1. Se stabilește cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/domeniu de formare profesională) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară, pentru următoarele categorii de candidați:
  • orfani și acei rămași fără ocrotire părintească;
  • cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor și practicarea profesiei în specialitatea aleasă;
  • cu ambii părinți cu grad de dizabilitate;
  • ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl; militarii-participanți la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
  • din familiile cu patru și mai mulți copii, aflați la întreținere;
  • absolvenții școlilor din localitățile de est ale R. Moldova și din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învățământ aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;
  • din familiile de romi;
  • tinerii care au efectuat serviciul militar în termen.
 2. Înscrierea la cota stabilită în art. 1 se efectuează la solicitarea candidaților. Candidații din categoriile enumerate în art. 1 pot participa, concomitent, la concursul general de admitere.
 3. La înmatriculare pe cota de 15 la sută din numărul total de locuri prevăzute în planul de admitere cu finanțare bugetară, se va acorda prioritate candidaților orfani și celor râmași fără ocrotire părintească, precum și candidaților cu grad de dizabilitate sever sau accentuat. Înmatricularea pe locurile rămase neacoperite la această cotă se face în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs ale celorlalți candidați înscriși la cota respectivă, fără diferențiere pe categorii.
 4. Candidații care au obținut performanțe recunoscute la concursuri internaționale sau naționale au dreptul să fie înmatriculați în afara concursului, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară.
 5. Deținătorii premiilor de gradul I-III (diplome și medalii de aur, argint, bronz), obținute în ultimii trei ani la olimpiadele internaționale la disciplinele școlare incluse în planul de învățământ, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională solicitat, corespunzătoare disciplinei la care au fost premiați, în afara concursului.
 6. Deținătorii premiilor de gradul I-III, obținute la olimpiadele republicane la disciplinele școlare incluse în planul de învățământ din anul admiterii, precum și premianții concursului republican „Cel mai bun elev inovator” în anul admiterii, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională, corespunzătoare disciplinei la care au fost premiați, în afara concursului.
 7. Deținătorii premiului de gradul I obținut la Olimpiada Tehnică Republicană şi la concursul „Tânărul creator” (posesorii diplomei de bacalaureat sau diplomei de studii profesionale) organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei din anul admiterii, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională, corespunzătoare disciplinei la care au fost premiați, în cadrul Universității Tehnice a Moldovei, în afara concursului.
 8. Deținătorii premiilor de gradul II sau III, la Olimpiada Tehnică Republicană şi la concursul „Tânărul creator” (posesorii diplomei de bacalaureat sau diplomei de studii profesionale) organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei din anul admiterii, se înmatriculează, la solicitare, la specialitatea/domeniul de formare profesională, corespunzătoare disciplinei la care au fost premiați, în bază de contract cu achitarea pentru anul I de studii a 50% din taxa stabilită pentru specialitatea dată pe parcursul primului an de studii.
 9. Toți candidații înmatriculați sunt cazați în cămine pe toată perioada studiilor, indiferent de modul de finanțare a studiilor, la solicitarea acestora.