UTM își dorește o asociație Alumni

Preocupat de calitatea pregătirii inginerilor în ţara noastră, Senatul UTM s-a expus  recent asupra necesității impulsionării parteneriatelor subdiviziunilor universitare cu mediul economic, dar și a consolidării relaţiei cu propriii absolvenţi. În opinia senatorilor, prin asociațiile absolvenților deja existente (la unele facultăți) sau nou-create se va contribui la păstrarea și valorificarea tradițiilor universitare, dar și la promovarea imaginii UTM în lume.

Solicitat să se pronunțe pe marginea acestui subiect, dr., conf. univ. Valentin AMARIEI, prorector UTM pentru formarea continuă şi parteneriate, a venit  cu unele precizări:

– Relaţiile de parteneriat dintre structurile academice şi agenţii economici au menirea să contribuie la creşterea economică şi dezvoltarea durabilă a RM. Tradiţional, aceste relaţii se derulează pe multiple planuri: vizite de lucru şi documentare în ambele sensuri, organizarea stagiilor de practică, antrenarea oamenilor de afaceri în activităţi de formare continuă, înaintarea unor propuneri de perfecţionare a planurilor de învăţământ ş.a. Recenta hotărâre a Senatului ne orientează să valorificăm la cota maximă potenţialul intelectual, energia creatoare şi spiritul corporativ al absolvenţilor UTM (peste 70 mii de ingineri!). Pentru a realiza acest deziderat, urmează să constituim până la finele anului curent Asociaţia absolvenţilor UTM „ALUMNI” cu filiale la toate facultăţile.

Ținând cont de experienţa acumulată în cadrul Asociaţiei Obşteşti „Societatea absolvenţilor în microelectronică ai Universităţii Tehnice a Moldovei”, fondată la 14 iunie 2010 pe lângă Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, FCIM, dar şi în unele asociaţii ce funcţionează pe lângă instituţii de învăţământ de peste hotare, ne propunem să constituim un comitet organizatoric, care, în termeni proximi, va elabora proiectul Statutului Asociaţiei Absolvenţilor UTM.

Obiective principale ale Asociaţiei „ALUMNI” ar fi stabilirea şi promovarea relaţiilor de colaborare permanentă între structurile didactice şi de cercetare ale Universităţii cu absolvenţii săi din ţară şi străinătate; extinderea cooperării în vederea realizării acţiunilor de modernizare a învăţământului ingineresc din republică cu actori interesaţi pe plan naţional şi internaţional; promovarea imaginii şi ridicarea prestigiului UTM pentru a asigura formarea contingentului de student şi masteranzi; facilitarea angajării absolvenţilor în câmpul muncii; dezvoltarea bazei materiale de învăţământ şi cercetare, sprijinirea activităţii didactice, ştiinţifice, culturale, artistice, sportive, sociale, precum şi a unor proiecte; facilitarea efectuării prin mobilitate academică a unor vizite de schimb de experienţă şi de documentare, respectiv de participare a angajaţilor/studenţilor la conferinţe, reuniuni; susţinerea pregătirii şi specializării profesionale prin colaborarea cu cadre universitare recunoscute pe plan internaţional; acordarea de consultanţă ştiinţifică şi asistenţă tehnică de specialitate, alte servicii din domeniul de activitate, efectuarea de studii, informări, documentări, cursuri, seminarii, demonstraţii, în vederea atingerii scopurilor Asociației; organizarea de manifestări profesionale şi științifice pe plan național si internaţional; elaborarea, editarea şi distribuirea de publicaţii de specialitate necesare procesului educaţional, ştiinţific şi tehnic în domeniu şi asigurarea unui schimb de publicaţii şi informaţii cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate etc.

Cu  prilejul consemnării Zilei Inginerului în data de 7 octombrie 2017 va fi organizat Forumul inginerilor din RM cu genericul „Inginerii creează viitorul”, cu participarea factorilor de decizie din Guvern şi  ministere, reprezentanţilor corpului profesoral al UTM, comunităţii ştiinţifice din RM, asociaţiilor oamenilor de afaceri din domeniile inginereşti. La forum vor fi invitaţi în calitate de fondatori ai Asociaţiei şi absolvenţii tuturor facultăţilor UTM – manageri cu experienţă, dar şi ingineri mai tineri, care, deopotrivă, se bucură de stima şi respectul societăţii pentru rezultatele remarcabile obţinute în cariera profesională.

Până în toamnă urmează să punem la punct şi alte chestiuni organizatorice ce ţin de constituirea Asociaţiei.

(Visited 19 times, 1 visits today)