Concurs de selecţie a studenţilor și cadrelor didactice ERASMUS+

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Coruna, Spania, în cadrul programului Erasmus+ KA 107. Universitatea Coruna oferă 2 burse de mobilitate a câte 5 luni pentru studenții de la ciclul II studii superioare de Masterat, și 2 burse pentru personalul didactic a câte 5 zile.

Valoarea bursei pentru studenți este de 800€/lună (maximum pentru 5 luni), adițional se va achita drumul tur-retur  (aprox. 820€).

Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Facultăţii de Urbanism și Arhitectura de către coordonatorul de programe internaționale din cadrul facultății.

Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Universitatea Coruna, Spania, care va anunța rezultatele finale.

IMPORTANT:  limba de instruire va fi LIMBA ENGLEZĂ!

Detalii despre oferta academică:  Responsabilul de relații internaționale FUA.

 

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, cu mențiunea că în perioada de mobilitate candidatul va avea statut de student.
 4. Certificat Academic, eliberat de administrația facultății, în limba română și în limba engleză.
 5. Scrisoare de intenție adresată comisiei de selecție, redactată în limba română și în limba engleză, prin care să se menționeze principalele motive pentru alegerea mobilității, obiectivele de studiu urmărite de candidat pe durata mobilității, rezultatele așteptate (1-2 pagini) – original și copie xerox.
 6. Curriculum vitae redactat în limba română și în limba engleză (formular Europass + fotografie) – original și copie xerox.
 7. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză (nivel B2) eliberat de Catedra Limbi Moderne a Universității Tehnice a Moldovei sau alte instituții recunoscute – original și copie xerox.
 8. Learning Agreement for Studies în care se vor indica programul de studiu selectat, disciplinele de studii și numărul de credite. Acesta din urmă trebuie semnat și avizat de către șef catedră/departament și administrația facultății.

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

 

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

 1. Criterii de eligibilitate

– să aibă cetățenia moldovenească sau să fie cetățeni ai unei țări participante la Programul ERASMUS+

– să fie student înmatriculat la studii de masterat la zi la Universitatea Tehnică a Moldovei

– să promoveze cu rezultate bune testul de competență lingvistică pentru Limba engleză

 1. Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior mobilității și în ultima sesiune de examene

– să prezinte un curriculum vitae, o scrisoare de motivație și un certificat de competență lingvistică pentru limba engleză

 1. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră

 

Calendar concurs selecție:                        

17 – 27.10.2016  ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

28.10.2016          INTERVIUL DE SELECŢIE (locul, ora)

28.10.2016          AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

30.10.2016          TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Coruna pentru evaluarea finală

 

Informații suplimentare:

Serviciul Relaţii Internaționale

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, tel. 022 235 415

Coordonator relații internaționale FUA

Dna Natalia Ciobanu, Prodecan

e-mail: natalia.ciobanu@fua.utm.md

 

(Visited 8 times, 1 visits today)