Andrei PETCO, proaspăt inginer licenţiat în specialitatea „Tehnologia Construcţiilor de Maşini”, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, consideră  că tractorul T-70 are dreptul la viață, din moment ce se mai află în uz şi necesită în continuare servicii de mentenanţă. El și-a expus argumentele și soluțiile de îmbunătățire în teza sa de licență.

Proiectul se referă la elaborarea unei tehnologii noi de prelucrare a piesei „Corpul stâng” 54-2607011-11 a tractorului T-70 şi organizarea prelucrării acestei piese în cadrul unui modul tehnologic flexibil automatizat. La bază se află principiul centralizării prelucrărilor, iar asigurarea preciziei a fost argumentată prin proiectarea dimensională şi respectarea principiului de orientare invariantă. A fost estimat și nivelul de rentabilitate – 20%.

Tânărul inginer și-a propus să implementeze în proiect metode progresive de prelucrare, cu productivitate înaltă, care asigură o precizie sporită şi o calitate înaltă a suprafeţelor piesei. A pus accentul şi pe folosirea mașinilor-unelte cu comandă numerică, în special a centrelor de prelucrare, precum și a noilor tipuri de scule, lichidelor de ungere-răcire, pe utilizarea calculatoarelor, organizarea economico-managerială modernă a sistemelor de producere. Toate acestea contribuie la sporirea calității și productivităţi modulului flexibil automatizat de producere a pieselor de tip corp, cu diverse tipuri de suprafeţe: alezaje, caneluri, găuri cilindrice și filetate, suprafeţe plane etc. Ca date iniţiale pentru proiectare au servit desenul de execuţie al piesei tip „Corp Stâng” 54-2607011-11 al transmisiei finale a tractorului T-70 şi programa anuală de fabricare a piesei în volum de 2000 de bucăţi.

În urma unei analize minuțioase a desenelor de execuţie şi a cerinţelor tehnice de confecţionare a pieselor, autorul a ales metoda de fabricare a semifabricatului şi succesiunea fazelor tehnologice de prelucrare a suprafeţelor elementare; a elaborat planul de operaţii şi schemele de instalare, structura procesului tehnologic; a proiectat operaţiile şi regimurile de aşchiere; a elaborat normele tehnice şi reglările tehnologice, fişa de calcule tehnologice, programarea maşinilor-unelte; a ales metodele şi mijloacele de control şi de automatizare a funcţiilor sistemului tehnologic, operaţiile de tratament termic. S-a preocupat şi de dispozitivele de strângere şi control, de compartimentele de organizare a procesului tehnologic şi economic, de securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător.

Impresionează și volumul documentaţiei tehnologice elaborată în cadrul proiectului: 13 coli de desene (format 2A1, A1); 76 de desene şi 44 de tabele aferente proiectului conţin: desenul semifabricatului, conceptul tehnologiei, analiză dimensională cu rezolvarea lanțurilor dimensionale, schiţe operaţionale, desene de reglări tehnologice, a dispozitivelor de strângere şi de control; planul amplasării sistemului tehnologic, diagrama pragului de rentabilitate etc.

Rezultatele cercetărilor au fost apreciate de către conducătorul științific al proiectului – dr., conf. univ. Rodion CIUPERCĂ: „Subiectul proiectului de licenţă este tratat complet, conţine toate compartimentele prevăzute de sarcină. Prototipul elaborat permite integrarea utilajului modern în tehnologia clasică de prelucrare a metalelor prin aşchiere. Materialele grafice elaborate au fost perfectate cu aplicarea sistemelor automatizate de proiectare CAD-CAM şi sunt de o calitate înaltă. Teza are o valoare practică incontestabilă şi se recomandă pentru aplicarea în condiţii industriale reale.”.

Absolventul Andrei PETCO a ținut să exprime pe această cale profunde sentimente de gratitudine atât conducătorului său științific, Rodion CIUPERCĂ, consultant la capitolul „Tehnologia construcţiilor de maşini”, cât și profesorilor care l-au îndrumat la celelalte capitole ale tezei – Igor CUCER („Organizare şi economie”), Rodislav GOREA („Securitatea activității vitale”). Iar profesorii, de partea lor, îl așteaptă la ciclul II, Masterat, unde va avea posibilitatea să-și completeze impresionantul palmares. Fiind autor al 6 articole științifice, beneficiar de un stagiu internațional în Polonia, în cadrul Programului CEPUS, deținător al Bursei Guvernului RM (2015-2016), al diplomei de gr. I pentru cea mai bună comunicare științifică, diplomei de gr. III în Concursul „Cel mai bun student al anului”, al Medaliei de aur a UTM, decernată cu ocazia unui semicentenar de la fondarea Unversității, și al diplomei de gr. II în concursul „Mașini Ruge Goldberg”, licențiatul Andrei PETCO a primit deja o propunere din partea acad. Ion BOSTAN de a investiga o temă actuală la ciclul II, Masterat, care ulterior să fie dezvoltată la ciclul III, Doctorat.