminte în RM; formularea unor recomandări privind perfectarea cadrului legislativ-normativ autohton, racordat la exigenţele UE; evidențierea unor probleme și rezerve privind dezvoltarea modelelor de business, responsabile de dezvoltarea macro și microeconomică a ramurii.

În baza concluziilor generale, cercetătoarea optează pentru implementarea în industria de încălțăminte a unui model responsabil şi viabil al afacerilor, orientat către valori, tradiție și finalitate optima în ceea ce privește partenerii de afaceri, resursele, oferta, relația cu clienții şi consumatorii, canalele de distribuție, segmentele de piață, structura costurilor și fluxurile de venituri.

Rezultatele științifice principale obţinute de dna lector superior Angela GHELBET au fost publicate în 12 articole şi sunt aplicate în cadrul cursurilor la programele de studii Ciclul I și la programele master, Ciclul II, predate de corpul profesoral al Departamentului Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele de la FTP a UTM. Unele recomandări au fost implementate la întreprinderile „HÎNCU COM” SRL (strategii de creștere şi aprovizionare, implementare servicii outsourcing), „OLSA SHOES” SRL (modernizarea proceselor de producție, a metodelor de organizare a muncii şi de cooperare cu agenţii economici din domeniu) şi „ARMIR” SRL (elaborarea strategiei de piață).

Consiliul ştiinţific specializat (preşedinte – dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN; secretar – dr. Cornelia CRUCERESCU; membri – m. cor. AŞM Alexandru STRATAN, dr. Elena FUIOR, dr. Maria GHEORGHIŢĂ şi dr. Marian JALENCU) a examinat teza în şedinţă publică şi, în contextul opiniei referenţilor oficiali (dr. hab. Natalia BURLACU şi dr Claudia MELINTE), i-a conferit dnei Angela GHELBET titlul de doctor în științe la specialitatea „Economie şi management în domeniul de activitate”.