Universitatea Tehnică a Moldovei şi Universitatea din Petroşani anunţă concurs de selecţie a candidaților din rândul studenților de la ciclul I Licență pentru 12 mobilităţi academice, cu o durată de 5 luni, începând cu februarie 2017 în cadrul Programului de cooperare şi asistenţă între Ministerul Educaţiei al RM şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din România.

Sunt eligibili studenții anilor II și III de studii.

Persoanele interesate se vor adresa la Responsabilul de relații internaționale din cadrul facultății respective  pentru a consulta lista programelor propuse de Universitatea din Petroșani și vor prezenta următoarele acte pe suport electronic responsabililor din facultăți sau la adresa tatiana.lucinschi@adm.utm.md:

 

  1. Curriculum Vitae
  2. Scrisoare de motivație adresată comisiei de selecție redactată în limba română, prin care să se menționeze principalele motive pentru alegerea mobilității, obiectivele de studiu urmărite de candidat pe durata mobilității, rezultatele așteptate (1-2 pagini).
  3. Situația academică (Certificat eliberat de administrația facultății).
  4. Certificat eliberat de administrația Facultății prin care se confirmă anul de studiu, specialitatea, grupa academică și anul preconizat al absolvirii studiilor.
  5. Learning Agreement for Studies în care se vor indica programul de studiu selectat, disciplinele de studii și numărul de credite. Acesta din urmă trebuie semnat și avizat de către șef catedră/departament și administrația facultății.

 

Documente suplimentare cum ar fi: atestate profesionale, diplome, certificate, premii, participare la proiecte extra-curriculare – original sau copie.

Criterii de eligibilitate

– să fie student înmatriculat la studii la zi – licență la Universitatea Tehnică a Moldovei la facultăţile sus-menţionate;

– nu sunt eligibili studenții anilor I și IV de studii.

Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate;

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior mobilității și în ultima sesiune de examene;

– să prezinte dosarul de concurs complet.

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitatea parteneră

 

Termen limită de prezentare a dosarului: 27 octombrie 2016.

(Visited 16 times, 1 visits today)