CIOBANU Marin – Susţinerea tezei de doctor în economie

Pretendent: CIOBANU Marin

Conducător ştiinţific: conf. univ., dr., MAMALIGA Vasile                                 

Consiliul ştiinţific specializat:  D 31.521.03-05

Tema tezei: DEZVOLTAREA INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARE PRIN PRISMA INVESTIŢIILOR

Specialitatea: 521.03  Economie și management în domeniul de activitate (industrie)

Data – 30 noiembrie 2016,   ora 14.00

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 168, blocul 1, aula 205.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului. Rezultatele principale ale cercetării au fost publicate în 9 lucrări ştiinţifice, inclusiv 8 lucrări fără coautori.

Rezumatul tezei

  1. Problematica abordată o constituie investiţiile străine directe, importanţa acestora în dezvoltarea economică a ţării şi modalităţile de sporire a atractivităţii acesteia pentru dezvoltarea durabilă a industriei prelucrătoare, ca element de bază de asigurare a creşterii economice şi a competitivităţii ţării.
  2. Conţinutul de bază al tezei. Cercetarea a demonstrat că, implementarea politicilor și strategiilor utilizate la nivel internațional  pentru promovarea atractivităţii investiţionale și îmbunătățirii climatului investițional a ţărilor,  sporesc esențial atragerea de CTN, ca purtători de bază ai ISD, care la rândul lor influențează benefic asupra dezvoltării industriei prelucrătoare şi a potenţialului de creştere economică a țărilor recipiente. Teza include: introducerea, adnotarea, trei capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii şi anexe.
  3. Principalele rezultate obţinute. Cele mai importante rezultate teoretice şi practice, ce caracterizează noutatea cercetării şi vizează aportul personal al autorului, sunt următoarele: a fost efectuată sistematizarea şi sintetizarea conceptelor şi teoriilor cu privire la ISD şi rolul lor în dezvoltarea economică; au fost sistematizate şi evidenţiate tendinţele moderne pe plan mondial în privinţa politicilor industriale pentru sporirea atragerii ISD; au fost identificate noile tendinţe în evoluţia investiţiilor străine directe pe plan mondial şi regional; a fost reliefat locul R. Moldova în cadrul competiţiei regionale pentru ISD; au fost generalizate şi sintetizate noile abordări cu privire la politicile şi strategiile de atragere a ISD utilizate pe plan mondial; au fost identificate şi propuse măsuri pentru îmbunătăţirea climatului investiţional  al ţării, inclusiv prin, crearea Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare și elaborarea Planului Național de Dezvoltare Economică și Reindustrializare a RM; au fost propuse, pe baza analizei şi sintetizării experienţei mondiale, soluţii de sporire a atractivităţii investiţionale a R. Moldova, prin crearea Centrului de Instruire Tehnică Activă, Colegiului de Inginerie şi a Agenţiei de Promovare a Investiţiilor din Moldova.
(Visited 63 times, 1 visits today)