Pe 19-22 octombrie 2016 Filiera Francofonă „Technologies Alimentaires” din cadrul Facultăţii Tehnologie şi Management în Industria Alimentară a UTM a găzduit un seminar doctoral pentru cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi cu genericul „Impactul deşeurilor horticole asupra mediului şi oportunităţi pentru valorificarea lor ca sursă de compuşi fenolici”.

Evenimentul a fost organizat în cadrul unui proiect internaţional de susţinere a cercetării şi pregătirii cadrelor, finanţat de Agenția Universitară  Francofonă (AUF), în parteneriat cu Centrul de cercetare „Ştiinţa alimentară” al UTM, Facultatea de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Centrul de cercetare „Chimie aplicată şi inginerie de proces” din Bacău, Universitatea din Orléans, Institutul de chimie organică şi analitică din Orléans, Departamentul Tehnologia laptelui şi produselor lactate al Facultăţii Tehnologice a Universităţii Tehnologii Alimentare din Plovdiv, Departamentul Ştiinţa Alimentelor, Ingineria Alimentelor şi Biotehnologii Aplicate al Facultăţii de Ştiinţe şi Ingineria Alimentelor a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

În deschiderea seminarului au rostit alocuţiuni dr., conf. univ. Vladislav REŞITCA, decanul FTMIA, Roxana TURCANU, directorul Antenei AUF-Chişinău, dr., prof. univ. Jorj CIUMAC, fondatorul FFTA, actualmente director al Consiliului ştiinţific al Centrului de cercetare „Ştiinţa alimentară”, dr., conf. univ. Aurica CHIRSANOVA, directorul FFTA, și alți reprezentanţi ai universităţilor şi centrelor de cercetare prezente la eveniment.

La prima şedinţă a fost audiat raportul doamnei doctor inginer Cristina Gabriela CONSTANTINESCU (POP), conferenţiar la Universitatea ”Ștefan cel Mare”din Suceava, „Calitatea şi siguranţa alimentelor. Concepte şi aplicaţii practice.”, la baza căruia a stat  monografia cu acelaşi titlu apărută recent la Editura PERFORMANTICA din Iaşi şi lansată de dumneaei la seminar. Auditoriul a meditat activ pe marginea raportului cu elogieri în adresa autorului, s-au făcut propuneri şi soluţii binevoitoare privind tematica abordată în monografie.

În şedinţa a doua a seminarului au fost examinate rezultatele cercetărilor ştiinţifice, obţinute de Elena CRISTEA, doctorandă la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Participanţii la seminar au fost prezenţi la lucrările Conferinţei Internaţionale „Tehnologii moderne în industria alimentară – 2016”, secţiunea tehnologii alimentare (în limba franceză), au prezentat comunicări în atelierul de lucru privind proiectul bilateral R. Moldova – România  „Substituirea aditivilor alimentari sintetici cu compuşi bioactivi extraşi din resurse naturale regenerabile”, s-au întreţinut cu profesorii şi studenţii FFTA, au vizitat platformele didactico-ştiinţifice de excelenţă „Centrul de cercetare în oenologie” şi „Centrul de procesare a laptelui și cărnii”.

Dr. hab., prof. univ. Rodica STURZA, director coordonator al proiectului AUF din partea UTM, a subliniat importanţa şi semnificaţia seminarului:

– Sunt aproape 20 de ani de când UTM a aderat la AUF. În acest răstimp, cu suportul Agenţiei în UTM au beneficiat de mobilitate academică în universităţile – partenere peste 350 de studenţi, 19 doctoranzi şi 11 postdoctoranzi, au fost realizate 9 proiecte de cercetare, au fost organizate conferinţe, seminare, simpozioane, au fost publicate un şir de lucrări ştiinţifice în limba franceză. În această suită se înscrie şi seminarul doctoral de astăzi, finanţat de AUF, care  reprezintă un spaţiu de reflecţie şi schimb de experienţă în cercetare pentru doctoranzi şi conducătorii lor ştiinţifici, un atelier didactico-ştiinţific de dezbateri constructive, un loc de socializare şi transfer valoros de cunoştinţe.

Participanţii la seminar au venit cu reflecţii teoretice, metodologice şi etice privind evaluarea rezultatelor obţinute de doctoranzi, extinderea culturii ştiinţifice a lor în zonele din afara subiectului de teză, achiziţionarea unor tehnici complementare de lucru, integrarea în activitatea de cercetare şi în viață. Ne-am propus să reflectăm împreună şi în jurul unor aspecte metodologice: principii de elaborare a proiectului tezei de doctorat (cercetare, întrebări, ipoteze, metodologie), analiza primelor rezultate, evidenţierea căilor de depăşire a eventualelor obstacole şi dificultăţi, diseminarea rezultatelor cercetărilor.

Seminarul a fost util şi pentru conducătorii ştiinţifici de teze, Şcolile doctorale ale UTM, care s-au expus asupra modelului istoric şi actual de cercetare doctorală şi postdoctorală ca instrument de investigaţii ştiinţifice, au enunţat sugestii referitoare la cadrul naţional de calificare vizavi de EQF (European Qualification Framework), au examinat cerinţele pentru perfectarea unei teze de doctorat, au făcut propuneri în vederea eliminării constrângerilor birocratice ş.a.

doctorat_filiera-francofona
(Visited 4 times, 1 visits today)