În urma investigaţiilor ştiinţifice efectuate în cadrul proiectului de licenţă, Sergiu MAZILU, absolvent al specialității „Electroenergetica”, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, titular al „Listei rectorului 2017”, a elaborat un sistem de alimentare cu energie electrică (SAEE) pentru Fabrica de sticlă din mun. Chișinău, elaborând schema sistemului de alimentare cu energie electrică şi efectuând calculele tehnico-economice preconizate.

Calculele tehnice și economice pentru trecerea, în două etape, a întreprinderii de la tensiunea de alimentare de 10 kV la 110 kV au confirmat rentabilitatea proiectului, inclusiv perioadă de recuperare a investiției prevăzută pentru 5 ani, fiind stabilite, eventual, şi beneficiile întreprinderii în urma valorificări potențialului termic al gazelor arse. Echipamentul a fost ales din considerentele fiabilității și rentabilității economice, dar și a compatibilității cu cea de-a doua etapă de extindere a staţiei principale de coborâre (SPC).

Schema de principiu a unui sistem de alimentare cu energie electrică a întreprinderii este foarte complexă, poate să conţină sute de receptoare electrice și instalaţii de distribuţie ID-10 kV. În cazul întreprinderilor cu puterea instalată mică se recomandă alimentarea la tensiunea de 10 kV, iar a celor cu puteri mari – la tensiunea de 35-110-220 kV.

Tânărul inginer-electroenergetician a ales schema de structură optimă a reţelei de tensiune medie pentru interiorul întreprinderii, echipamentul şi aparatajul electric fiind verificat la acţiunea curenţilor de scurtcircuit. Problema compensării puterii reactive a fost soluţionată prin utilizarea instalaţiilor de compensare automatizate.

Au fost elaborate schemele protecţiilor, automatizării, aparatelor de evidenţă şi măsurare a parametrilor energiei electrice. Pentru realizarea protecţiilor au fost utilizate dispozitive moderne cu microprocesoare şi logică artificială, realizate cu utilizarea circuitelor integrate.

Absolventul a consacrat un capitol aparte al tezei analizei condiţiilor de muncă, măsurilor de securitate a muncii şi protecţiei contra incendiilor, zgomotului cu caracter permanent, riscului de electrocutare, măsurilor de protecţie a mediului ambiant. Un alt capitol a fost rezervat realizărilor practice, în cadrul căruia a fost proiectată priza de legare la pământ a PT2, însoțită de calculele tehnice și economice respective.

La elaborarea proiectului deciziile tehnice şi economice au fost coordonate cu cerinţele Normelor de Amenajare a Instalaţiilor Electrice, de un real folos fiindu-i și recomandările decanului Facultății Energetică și Inginerie Electrică, dr., conf. univ. Victor Pogora, în special conducătorului de proiect, dr., conf. univ. Nicolae MOGOREANU, care este și președinte al Asociaţiei Consumatorilor de Energie, membru al Consiliului de coordonare „Moldova Eco-Energetică” și al Grupului de lucru pentru supravegherea activității de întreprinzător pe lângă Ministerul Economiei al RM.

(Visited 66 times, 1 visits today)