- UTM - https://utm.md -

Pius Emanuel FRICK – Doctor Honoris Causa al UTM

repr

Pe 28 iunie 2016, Senatul UTM i-a conferit titlul „Doctor Honoris Causa” dlui Pius Emanuel FRICK, Director de Țară al Fundației Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (Liechtenstein Development Service – LED) pentru Republica Moldova.

Rezultatele colaborării cu Fundaţia LED şi activitatea acesteia în vederea susţinerii învăţământului profesional-tehnic au fost prezentate de către conf. univ., dr. Valentin AMARIEI, prorector pentru formare continuă şi relaţii interna- ţionale, și conf. univ., dr. Maria VASILIEV, șef Departament Formare Continuă Cadre Didactice. Centrul de Formare Continuă al UTM şi Fundaţia LED colaborează în cadrul Proiectului CONSEPT (CONsolidarea Sistemului de Educaţie Profesional Tehnică) deja de 8 ani. Obiectivul major rezidă în implementarea cursurilor de formare a abilităţilor profesionale şi de predare pentru cadrele didactice din şcolile partenere. Autorul şi coordonatorul Proiectului CONSEPT este Pius E. FRICK. Pe baza analizei situaţiei în domeniu, în cadrul proiectului au fost identificate problemele existente și alocate mijloace financiare pentru depăşirea acestora; au fost stabilite direcţiile prioritare menite să contribuie la consolidarea sistemului învăţământului profesional-tehnic: formarea formatorilor; formarea continuă a cadrelor didactice; dezvoltarea instituţională; dezvoltarea bazei tehnico-materiale, a echipamentului necesar pentru instruirea practică. Dlui Pius FRICK îi revine un rol incontestabil în selectarea partenerilor Proiectului CONSEPT şi de monitorizare a realizării obiectivelor schițate, UTM fiind desemnată drept partener principal. Mai întâi au fost formaţi formatorii, selectaţi din rândurile cadrelor didactice ale UTM şi implicaţi ulterior în activităţi de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul profesional tehnic secundar şi mediu de specialitate. În total au beneficiat de cursuri de formare continuă peste 1050 cadre didactice din instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi 145 de cadre didactice din colegiile cu profil agricol. A fost elaborat şi Curriculumul de recalificare în domeniul pedagogiei învăţământului profesional. În 20013-2015 au primit certificate de recalificare (30 credite) în domeniul pedagogiei învăţământului profesional 31 de profesori din cadrul UTM; 25 – din colegiile agricole; 230 – din şcolile profesionale. S-au bucurat de succes și trainingurile de formare a competenţelor de management organizaţional, la care au participat peste 400 de persoane implicate în managementul institu- ţiilor de învăţământ profesional tehnic. În rezultat, au fost elaborate planurile de dezvoltare strategică pentru școlile profesionale implicate în proiect și curriculumurile pentru meseriile de electrogazosudori, electricieni, bucătari, cofetari, cusători, tencuitori. Proiectul CONSEPT a contribuit considerabil și la utilarea instituţiilor de învăţământ profesional tehnic cu utilaj şi echipament didactic. În acest scop a fost implementată o strategie foarte eficientă: managerii şi contabilii au fost instruiţi cum să gestioneze resursele financiare, punându-se accent pe calitatea echipamentelor şi utilajelor procurate şi nu pe cantitatea acestora. Pentru cele 25 de instituţii de învăţământ profesional secundar implicate în Proiect au fost procurate echipamente în valoare de cca 10 mil. lei. Au fost renovate şi dotate atelierele de instruire practică, căminele şi blocurile sanitare ale instituțiilor respective. Investiţiile în aceste scopuri se estimează la 6.797.148,00 lei. La UTM a fost posibilă dotarea cu echipament modern a Centrului Universitar de Formare Continuă, crearea laboratoarelor şi atelierelor de instruire practică la facultăţi, destinate atât pentru instruirea practică a studenţilor, cât și pentru perfecţionarea cadrelor didactice din şcolile profesionale. În acest scop au fost prevăzute alocații în valoare de cca 2 mil. lei, distribuite în felul următor: Departamentul Formare Continuă a Cadrelor Didactice: sala de trening (în incinta CEGHID), sala de conferinţe (aula 6-210), Laboratorul „Psihopedagogia învăţământului profesional tehnic” (aula 6-201A) – 1.318.760 lei; Laboratorul Catedrei TOAP la FTMIA – 231.416 lei; Atelierul de confecţii la FIU – 97.087 lei; biblioteca acestuia – 8022 lei; Laboratorul de sudare la FIMIT – 273.318 lei. Aceste realizări sunt înalt apreciate de elevi, studenți, părinţi, managerii şi cadrele didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ profesional tehnic, profesorii UTM, care au beneficiat în cadrul Proiectului CONSEPT de servicii de formare profesională continuă în domeniul psihopedagogiei învăţământului profesional tehnic universitar.

(Visited 44 times, 1 visits today)