Pe 28 noiembrie 2016 la Facultatea de Energetică şi Inginerie Electrică a fost susţinută o a doua teză de doctor în ştiinţe tehnice din anul curent. Consiliul ştiinţific specializat (preşedinte: dr. hab., prof.univ. Tudor AMBROS, secretar: dr. în tehnică Viorica HLUSOV) a examinat rezultatele cercetărilor efectuate în tema „Eficientizarea energetică a proceselor și instalațiilor de panificație prin integrarea cogenerării” de lect. sup. Corina CHELMENCIUC, şef Departament Termoenergetica și Management în Energetică (cond. șt.: m.c. AŞM, dr. hab., prof. univ. Valentin MUSTEAȚĂ şi dr. hab., prof. univ. Valentin ARION).

Referentul oficial, dr. hab. în tehnică, prof. univ. Mihail CHIORSAC (UTM), dr. în tehnică, prof. univ. Ion STRATAN şi dr. în tehnică, prof. univ. Ion SOBOR au menţionat caracterul inovator ştiinţific al lucrării privind problema integrării cogenerării în lanţul tehnologic din industria de panificaţie prin aplicarea unui concept nou de sporire a eficienţei energetice – conceptul „CogIntegr”. Prin implementarea schemei propuse de autoare se obţine sporirea eficienţei energetice, exergetice şi economice a instalaţiilor tehnologice. A fost argumentată necesitatea aplicării metodei complexe de evaluare a fezabilităţii implementării soluţiilor tehnice propuse în baza analizelor energetice, exergetice şi economice. Pentru o gamă largă de capacități de producție a instalațiilor de panificație asamblate conform conceptului „CogIntegr”, în bază de motor cu ardere internă, au fost evaluate valorile economiilor nete și ale costurilor nivelate ale energiilor produse. De asemenea, a fost elaborat un program de calcul specializat pentru evaluarea eficienței economice a oricărui proiect de implementare a tehnologiei „CogIntegr”.

Acad. Vitalie POSTOLATII (Institutul de Energetică al AŞM), dr. hab. în tehnică, prof. cerc. Vladimir BERZAN (IE AȘM) , dr. în tehnică, conf. univ. Aurel GUȚU, şi referentul oficial, dr. în tehnică, conf. cerc. Mihai TÎRȘU (IE AȘM) au accentuat soldarea reuşită a investigaţiilor ştiinţifice cu elaborarea metodologiei şi metodelor de aplicare în producere a conceptului „CogIntegr”. Este foarte mare şi valoarea practică a lucrării de oarece recomandările cercetătoarei sunt în context cu directivele de specialitate ale UE, şi fiind implementate, vor spori eficienţa utilizării surselor energetice, vor contribui la asigurarea securităţii energetice a RM, vor duce la diminuarea emisiilor de energie în mediul înconjurător şi la prevenirea efectului de seră în atmosferă.

Dezbaterile publice pe marginea tezei dnei Corina CHELMENCIUC au finisat cu votul unanim al membrilor Consiliului şi adoptarea hotărârii privind conferirea titlului de doctor în tehnică la specialitatea 221.01 ,,Sisteme ţi tehnologii energetice”.

Prezent la susţinere, dr., conf. univ. Victor POGORA, decanul FEIE, a subliniat că doctoranda Corina CHELMENCIUC este un exemplu excelent de urmat pentru tinerele cadre didactice, angajate în cadrul facultăţii, care pe parcursul studiilor a demonstrat perseverenţă, tenacitate, insistenţă şi responsabilitate, materializate în final într-o foarte bună lucrare ştiinţifică.

(Visited 2 times, 1 visits today)