În data de 20 iunie 2016, în contextul avizelor favorabile ale referenţilor oficiali – dr. hab. în economie Galina ULIAN, prof. univ. al USM, și dr. în economie Alla LEVITSKAIA, conf. univ. al Universității de Stat din Comrat, Consiliul Ştiinţific Specializat în componența dr. hab. Larisa BUGAIAN, preşedinte, dr. Cornelia CRUCERESCU, secretar ştiinţific, dr. hab. Svetlana ALBU, dr. hab. Olga BUZU, dr. hab. Iuri CROTENCO, dr. Angela TIMUŞ și dr. hab. În tehnică Anatolie ZOLOTCOV, a examinat în ședință publică teza doctorandei Alina POLCANOVA, lector superior la Catedra Economie şi Management în Construcţii a UTM, conferindu-i titlul științific de doctor în științe economice la specialitatea 521.03 „Economie și management în domeniul de activitate”.

Subiectul de cercetare „Perfecționarea metodelor de evaluare a eficienței proiectelor  investiționale în construcţie”, definit în comun cu dna conducătoare ştiințifică Liudmila NOVICOVA, doctor în științe economice, conferențiar universitar în cadrul Catedrei Economie şi Management în Construcţii a UTM, este unul complex, dar foarte necesar pentru asigurarea dezvoltării durabile a RM.

În condiţiile instaurării unei perioade social-economice instabile de tranziţie spre o economie de piaţă, suplimentată şi de consecinţele crizelor regionale şi globale gestionarea eficientă a proiectelor investiționale capătă o importanţă tot mai mare. Reieşind din această conjunctură de moment în cadrul tezei de doctorat s-a propus cercetarea și stabilirea diapazonului de aplicare a abordărilor metodologice pentru definirea, stabilirea naturii și clasificarea proiectelor investiționale, modelelor conceptuale de eficiență a investițiilor; sistematizarea problemelor inerente activității investiționale în Republica Moldova; argumentarea ştiinţifică a parametrilor inițiali pentru evaluarea proiectelor investiționale; precizarea metodelor de calcul a indicilor evaluării eficienței proiectelor investiționale de construcții; argumentarea ştiinţifică a metodelor de evaluare a factorilor de risc; propunerea unui model agregat de planificare financiară; optimizarea metodelor planificării investiționale strategice şi elaborarea instrucțiunilor metodice și măsurilor practice necesare pentru îmbunătățirea evaluării eficienței proiectelor investiționale în condițiile Republicii Moldova.

În urma demersurilor ştiinţifice întreprinse, pentru prima dată în RM au fost obținute următoarele rezultate. A fost argumentat rolul prioritar al evaluării financiare a proiectelor investiţionale (PI); formulate şi propuse concepții modificate pentru elaborarea fluxurilor bănești şi au fost perfecționate metodele pentru modelarea planului financiar ale PI; determinat diapazonul de aplicare a metodelor statice și dinamice pentru evaluarea eficacității diverselor tipuri de PI reale; extinsă clasificarea factorilor de risc a proiectelor investiţionale  şi în comersţ; propuse metode noi de evidență şi calcul a factorilor de risc; formulată argumentarea logică și complexă a aplicării metodelor foresight sistemic, ca instrument strategic de planificare investițională la nivel de întreprindere.

Problema științifică soluționată în domeniul investigat s-a soldat cu elaborarea unui sistem complex de evaluare a eficienței proiectului investițional, ajustat la condițiile economiei de tranziție a Republicii Moldova.

Este foarte semnificativă și valoarea aplicativă a tezei, care constă în perfecționarea metodologiei de evaluare a eficienței proiectelor investiționale reale, realizate la nivel de întreprindere în condiții de incertitudine și risc. Iar recomandările și abordările metodice propuse diversifică baza teoretică și realizarea practică a evaluării și a clasificării proiectelor investiționale, dar şi identifică  direcțiile de eficientizare a acestor proiecte. Rezultatele cercetărilor au fost validate prin 29 de lucrări științifice.

Rezultatele științifice  obţinute în cadrul tezei au fost implementate prin intermediul aplicării metodologiei elaborate de noi la evaluarea proiectelor investiționale, realizate de un șir de întreprinderi din ţară şi de peste hotare, inclusiv la „TFGL-construct” SRL (Republica Moldova) şi „CASCO PETROLEUM MIDLLE EAST” SRL (Irak). Totodată, concluziile și recomandările au stat la baza elaborării amendamentelor pentru normativul oficial în construcții NCM L 01.07.-2005 „Regulament privind fundamentarea proiectelor investiţionale în construcţii”. Iar dreptul de autor asupra rezultatelor cercetărilor efectuate este demonstrat de două Certificate de înregistrare a obiectelor ocrotite de dreptul de autor și drepturile conexe, eliberat de AGEPI.

(Visited 13 times, 1 visits today)