În şedinţa din 30 iunie 2015, Senatul UTM a examinat starea actuală şi propunerile de îmbunătăţire a securităţii muncii la UTM.

În informaţia prezentată, dr., conf. univ. Efim Olaru, şeful Catedrei securitatea activităţii vitale, preşedintele Comisiei de profil a Senatului, a menţionat că odată cu dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţific apar noi riscuri profesionale, dar şi premise de creştere a nivelului traumatismului de producţie.

Graţie atenţiei permanente a administraţiei şi organizaţiilor sindicale ale Universităţii, se asigură nivelul cuvenit de securitate şi sănătate în muncă a tuturor angajaţilor prin intermediul Serviciului Protecţie şi Prevenire, Comitetului pentru SSM şi prin comisiile de profil ale sindicatelor. Îndeosebi, este semnificativă contribuţia celor 53 de angajaţi, desemnaţi prin ordinul rectorului în toate subdiviziunile UTM şi la toate nivelurile ierarhice în calitate de persoane responsabile pentru gestionarea şi păstrarea documentaţiei referitoare la SSM, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a lucrătorilor, de instruirea periodică la locul de muncă a efectivului, inclusiv în situaţii excepţionale. Prin munca lor zi de zi ei contribuie la respectarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la nivelul locurilor de muncă, protecţia lucrătorilor în anumite activităţi complexe, folosirea echipamentelor de lucru şi a echipamentelor de protecţie individuală. De la tribuna Senatului au fost enunţate şi căile principale de sporire a securităţii muncii, reducere a nivelului traumatismului şi a îmbolnăvirilor profesionale. Acestea sunt: instruirea şi verificarea cunoştinţelor, pregătirea specială, supravegherea şi controlul permanent asupra respectării legislaţiei muncii şi actelor normative din domeniu.

Pe de altă parte, corpul profesoral de la toate facultăţile este responsabil de pregătirea studenţilor în problemele generale de securitatea şi sănătate în muncă, igiena industrială şi a muncii, tehnica securităţii, securitatea la incendiu, situaţii excepţionale, protecţia mediului. Or, de nivelul de pregătire a inginerilor depinde respectarea securităţii şi sănătăţii în muncă în instituţii.

Senatul a obligat conducerea facultăţilor şi catedrelor, în coordonare cu Catedra Securitatea Activităţii Vitale, să revadă denumirea disciplinelor SSM incluse în programele de studii, numărul de ore şi volumul materiei de predare pentru a asigura pregătirea inginerilor la SSM la nivelul solicitat de legislaţia în vigoare privind cunoaşterea şi aplicarea cadrului legislativ-normativ, obligaţiile şi responsabilităţile, cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă, responsabilitatea materială, igiena industrială şi a muncii, asigurarea social-sanitară, noxele de producţie, substanţele nocive, praful, zgomotul, vibraţia; iluminatul de producţie, microclimatul, tehnica securităţii, securitatea la incendiu şi calamităţi naturale. În hotărârea adoptată au fost preconizate şi alte activităţi menite să amelioreze situaţia la SSM.

(Visited 24 times, 1 visits today)