ANUNȚ

În conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17 iulie 2014), Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul ministrului educației nr. 09 din 14.01.2015, publicat în Monitorul Oficial din 20 februarie 2015, Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei (în continuare UTM), aprobat de Senatul UTM la 30 iunie 2015 și modificarea din 25.08.2020 (p. 9)

 

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a UTM anunță inițierea procesului de alegere a Rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei

Pot fi aleşi în postul de rector candidații care dețin titluri științifice şi/sau științifico-didactice şi au experiență de cel puțin 5 ani în învățământul superior şi cercetare.

Rectorul UTM este ales de către Adunarea generală a personalului titular ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi didactic şi a reprezentanţilor studenţilor în Senat şi în Consiliile facultăţilor, cu votul majorităţii.

Candidaţii la postul de rector depun personal/prin poştă dosarul, care va conţine obligatoriu următoarele: a) scrisoarea de intenţie; b) Curriculum Vitae (în format Europass); c) copia buletinului de identitate; d) copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile științifice și științifico-didactice; e) documente doveditoare privind experiența în învățământul superior şi cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială şi ştiinţifică a candidatului; f) programul de activitate; g) declaraţia pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activităţii sale, a normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale, confirmată prin cazierul judiciar valabil, h) Acordul candidatului privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către CDSI, precum şi afişarea publică a actelor anexate la dosarul prezentat (modelul prezentat pe site-ul www.utm.md, rubrica Alegerile Rectorului)

Termenul de depunere a dosarelor candidaților la postul de rector al UTM este de 14 zile lucrătoare de la anunțarea publică a concursului, şi expiră la data de 23.11.2020 ora 17:00.

Modalități de depunere a dosarelor:

  • La Universitatea Tehnică a Moldovei – la Secretariat, oficiul 1-112, blocul de studii nr.1, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168, mun. Chişinău, Republica Moldova.
  • Prin poștă, pe adresa: Universitatea Tehnică a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168, mun. Chişinău, Republica Moldova, cu mențiunea „CDSI UTM, dosar pentru concursul la postul de rector

Candidatul este responsabil ca dosarul expediat prin poștă, însoțit obligatoriu de avizul de înștiințare, să ajungă la CDSI al UTM până la data-limită de depunere a dosarului.

Detaliile referitoare la actele din dosarul candidatului și modul de alegere a rectorului UTM pot fi consultate pe pagina oficială: www.utm.md, la rubrica „ALEGERI”.

Datele de contact a persoanei responsabile de oferirea informațiilor suplimentare privind conținutul dosarului candidatului: tel. 069188888, e-mail: cdsi@adm.utm.md.

Datele de contact a persoanei responsabile de primirea documentelor: Tel: (+373) 22 235441; 078839035. 

Alegerile rectorului vor avea loc pe data de 10 decembrie 2020. In conformitate cu p.31.1 al  Regulamentul privind modul de alegere a rectorului UTM, aprobat de Senatul UTM la 30 iunie 2015 și modificarea din 25.08.2020, alegerile se vor desfășura în 9 secții de votare amplasate în fiecare facultate a Universității Tehnice a Moldovei.

03.11.2020