În ședința din 28 aprilie 2015 Senatul UTM a examinat chestiunea privind realizarea programelor de management pentru anii 2010-2015 și planurile de dezvoltare ale Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (FIMIT) și Facultății de Cadastru, Geodezie şi Construcţii (FCGC), audiind informațiile prezentate de către decanii celor două facultăți – conf. univ. dr. Vasile Cartofeanu (FIMIT) și conf. univ. dr. Victor Toporeț (FCGC).

Acad. Ion Bostan, dr. Petru Todos, dr. Valentin Amariei, dr. hab. Valerian Dorogan și alți senatori au completat cu informații suplimentare rapoartele audiate și au făcut propuneri menite să amelioreze lucrul cu efectivul profesoral și de studenți în vederea sporirii însușitei la învățătură și menținerii contingentului înmatriculat; să eficientizeze procesul educațional; să asigure legături trainice și durabile între facultăți și absolvenți; să efectueze sondaje complexe privind solicitările pe piața muncii a inginerilor mecanici și industriali, geodezilor, inginerilor constructori, evaluatorilor şi economiştilor, numărul de specialiști pregătiți în cadrul acestor facultăți, rata de angajare a lor în câmpul muncii și formularea unor propuneri la capitolul stabilirea planului de admitere la studii și formarea contingentului de studenți pentru ciclurile I și II în anii viitori.

În hotărârea adoptată pe marginea acestui subiect Senatul a apreciat drept satisfăcătoare activitatea desfășurată de decanatele FIMIT și FCGC în perioada de raport și a trasat sarcini concrete, menite să valorifice posibilitățile umane și tehnologice ale facultăților, contribuind astfel la pregătirea cât mai bună a specialiștilor.

În legătură cu intrarea în vigoare a Codului Educației, Senatul a examinat și a aprobat mai mult chestiuni ce țin de punerea în aplicare a prevederilor acestei legi foarte importante pentru destinele sistemului de învățământ din RM, dar și pentru perspectivele dezvoltării țării pe traseul integrării europene.

Astfel, în temeiul informației prezentate de către dl Valentin Amariei, conf. univ., dr., prorector pentru formarea continuă şi relaţii internaţionale, și în conformitate cu articolul 104 al Codului Educației nr. 152 din 17.05.2014, Senatul a aprobat „Regulamentul privind formarea și funcționarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională a UTM”,a aprobat responsabilii și termenele de derulare a acțiunilor ce urmează a fi întreprinse pentru a desemna reprezentanții în componența acestuia din partea Senatului, cadrelor didactice și studenților.

La propunerile dnei Larisa Bugaian, dr. hab., prof. univ., prorector pentru studii de master şi doctorat, în baza deciziilor ședințelor membrilor Centrelor de Doctorat și a adunării doctoranzilor și în conformitate cu prevederile articolelor 76, 94, 102 și 103 ale Codului Educației nr. 152 din 17.05.2014, Senatul a constituit Consiliul Şcolii Doctorale de Inginerie al UTM (CȘDI) în număr de 17 membri, a aprobat componența nominală a CȘDI, după cum urmează: Larisa Bugaian, dr. hab., prof. univ.; Petru Stoicev, dr. hab., prof. univ.; Rodion Ciupercă, dr., conf. univ.; Svetlana Albu, dr. hab., conf. univ.; Andrei Chiciuc, dr., conf. univ.; Ilie Nucă, dr., conf. univ.; Victor Ababii, dr., conf. univ.; Viorel Bostan, dr. hab., prof. univ.; Vladislav Reşitco, dr., conf. univ.; Pavel Tatarov, dr. hab., prof. univ.; Ion Rusu, dr. hab., prof. univ.; Vera Guţul, dr., conf. univ.; Victoria Ganea, dr. hab., conf. univ.; Pavel Topala, dr. hab., prof. univ.; Tudor Branişte, drd; Ion Cozma, drd; Diana Şontea, drd.; și a confirmat coordonatorii Centrelor de doctorat (CD) aleCȘDI: Viorel Bostan, dr. hab., prof. univ. – CD Știința Calculatorului, Electromecanică și Comunicație; Svetlana Albu, dr. hab., conf. univ. – CD Economie și Management; Ilie Nucă, dr., conf. univ. – CD Energetică şi Inginerie Electrică; Pavel Tatarov, dr. hab., prof. univ. – CD Ştiinţa Alimentelor; Ion Rusu, dr. hab., prof. univ. – CD Construcție Civilă și Design; Rodion Ciupercă, dr., conf. univ. – CDInginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi. De asemenea, a fost aprobată componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat şi desemnați referenţii oficiali pentru susţinerea unei teze de doctor în științe; a fost schimbată tema tezei de doctor a doctorandei Tatiana Colomieţ, din redacţia iniţială „Нестационарный тепло-воздушный режим здания” în redacţie nouă „Studiul regimului termic din clădiri publice în perioadele climatice de tranziţie a Republicii Moldova”. Specialitatea 211.03. Reţele inginereşti în construcţii, conducător ştiinţific Constantin Ţuleanu, dr., conf. univ.

În temeiul art. 102al Codului Educației nr. 152 din 17.05.2014 și la propunerea domnului V. Dorogan, dr. hab., prof. univ., prorector pentru cercetare științifică al UTM, Senatul a constituit Consiliul Științific al UTM (CȘ) în număr de 15 persoane, a aprobat rezultatele alegerii dlui Valerian Dorogan, dr. hab., prof. univ., prorector pentru cercetare științifică al UTM, în funcția de președinte al CȘ pentru o perioadă de 5 ani, a dlui Viorel Bostan, dr. hab., prof. univ. în calitate de reprezentant al CȘDI – membru al CȘ, doctoranzilor Silvia Andronic și Vladimir Melnic în calitate de reprezentanți ai adunării studenților doctoranzi din CȘDI – membri ai CȘ, a confirmat în calitate de membri ai CȘ următoarele persoane: Larisa Bugaian, dr. hab., prof. univ., Sergiu Zaporojan, dr., conf.univ.; Vasile Moraru, dr., conf.univ.; Valeriu Dulgheru, dr. hab., prof. univ.; Pavel Tatarov, dr. hab., prof. univ.; Ion Stratan, dr., prof. univ.; Ion Rusu, dr. hab., prof. univ.; Svetlana Albu, dr. hab., conf. univ; Valeriu Canțer, acad., dr. hab., prof. univ.; Ion Bolun, dr. hab., prof. univ.; Constantin Spânu, dr., conf.univ.; și a sistat activitatea comisiei Senatului pentru cercetare științifică.

(Visited 4 times, 1 visits today)