Universitatea Tehnică a Moldovei anunță concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Fine Arts Academy din Como, Italia. În cadrul Contractului de parteneriat Fine Arts Academy din Como oferă 6 burse de mobilitate a câte 11 luni pentru studenții de la ciclul I de studii – Licență,  de la Facultatea Textile și Poligrafie, domeniul profesional: Textile, vestimentație, încălțăminte și prelucrarea pieii.

Perioada de mobilitate – anul universitar 2017-2018.

Taxele de studii sunt asigurate de Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida), iar studenții vor achita drumul tur-retur, gazda și întreținerea pe perioada anului de studii.

Concursul se adresează studenților anilor II și III de studii Licență (specialitățile Design Vestimentar Industrial, Arte Decorative, Modelarea şi Tehnologia Confecțiilor din Țesături, Modelarea şi Tehnologia Confecțiilor din Piele) cu frecvența la zi.

IMPORTANT: limba de instruire va fi LIMBA ENGLEZĂ. Cunoașterea limbii italiene este un avantaj!

Componența dosarului de candidatură a statutului de student în mobilitate

  1. Cerere tip adresată Decanului Facultății (se găsește la coordonatorul de relații internaționale) și înregistrată la secretariatul facultății.
  2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
  3. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, cu mențiunea că în perioada de mobilitate candidatul va avea statut de student.
  4. Certificat Academic, inclusiv pentru anii de studii precedenți cu indicarea mediei pentru toți anii, eliberat de administrația facultății in limba română și limba engleză.
  5. Scrisoare de motivație adresată comisiei de selecție, în limba română și limba engleză, prin care să se menționeze principalele motive pentru alegerea mobilității, obiectivele de studiu urmărite de candidat pe durata mobilității, rezultatele așteptate (1-2 pagini).
  6. Curriculum vitae redactat în limba română și în limba engleză (formular Europass + fotografie).
  7. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză (nivel B2) eliberat de Catedra Limbi Moderne a Universității Tehnice a Moldovei sau alte instituții recunoscute – original și copie xerox.

 

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student în mobilitate

  1. Criterii de eligibilitate studenți:

– să aibă cetățenia Republicii Moldova;

– să fie student înmatriculat la Universitatea Tehnică a Moldovei;

– să aibă rezultate academice excelente;

– să aibă activități extra curriculare prin care se demonstrează interes şi dezvoltări în specialitatea aleasă precum şi activități sociale.

  1. Criterii de selecție studenți

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice mai bune în anul universitar anterior mobilității și în ultima sesiune de examene în comparație cu ceilalți candidați,

– curriculum vitae,

– scrisoare de motivație.

  1. Criterii specifice studenți

 

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție;

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră.

 

Calendar concurs selecție

01.08 – 01.09.17 – CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

01 – 05.09.2017 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

05.09.2017 – INTERVIUL DE SELECŢIE (CEADT „ZIPHouse”, str. Studenţilor 9/19, ora 14:00).

06.09.2017 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

10.09.2017 – TRANSMITEREA dosarelor către Fine Arts Academy din Como pentru evaluarea finală