Pe 25 ianuarie 2016, adunarea generală a Secţiei știinţe inginereşti şi tehnologice a AŞM a audiat şi a aprobat rapoartele de activitate ştiinţifică şi inovaţională, desfăşurată în anul ce s-a scurs de către subiecții de cercetare, arondați secției, și a punctat unele obiective stabilite pentru anul curent.

Din partea UTM, dr. hab., prof.univ. Valerian DOROGAN, prorector pentru cercetarea ştiinţifică, a prezentat un raport privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională desfăşurată la UTM în 2015.

În cercetare și inovare au fost antrenați 216 cercetători științifici și doctoranzi din cadrul Centrelor de cercetare acreditate de CNAA: „Inginerie mecanică şi energetică” (cond.: acad. Ion BOSTAN), „Electronică, informatică şi comunicaţii” (dr. hab., prof. univ. Valerian DOROGAN), „Procese  tehnologice  în  industria alimentară şi uşoară” (dr. hab., prof. univ. Pavel TATAROV) şi „Inginerie civilă, economie şi management” (dr., conf. univ. Victor TOPOREŢ). Cercetările au fost efectuate în cadrul a 29 proiecte, inclusiv 12 proiecte instituționale, 2 – de transfer tehnologic, 6 – bilaterale cu parteneri din Germania, Belarus și Ucraina, 3 proiecte internaționale multilaterale, 2 proiecte privind crearea bazei tehnico-materiale de cercetare ș.a.

Echipele de cercetători și corpul profesoral și-au concentrat investigațiile științifice și propunerile de transfer tehnologic pe domenii materiale, tehnologii și produse inovative, biotehnologie, eficiență energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie, valorificând cca 9,5 mil. lei de la bugetul de stat și din contul mijloacelor speciale.

În perioada de referință au fost publicate 7 monografii, 5 capitole de monografii, 13 manuale, 98 de materiale didactice, 360 de articole în reviste şi culegeri internaţionale, 242 de articole în reviste de specialitate A, B, C din RM, au fost obținute 26 brevete de autor și depuse 13 cereri de brevete. La saloanele şi expoziţiile internaţionale de inventică rodul cercetărilor a fost menționat cu 30 medalii de aur, 12 medalii de argint, 6 de bronz, peste 20 de diplome și menţiuni speciale. Au fost organizate 7 conferințe, seminare, concursuri internaționale și naționale, susținute 12 teze de doctor în științe și una de doctor habilitat.

La eveniment au fost prezenți membrii adunării generale ai Secției știinţe inginereşti şi tehnologice a AŞM din partea UTM: academicienii Ion BOSTAN, Sergiu DUMITRACHI, Eugen LIVOVSCHI, Ion TIGHINEANU și profesorii universitari Tudor ANDROS și Valeriu DULGHIERU, precum și dr., conf. univ. Sergiu ZAPOROJAN, șeful Departamentului Investigaţii Ştiinţifice şi Dezvoltare Tehnologică al UTM.

La propunerea m.c. Anatol SIDORENCO, președintele comisiei de evaluare din partea secţiei AȘM, adunarea a aprobat activitatea științifico-organizatorică desfășurată în anul 2015 la UTM și a constatat unele propuneri de perspectivă în domeniu pentru anul curent.

(Visited 1 times, 1 visits today)