Printr-o decizie a Consiliului UE, perioada 15-21 iunie 2015 a fost declarată „Săptămâna Europeană a energiei durabile în RM”.

În acest context, Universitatea Tehnică a Moldovei în colaborare cu Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) au organizat în data de 17 iunie 2015 atelierul de lucru „Eficienţa energetică – o prioritate strategică a RM”, la care au participat profesori, cercetători, reprezentanţi ai autorităților publice, agenți economici.

Prof. univ., dr. hab. Valerian Dorogan, prorector pentru cercetare ştiinţifică al UTM, a subliniat importanța evenimentului, menționând că acesta denotă recunoașterea publică a contribuției substanțiale a UTM în pregătirea inginerilor pentru domeniul energetic, dar și realizarea unor cercetări valoroase în acest sector strategic al țării noastre.

Rectorul UTM, acad. Ion Bostan, a reiterat că sectorul energetic din RM încă s-a aliniat în 2009 la Directivele UE, iar în 2011 RM a semnat Pachetul III de aderare la rețeaua energetică a statelor UE. Suntem mândri că absolvenții noștri activează cu succes în întreprinderile de transport și de furnizare a energiei electrice, în alte domenii ale complexului energetic, contribuind la eficientizarea sectorului. Școala doctorală a UTM asigură pregătirea calitativă a cadrelor științifico-didactice la diverse specialități. Vom folosi prerogativele stipulate în Codul Educației și în timpul apropiat vom constitui câteva consorții ale școlii doctorale cu parteneri din România, pentru a suplini golurile existente în pregătirea cadrelor de înaltă calificare.

Mihail Stratan, director AEE, a apreciat rolul profesorilor și absolvenților UTM în implementarea politicilor din sectorul energetic. Dânsul a mulțumit cadrelor didactice care, răspunzând multiplelor solicitări din partea AEE, s-au afirmat în calitate de experți și și-a exprimat speranța că această colaborare fructuoasă va fi la fel de dinamică și în viitor.

Conform agendei, prof.univ., dr. hab. Valentin Arion, șef catedră, în comun cu Mihail Stratan, director AEE, au prezentat raportul „Politica și legislația RM în domeniul promovării eficienței energetice. Actualizarea ţintei naţionale de eficienţă energetică”, subliniind că prin semnarea Tratatului Comunității energetice, RM și-a asumat responsabilitatea colectivă de a contribui la combaterea fenomenului schimbării climei și s-a angajat să promoveze şi să implementeze energiile regenerabile. Activitățile principale în acest sens sunt: diminuarea consumului prin eficientizarea energetică și utilizarea surselor de energii regenerabile pentru a substitui sursele tradiţionale. Pornind de la Directivele privind eficienţa energetică (D 2012/27/UE), performanţa energetică a clădirilor (D 2010/31/CE) promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (D 2009/28/UE) și cadrul legislativ-normativ național în domeniul eficienţei energetice, urmează a fi stabilită foaia de parcurs pentru implementarea lor în RM, care va include următoarele priorități: dezvoltarea cadrului instituţional, politic, legislativ; înfiinţarea unor instituţii responsabile pentru energetica comunităţilor; promovarea țintelor de către guvern, reglementatori, furnizori de energie, consumatori industriali, comerciali, rezidenţiali, organizaţiile de energie şi mediu.

