Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea din Siegen, Germania, în cadrul programului Erasmus+  DE01-KA 107. Universitatea din Siegen oferă 4 burse de mobilitate a câte 150 zile pentru studenții de la toate ciclurile de studii, 1 bursă de mobilitate a câte 50 zile pentru doctoranzi (mobilitate de training), 1 bursă pentru personalul didactic (mobilitate de predare) a câte 15 zile, 2 burse pentru personalul didactic (mobilitate de training) a câte 15 zile.

Valoarea totala a burselor pentru perioada de mobilitate:

studenți – 4000€,

doctoranzi –  5145€;

personalul didactic (training) – 1540€;

personalul. didactic (predare) – 1840€.

N.B.   Adițional drumul tur-retur  (aprox. 275€).

Dosarele pot fi depuse la responsabilii de relații internaționale din cadrul facultăţilor, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relaţii internaţionale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Concursul se adresează studenților anilor II și III de studii Licență și anului I de studii Masterat, cu frecvența la zi.

IMPORTANT: limba de instruire va fi LIMBA ENGLEZĂ sau GERMANĂ în dependență de programul selectat!

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea din Siegen, Germania.

 

Detalii despre oferta academică:  pentru studenți: Tehnologii Informaționale și Comunicații (B, M), pentru personal didactic:  Tehnologii Informaționale și Comunicații (PhD stud, PhD).

 

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS:

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, cu mențiunea că în perioada de mobilitate candidatul va avea statut de student.
 4. Certificat Academic, inclusiv pentru anii de studii precedenți cu indicarea mediei pentru toți anii, eliberat de administrația facultății in limba română și limba engleză .
 5. Scrisoare de intenție adresată comisiei de selecție, în limba română și limba engleză, prin care să se menționeze principalele motive pentru alegerea mobilității, obiectivele de studiu urmărite de candidat pe durata mobilității, rezultatele așteptate (1-2 pagini).
 6. Curriculum vitae redactat în limba română și în limba engleză (formular Europass + fotografie).
 7. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză sau germană (nivel B2) eliberat de Catedra Limbi Moderne a Universității Tehnice a Moldovei sau alte instituții recunoscute – original și copie xerox.
 8. Learning Agreement for Studies în care se vor indica programul de studiu selectat, disciplinele de studii și numărul de credite. Acesta din urmă trebuie semnat și avizat de către șef catedră/departament și administrația facultății.

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS:

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice.
 4. Scrisoare de intenție adresată comisiei de selecție, în limba română și limba engleză, prin care să se menționeze principalele motive pentru alegerea mobilității.
 5. Curriculum vitae redactat în limba română și limba engleză (formular Europass + fotografie).
 6. Program preliminar de predare/training .

 

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

 1. Criterii de eligibilitate

– să aibă cetățenia Republicii Moldova sau să fie cetățeni ai unei țări participante la Programul ERASMUS+

– să fie student înmatriculat la Universitatea Tehnică a Moldovei.

 

 1. Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate;

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior mobilității și în ultima sesiune de examene;

– să prezinte un curriculum vitae, o scrisoare de motivație.

 

 1. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră

 

Calendar concurs selecție           

01 – 17.12.2016  ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

19.12.2016         INTERVIUL DE SELECŢIE

(Serviciul Relații Internaționale, bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203, ora 14:00)

21.12.2016           AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

22.12.2016           TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Siegen din Germania

pentru evaluarea finală

 

Informații suplimentare

Coordonatori relații internaționale:

FCIM, dna Elena Gogoi elena.gogoi@faf.utm.md

FIMET, dl Dinu Țurcanu dinu.turcanu@adm.utm.md

CNTS, Secrieru Nicolae nicolae.secrieru@cnts.utm.md

(Visited 4 times, 1 visits today)