UTM anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Colegiului Tehnic

Universitatea Tehnică a Moldovei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Colegiului Tehnic, parte componentă a Universităţii Tehnice a Moldovei

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au desfăşurat activitate didactică de cel puţin 2 ani, ce nu au împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă, posedă limba română, sânt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al Colegiului Tehnic al UTM prezintă la Universitatea Tehică a Moldovei, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării în presă a anunţului, următoarele acte de participare la concurs:

  1. cererea de participare la concurs conform anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 673 din 09.07.2015;
  2. copia actului de identitate;
  3. copia /copiile actului/ actelor de studii;
  4. copia carnetului de muncă;
  5. Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 673 din 09.07.2015;
  6. certificatul medical care atestă  faptul  că persoana este aptă  din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcţiei;
  7. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
  8. proiectul planului de dezvoltare a instituţiei, pentru 5 ani;

      Termenul de depunere a actelor – 20 de zile calendaristice de la data publicării anunţului.

           ADRESA:

mun. Chişinău, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 168, bir. 109

telefon de contact: 0 (22) 23-53-44.

(Visited 21 times, 1 visits today)