Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul superior de master (ciclul II) sunt necesare următoarele acte:

  • cererea de înscriere la concursul de admitere (se completează la momentul depunerii actelor în Comisia de admitere);
  • diploma de finalizare a studiilor de licență şi/sau master sau actul de studii echivalent în original şi două copii;
  • anexa sau suplimentul la diplomă în original și două copii;
  • buletinul de identitate, în original și două copii;
  • 4 fotografii color, 3 x 4 cm (5 fotografii – pentru solicitanţii de cămin);
  • adeverinţă de la locul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii).