Doctoranzii – la primele comunicări şi publicaţii

În zilele de 2-4 noiembrie 2016, Şcoala doctorală „Inginerie Civilă” din cadrul FUA a organizat seminarul doctoral internaţional francofon „De ma première communication vers ma première publication scientifique”. Pe această platformă educaţională şi-au dat întâlnire 14 doctoranzi începători de la UTM, 3 – de la  Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, şi câte o persoană de la Universitatea AŞM, Université dʾAngers-France (UAF) şi Institut des Sciences et Techniques de LʾIngénieur (ISTIA), dar şi cadre didactice cu vechime.

În debutul seminarului au luat cuvântul lectorul superior Natalia CIOBANU, prodecan al Facultăţii Urbanism şi Arhitectură, UTM, prof. Daniel LEPADATU (România) şi prof. Abdessamad KOBI (Franţa).

În cadrul seminarului au fost examinate rezultatele investigaţiilor ştiinţifice de ultimă oră şi făcute propuneri privind o gamă largă de subiecte, inclusiv: protecţia localităţilor din Moldova împotriva proceselor geologice periculoase (drd. Nicolae LUCAŞENCO), sugestii privind încadrarea a trei blocuri moderne în centrul istoric al mun. Chişinău (drd. Svetlana OLEINIC), consolidarea pereţilor de zidărie cu fisuri (drd. Victor LUCAȘENCO), utilizarea sistemelor de informaţii pentru a optimiza eficienţa staţiilor de epurare a apelor uzate (drd. Natalia CIOBANU), unele particularităţi privind consolidarea individuală şi în grup a terenurilor agricole în Moldova (drd. Ion ȘUMLEANSCHI), comportamentul construcţiilor din beton armat la interacţiunea cu mediul (drd. Alexandru FRUNZĂ), metode de tratare a apelor uzate industriale (drd. Vasili VÎRLAN), sugestii privind consolidarea fundaţiilor cu materiale compozite (drd. Elena BEJAN), încălzitoarele solare apă – posibilităţi de utilizare a energiei regenerabile în Moldova; realizări şi oportunităţi pentru eficienţă energetică şi energie regenerabilă în Moldova (drd. Elena NICOLAEV şi drd. Andrei BÎINZARI), soluţii pentru asigurarea calităţii mediului interior în clădiri existente (drd. Iulia NEGARĂ), consideraţii privind gestionarea nămolurilor reziduale din apele uzate pentru utilizare în agricultură (drd. Diana SIREȚEANU), unele aspecte de reprezentare a datelor cartografice (drd. Ana VLASENCO) şi studiu comparat privind substituirea climatizoarelor R22 cu R422D (drd. Dionisie BEŢ) – cu toţii de la UTM; consideraţii privind panourile cu celule fotovoltaice cu semiconductoare din polimeri pentru  producerea energiei electrice şi cercetări privind gestionarea energiei în construcții civile și industriale (drd. Mihaela MIRON, Ion ANTONESCU, Iulian CUCOŞ – Iaşi), studiu comparat privind căile de sporire a durabilităţii betonului performant (drd. Nadare MATOIRI CHAIBATI – UAF, Franţa) şi analiza stabilităţii pantelor în baza hărţilor de risc (drd. Nicolae BEŢ, AŞM).

După închiderea conferinţei, directorul şcolii doctorale „Inginerie Civilă” Ion RUSU, dr. hab. în tehnică, profesor universitar, Departamentul Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții, FUA, totalizând lucrările seminarului a menţionat:

– Conferinţa ştiinţifică „Prima mea comunicare şi prima mea publicaţie ştiinţifică” a avut loc graţie unui proiect anual, finanţat de către Agenția Universitară  Francofonă (AUF), care, de rând cu alte direcţii prioritare de finanţare, susţine şi pregătirea doctoranzilor. Pe această cale exprimăm AUF sentimentele noastre sincere de gratitudine. Proiectul este implementat de consorţiul didactico-ştiinţific al UTM, Universitatea Tehnică „Gh. ASACHI”, UAF şi ISTIA şi a prevăzut derularea a trei seminare ştiinţifice doctorale. Primul a avut loc vara trecută la Iaşi, al doilea – astăzi, la UTM, şi al treilea atelier se preconizează să fie convocat în aprilie 2017 la universitatea parteneră din Franţa.

Audiind comunicările prezentate şi discuţiile pe marginea acestora, considerăm că obiectivele au fost îndeplinite. Participanţii au demonstrat abilităţi bune de comunicare în limba franceză, pentru prima dată au prezentat lucrări valoroase, bine argumentate, axate pe domeniile de cercetare ale tezelor, văzându-și rodul căutărilor între copertele unei culegeri de articole.

