După cum ne-a relatat doamna doctor în filologie Svetlana Caterenciuc, conf. univ., şef Catedră Limbi Moderne, actuala ediţie a conferinţei este una deosebită – a XXV-a. Efectivul de profesori ai catedrei, prin procedeele metodice folosite la orele de limbă, lucrările ştiinţifice şi metodico-didactice publicate, atitudinea conştiincioasă contribuie la dezvoltarea competenţelor de limbaj comun şi specializat la studenţi pentru a favoriza reuşita ulterioară a absolvenţilor.

Astfel, prin formarea abilităţilor de a comunica în limbi străine, le creăm oportunităţi să activeze cu succes în instituţii de stat din ţară şi de peste hotare, îmbinând armonios elementele inginereşti, manageriale şi culturale cu cunoştinţele din limbile străine învăţate. Dacă ne referim la concret, la ediţia Conferinţei, putem spune că în linii mari, ea a reuşit. Or, obiectivele trasate, le-am atins: într-un termen foarte scurt – circa cinci luni de instruire şi două-trei de la selectarea temei de cercetare – studenţii s-au iniţiat în actul de cercetare ştiinţifică pe domenii, utilizând limba străină învăţată la facultate pentru studierea surselor, formularea şi perfectarea comunicărilor şi au demonstrat abilităţi în enunţarea cursivă şi coerentă a discursului profesional în limbi străine. În total au participat peste 180 de studenţi de la toate facultăţile. Majoritatea din ei au prezentat comunicări ştiinţifico-didactice reuşite şi interesante, cu un material factologic inedit, dar şi bogat ilustrat, utilizând un lexic variat în toate limbile predate de efectivul Catedrei, acestea se referă inclusiv şi cele 20 de rapoarte făcute în limba română.

Atmosfera la şedinţe a fost strict lingvistică: comunicările, întrebările şi răspunsurile, luările de cuvânt în dezbateri au fost enunţate numai în limba de lucru a şedinţei. Studenţii s-au pregătit serios de eveniment, au manifestat responsabilitate, creativitate, ingeniozitate şi discernământ în tratarea subiectelor alese. Aşadar, conferinţa este verigă ordinară spre cunoaşterea fluentă a limbilor de circulaţie internaţională de către absolvenţii UTM. Oricum, pentru a aplica proiecte în ţările UE mai au mult de lucru. Dar sunt sigură, că toţi studenţii sârguincioşi, în pofida greutăţilor, dacă vor continua în mod individual să însuşească limbile străine la cursurile superioare, numaidecât vor reuşi. Căci pentru a beneficia din plin de mobilitatea universitară în cadrul Procesului Bologna, comunicarea fluentă în limbile europene este o condiţie absolut obligato

(Visited 7 times, 1 visits today)