Profesorii însușesc Cursul Moodle

În perioada 4-8 aprilie 2016, Universitatea Tehnică din Moldova găzduiește ediția a IV-a a Conferinței internaționale „Moodle Moot Moldova 2016”, organizată în parteneriat cu „Compania e-Learning & Software” SRL din Arad – partener Moodle din România.

La conferință și-au anunțat prezența peste 60 de profesori-utilizatori ai platformei Moodle din UTM, ASEM, UCCM, Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „B.P.Haşdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Comrat, 10 oaspeți-utilizatori din România, precum și inginerul formator în e-learing Gherhard DOPPLER din Austria.

Dr. hab., prof.univ. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a salutat cordial participanții la eveniment și le-a urat să achiziționeze noi cunoștințe privind utilizarea tehnologiilor societăţii informaționale în instruirea studenților. Domnia sa a menționat că importanța și valoarea practică a conferinței este deosebit de mare pentru dezvoltarea învățământului superior, reieșind din următoarele două provocări: grație dezvoltării rețelelor online are loc democratizarea cunoașterii și facilitarea accesului la cunoștințe, făcând o concurență serioasă instituțiilor de învățământ; totodată, tehnologiile informaționale se dezvoltă vertiginos și în ultimii ani își găsesc tot mai largă aplicare și în învățământ, propunând noi metode de învățare centrate pe student și evaluare a cunoștințelor în condițiile unei transparențe totale, modificând instruirea la distanță și altele.

Audiența a fost salutată călduros de Doina USACI, șef de direcție la Ministerul Educației al RM, Cosmin HERMAN, managerul Companiei „E-Learning & Software” SRL din Arad, și Sergiu PORTARESCU, președintele Comunității Moodle din Moldova.

În ședința în plen, dr., prof. univ. Petru TODOS, prorector al UTM, a prezentat comunicarea „Strategia UTM privind implementarea Platformelor e-learnimg”, din care desprindem următoarele idei. Obiectivul principal al Strategiei UTM privind informatizarea, implementarea platformelor electronice prevede promovarea permanentă a procesului educațional centrat pe student, pe rezultatele învățării și pe calitate; modernizarea conținutului cursurilor, a activităților practice și a metodelor de predare – învățare sub aspectul trecerii de la transmiterea de cunoștințe la dezvoltare de competențe, evidențierea aspectului aplicativ la cursurile fundamentale; promovarea metodelor și tehnologiilor moderne de predare-învățare, inclusiv învățare asistată, coordonată și dirijată de cadrul didactic, activități didactice interactive, promovarea învățământului bazat pe probleme, utilizarea platformelor e-learning; implementarea unor mecanisme de stimulare a cadrelor didactice privind elaborarea cursurilor digitale, publicarea manualelor, ghidurilor de proiectare și a notelor de curs, consolidarea capacităților editoriale ale universității; promovarea metodelor și tehnologiilor moderne de predare-învățare, inclusiv prin platformele de e-learning; dotarea sălilor de curs și a laboratoarelor didactice cu echipamente multimedia, tehnică de calcul, produse program, necesare procesului didactic; asigurarea suportului instituțional și logistic în consolidarea și diversificarea ofertei educaționale în formarea continuă a specialiștilor din toate ramurile economiei naționale, tangibile profilului UTM; perfecționarea rețelei de informatizare.

Până în prezent a fost constituit suportul tehnic e-learning (proiectul Tempus „CRUNT”), conform unui program de instruire de 92 ore contact direct, au fost pregătite 240 persoane – autori și creatori de cursuri; sunt implementate politici eficiente de asigurare a calităţii cursurilor on-line și de încurajare a cadrelor didactice care elaborează aceste suporturi electronice pentru platforma, ce asigură instruirea on-line (premii ale Senatului, suplimente la salariul lunar ș.a.); au fost elaborate și au fost puse la dispoziția profesorilor și studenților „Ghidul profesorului. Crearea cursurilor on-line”, „Ghidul studentului. Utilizarea platformei electronice pentru învățământul la distanță”,  „Ghidul de bune practici. Elaborarea și evaluarea cursurilor online”, „Chestionarul de evaluare a cursului e-learning”.

Programul conferinței, care va dura trei zile în cadrul a 2 ședințe în plen și 4 ateliere cu 15 activități practice, prevede examinarea experienței acumulate în domeniu, evidențierea posibilităților de extindere a utilizării platformelor electronice în managementul stagiilor de practică, managementul procesului de proiectare de an și de licență, studierea modalităților de creare a laboratoarelor virtuale și a tehnologiilor de elaborare a cursurilor e-learning (utilizarea efectelor 3D și a animațiilor în prezentările PowerPoint, dezvoltarea conținutului interactiv pentru un curs online cu Articulate Storyline 2, instrumente de captură și editare video în dezvoltarea materialelor didactice), identificarea instrumentelor didactice și tehnice, care ar spori capacitatea Platformelor electronice privind predarea, învățarea și evaluarea studenților, aplicarea evaluării cu ajutorul Moodle.

(Visited 106 times, 1 visits today)