Doctoranzii participanţi în proiect din universităţile consorţiului beneficiază de mobilitate academică în RM, România şi Franţa. Totodată, conferinţa doctorală este şi o platformă de stabilire a unor contacte amicale între cercetătorii şcolilor doctorale ale consorţiului, care ulterior s-ar putea fructifica în proiecte comune de cercetare a unor probleme de interes major pentru ţările UE, pentru moment din programul „Orizont 2020”, dar şi din cadrul altor programe didactico-ştiinţifice din spaţiul unic european de cercetare, finanţate separat de ţări şi organizaţii. Prin pregătirea doctorilor în ştiinţe tehnice, seminarul va contribui la sporirea nivelului de pregătire profesională a corpului didactic al UTM.

Drd. Nicolae LUCAŞENCO şi-a împărtăşit primele rezultate obţinute în cercetare:  luând în considerare construcţiile care au fost executate de-a lungul istoriei în satele din bazinul râului Prut şi riscul ridicat al daunelor provocate de procesele geologice periculoase, pot fi făcute următoarele concluzii: autorităţile locale trebuie să evite construcţiile noi pe teritoriile unde pot avea loc inundaţii şi alunecări de teren; să elaboreze prognoze şi măsuri operaţionale pe termen mediu şi lung împotriva inundaţiilor; să extindă reţeaua hidrometrică, în special pe cursuri de apă mici; să cureţe lunca râurilor şi să întărească barajele.  Protecţia comunităţilor din zonă împotriva inundaţiilor, alunecărilor de teren şi altor procese geologice periculoase solicită circa EUR 280 de milioane USD. De aceea, soluţionarea problemelor legate de fiecare proces negativ trebuie rezolvate numai într-un mod complex pentru a evita creşterea nejustificată a investiţiilor necesare implementării măsurilor de protecţie.

Drd. Natalia CIOBANU a comunicat participanţilor la conferinţă că în prezent, când problemele de mediu la nivel mondial sau regional sunt tratate cu o mai mare responsabilitate, epurarea apelor reziduale constituie un subiect de interes sporit, deoarece trebuie garantată calitatea apei deversate din instalaţiile de epurare în mediul acvatic.  Procesele de tratament se disting de alte procese industriale prin caracteristici complexe fizico-chimico-biologice şi obiective operaţionale specifice de epurare, care necesită sisteme speciale de control. Monitorizarea parametrilor din procesele de tratament este o activitate esenţială în staţiile de tratare a apelor uzate. Scopul său este de a urmări gradul de conformitate cu legislația de monitorizare a parametrilor de calitate a apei la ieşire din instalaţia de tratare. De aceea, pentru a monitoriza performanţa şi eficienţa parametrilor proceselor de tratare a apelor reziduale trebuie să apelăm la TIC, elaborând softuri speciale.

Drd. Victor LUCAȘENCO a relatat primele rezultate obținute în teza, asupra căreia lucrează: consolidarea pereţilor de zidărie cu fisuri este un subiect de mare importanţă şi pentru multe clădiri din ţara noastră. Pentru a restaura sau reînnoi o parte a clădirii sau a elementului sau a unor combinaţii de elemente degradate şi a le reda capacitatea de rezistență structurală aproape de cea iniţială, propunem evaluarea completă a capacităţii portante a clădirilor, studierea tipurilor de crăpături, care pot apărea în elementele pereţilor de zidărie şi alegerea celor mai eficiente metode de reparare a clădirii. Toate lucrările de consolidare ar trebui să se bazeze pe un proiect. Metodele de consolidare alese trebuie să fie eficiente, cu costuri minime, dar să ofere rezistenţa solicitată. Orice intervenţie are drept scop final creşterea siguranţei structurale.

A mai rămas doar un an până la punerea în aplicare a alineatului 3 al Articolului 132 „Cerinţele minime de calificare pentru ocuparea funcţiilor didactice şi ştiinţifico-didactice” al Codului Educaţiei Nr. 152 din  17.07.2014 l RM, care stipulează că pentru ocuparea unei funcţii ştiinţifico-didactice în învăţământul superior este necesară deţinerea unei calificări de nivelul 8 – studii superioare de doctorat, conform Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei. Pentru a face faţă acestei provocări, conducerea şcolilor doctorale ale UTM întreprind paşi concreţi privind eficientizarea studiilor doctorale. În acest context se înscrie și seminarul de față.

 

 

 

(Visited 44 times, 1 visits today)