Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul superior de licență (ciclul I) sunt necesare următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concursul de admitere (se completează la momentul depunerii actelor în Comisia de admitere);
 • actul de studii, în original, cu anexa respectivă şi două copii;
 • buletinul de identitate, în original și două copii;
 • 4 fotografii color 3×4 cm – în caz de necesitate, fotografiile pot fi făcute în Comisia de admitere;
 • bon de plată a taxei de înscriere (se eliberează la depunerea actelor în Comisia de admitere);
 • diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerele de resort şi Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • copia certificatului de naștere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor membre ale CSI și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare;
 • Pentru cota 15%:
  • adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copiii rămași fără ocrotire părintească;
  • certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului;
  • certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al părinților;
  • certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
  • certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii, aflaţi la întreţinere);
  • absolvenţii raioanelor de Est (candidaţii demostrează apartenenţa la această categorie la depunerea actelor în Comisia de Admitere în baza diplomei de bacalaureat);
  • confirmarea apartenenței la familii de romi;
  • livretul militar (pentru candidații care au efectuat serviciul militar în termen).