Dr. ing. Marian Dobrin, șef de departament la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din București, și colega sa, dr. ing. Anca Popescu, au prezentat rezultatele unui studiu privind potenţialul de sporire a eficienţei energetice în ansamblu pe economie în RM, realizat la solicitarea AEE. Având în vedere dependența mare de resursele energetice importate de cca 80%, pentru RM este imperios necesară continuarea politicilor și acțiunilor de creștere a eficienței energetice și reducere a intensității energetice în toate sectoarele economice. În baza țintelor de reduce a consumului de energie primară a  fost elaborat un pachet de 11 acțiuni care ar trebui implementate, prin atragere de investitori privați, care prevăd modernizarea centralelor de cogenerare existente prin implementarea grupurilor de cogenerare de înaltă eficiență, perfectarea managementului energetic în industrie (cu finanțare tip ESCO), atragerea unor fonduri nerambursabile (fonduri de preaderare), fonduri disponibile prin mecanisme bilaterale de colaborare a RM cu diverse state europene și SUA (USTDA, UNDP, EEA, Norvegia, România, Elveția, Suedia) pentru a contribui la reabilitarea termică a clădirilor guvernamentale și publice, achiziționarea de echipamente performante în clădirile publice și sectorul servicii.

Prof.univ., dr.hab. Vladimir Berzan, vicedirector al Institutului de Energetică al AȘM, a prezentat unele soluţii tehnice privind conversia eficientă a energiei electrice, elaborate împreună cu colegii săi Iu. Ermurachi, M. Tîrşu și Sv. Postoronca.Soluţiile propuse sunt protejate cu 7 brevete și se referă la sursele de alimentare: convertizoare de curent alternativ (СА) în curent continuu (СС) pentru calculatoare și aparate de sudare; adaptor pentru module PV și stabilizatoare de tensiune (СС/СС); invertoare de tensiune (СС/СА); transformatoare electronice; stabilizatoare a tensiunii de curent alternativ de reţea, instalaţii back-to-back pentru sisteme electroenergetice (СА/СА).

Referindu-se la importanța corpurilor de iluminat în vederea sporirii eficienţei utilizării energiei electrice în diferite sisteme ce funcționează în aer liber sau spații deschise, dr., conf. univ. Nicolae Mogoreanu, șef departament, UTM, a menționat că la nivel global, cca 20 la sută din energia electrică se consumă pentru acest tip de iluminat. În RM predomină iluminatul exterior eterogen, discordant şi lipsit de identitate. Sistemele de iluminat fiind realizate haotic şi în mod izolat, nu pot demonstra eficienţă energetică. În majoritatea comunelor funcționează rămăşiţe ale sistemelor de iluminat, realizate acum 35-45 de ani. În ultimii ani se observă un interes pronunţat faţă de iluminatul exterior. Sub egida AEE a fost editat un ghid practic privind iluminatul stradal în zonele rurale ale RM, un set de materiale-suport pentru autorităţile publice locale. Un studiu efectuat de specialiştii Institutului Naţional de Metrologie denotă că pe piaţa corpurilor de iluminat din țară predomină produse fără pachetul de informaţii corecte şi veridice, care ar permite selectarea corectă a corpurilor de iluminat pentru a fi utilizate la realizarea sistemelor de iluminat exterior. Deoarece în condițiile RM geometria sistemelor de iluminat exterior repetă geometria liniilor electrice aeriene sau a liniilor de tracțiune electrică, savanții propun ca la proiectarea sistemelor respective să se ia în calcul curba fotometrică a corpurilor de iluminat, adică repartizarea spaţială a fluxului de lumină emis de sursele corpului de iluminat, ceea ce constituie parametrul principal pentru alegerea corpului de iluminat şi realizarea calculelor fotometrice. Or, prin utilizarea sistemelor de control şi gestionare corectă a iluminatului exterior, și încă la un cost redus, vor fi create condiții prietenoase locuitorilor şi turiştilor pe timp de noapte.

Despre unele avantaje ale geamului termopan în creșterea eficienţei energetice a comunicat Ilie Balma, reprezentant al Companiei „Etalon-Prim”.

****

Profesori și cercetători de la UTM au participat activ la evenimentele din cadrul Săptămânii Europene a energiei durabile în RM, au înaintat propuneri și sugestii în cadrul atelierelor „Promovarea energiei regenerabile și oportunitățile de investiții în domeniu” și „Implementarea politicilor de stat privind eficienţa energetică şi sursele de energie regenerabilă”.

săptămâna europeană

(Visited 5 times, 1 visits today)