În ziua de 30 martie 2015, Consiliul de Administraţie al UTM, sub preşedinţia dlui acad. Ion Bostan, rectorul UTM, s-a întrunit într-o şedinţă în deplasare şi a examinat la faţa locului o informaţie privind rezultatele cartografierii Colegiului Tehnic şi unele măsuri de ameliorare a activităţii acestei instituţii, prezentată de dl Dumitru Vengher, directorul colegiului.

Citește mai mult

Pe 17 martie 2015, prin convocarea primei şedinţe (de constituire) a Senatului Studenţesc al UTM, a fost deschisă o nouă filă în autoguvernarea studenţească. Şedinţa a fost prezidată de dl Anatol Alexei,conf., dr., preşedinte al Consiliului Sindical al studenţilor UTM.

Citește mai mult

Potrivit noilor acte normative în domeniu, Doctoratul – treapta III a învăţământului superior, îşi schimbă accentul de pe obiectivul „de înaltă prestanţă şi prestigiu” pe „necesitate vitală pentru cariera cadrelor didactice universitare”.

Citește mai mult

În 2014, după evaluarea internă a tuturor programelor de licenţă şi master, desfăşurată de Departamentul de Management al Calităţii, administraţia UTM a dispus iniţierea procedurilor de evaluare externă a programelor de studii în vederea acreditării acestora de către agenţiile europene de asigurare a calităţii. Primul program de studii evaluat la nivel european a fost Electromecanica, derulat la Catedra Electromecanică şi Metrologie (CEM).

Citește mai mult

După cum ne-a relatat doamna doctor în filologie Svetlana Caterenciuc, conf. univ., şef Catedră Limbi Moderne, actuala ediţie a conferinţei este una deosebită – a XXV-a. Efectivul de profesori ai catedrei, prin procedeele metodice folosite la orele de limbă, lucrările ştiinţifice şi metodico-didactice publicate, atitudinea conştiincioasă contribuie la dezvoltarea competenţelor de limbaj comun şi specializat la studenţi pentru a favoriza reuşita ulterioară a absolvenţilor.

Citește mai mult

Acad. Ion Tighineanu, directorul Centrului Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor al UTM, prim-vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, savant cu renume mondial în domeniul nanotehnologiilor, a consemnat vârsta de 60 de ani şi peste 40 de ani de muncă în cercetare cu o prelegere publică inedită, „Nanotehnologiile schimbă lumea”, pe care a susţinut-o în faţa unui select auditoriu – rectori ai universităţilor, membri ai AŞM, directori de institute de cercetare, cercetători, numeroşi oaspeţi din ţară şi de peste hotare, la 23 martie 2015.

Citește mai mult

De-a lungul anilor la facultate s-a încetăţenit un sistem bine chibzuit privind conlucrarea corpului profesoral cu agenţii economici din ţară şi de peste hotare. Beneficiari ai acestor relaţii sunt, în primul rând, studenţii care îşi desfăşoară stagiile de practică anuale, de licenţă şi master la întreprinderile din industria alimentară.

Citește mai mult

Şedinţa Senatului UTM din 24 martie 2015 a demarat cu un eveniment deosebit.

Acad. Ion Bostan, prof. univ., dr. hab., rectorul UTM, a înmânat pentru prima dată certificate instituite de CNAA, prin care se confirmă dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat (post-doctorat) pe o perioadă de 6 ani următoarelor cadre didactice:

Citește mai mult

În temeiul informaţiei prezentate de către dl Valentin Amariei, conf. univ., dr., prorector pentru formarea continuă şi relaţii internaţionale, în şedinţa din 24 martie 2015 Senatul UTM a aprobat planurile de învăţământ şi programele cursurilor de formare continuă pentru recalificarea profesională la specializările „Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale” şi „Ingineria sistemelor de alimentaţie cu carburanţi a vehiculelor” cu admitere în baza studiilor superioare; perfecţionarea specialiştilor în domeniul „Evaluarea bunurilor imobile”; perfecţionarea experţilor degustatori ai produselor alimentare.

Citește mai mult

În cadrul unui dialog interactiv profesorul şi doctoranzii au meditat împreună despre alegerea temei de doctorat, obiectivele de cercetare şi eventuala structură a tezei, modalităţile de selectare a literaturii de specialitate, organizarea activităţii de cercetare teoretică şi aplicativă, procedeele de structurare a materialului acumulat pe capitole, subcapitole în vederea scoaterii în prim plan a contribuţiei doctorandului la soluţionarea unor probleme de ordin teoretic, aplicativ şi experimental, despre principiile, cerinţele şi tehnicile de redactare şi documentare a tezei de doctorat, inclusiv susţinerea tezei în faţa comisiei de specialitate.

Citește mai mult