I. INFORMAȚII GENERALE

Universitatea Tehnică a Moldovei oferă posibilităţi de instruire a cetăţenilor străini în bază de contracte şi în baza acordurilor interministeriale sau interstatale, autorizate în modul stabilit.

Admiterea se efectuează la toate facultăţile şi specializările existente la UTM, fără excepţie. Limba de instruire este limba română. La specialităţile unde sunt grupe ruse instruirea se face parţial în limba rusă. Valoarea taxei pentru studii se stabileşte anual de către  Consiliul  pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al UTM, aprobate de Senatul UTM.

Studenţii străini pot fi cazaţi în cămine, sau, la dorinţă, în hotelul UTM. Condiţiile de admitere la studii în UTM a cetăţenilor străini sunt cele impuse de Regulamentul cu privire la instruirea străinilor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr.746 din 21 iunie 2003.

În UTM funcționează Cursurile de pregătire a candidaților la studii în universitate. Cursurile de pregătire lingvistică vor funcționa la completarea grupelor.

Lista de acte pentru admitere:

a) Pentru confirmarea de către Ministerul Educaţiei a dreptului de a face studiile la universitate:

 • scrisoare oficială din partea Universităţii către Ministerul Educaţiei;
 • copia paşaportului naţional având termenul de valabilitate cel puţin un an de zile;
 • copia actului de studii, în temeiul căruia se solicită admiterea la studii pentru forma respectivă de învăţământ ( atestat de studii medii sau diplomă de bacalaureat sau echivalentul acestora);

       (Acest pachet de acte se prezintă la UTM – nu mai tîrziu de 15 august. Documentele menţionate în prezentul punct vor fi traduse în limba română şi vor fi legalizate în modul stabilit de către organele statului de reşedinţă).

b) Pentru obţinerea de la Biroul migrație şi azil a invitaţiei, conform Hotărârii de Guvern Nr. 331 din 05.05.2011 „cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini”:

 • demers – formularul privind eliberarea invitaţiei, se completează lizibil cu caractere latine, semnat de administrator, cu aplicarea ştampilei umede (formularul poate fi găsit pe site-ul bma.gov.md).
 • demers de solicitare/motivare scris în formă liberă – privind eliberarea invitaţiei indicând scopul intrării pe teritoriul Republicii Moldova a persoanei invitate, cu număr de înregistrare, datat şi semnat de administrator, cu aplicarea ştampilei umede.
 • documentele de constituire a persoanei juridice (extrasul din Registrul de stat al persoanei juridice sau al organizaţiei necomerciale, licenţa de activitate a solicitantului), în original şi copie.
 • procura – în cazul depunerii demersului de către un angajat împuternicit de către administrator, la care se anexează buletinul de identitate/permisul de şedere valabil al acestuia, în original şi copie.
 • copia documentului de trecere a frontierei de stat a străinului, al cărui termen de valabilitate este nu mai puţin de şase luni. Copia vizelor anterioare obţinute pentru Republica Moldova şi/sau alte state.
 • dovada existenţei mijloacelor de întreţinere, în cuantum de 30 euro/zi pe perioada de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi pentru întoarcere în ţara de domiciliu, dar nu mai puţin de 300 euro, din partea solicitantului sau a persoanei invitate.
 • pe lângă actele incluse în cerinţele generale, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind scopul călătoriei:
 • copia confirmării dreptului de admitere la studii eliberată de Ministerul Educaţiei.
 • copia vizei sau a permisului de şedere a cetăţeanului străin din ţara de domiciliu, în cazul în care îşi are domiciliul în altă ţară decât cea a cărui este cetăţean.

(Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini este una din condiţiile de a obţine viza de intrare pe teritoriul Republicii Moldova de către anumite categorii de străini).

c) Pentru a obţine de la Biroul migrație şi azil dreptul de şedere pe teritoriul RM, conform Legii Republicii Moldova   200 din 16.07.2010 „Privind regimul străinilor în Republica Moldova”:

 • cerere de formă stabilită;
 • demersul instituţiei de învăţământ,
 • originalul şi copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat( ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat)şi copia de pe viza de lungă şedere ( pentru străini care intră pe bază de vize);
 • acordul Ministerului Educaţiei, cu indicarea termenului de finisare a studiilor;
 • extras din ordinul de înmatriculare;
 • copia contractului de studii;
 • dovada spaţiului de locuit ( declaraţia autentificată notarial a proprietarului, ordinul de repartiţie/bonul de cazare în cămin);
 • cazier judiciar din ţara de origine, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular, cu excepţia minorilor până la  16 ani;
 • copia asigurării medicale pentru străini valabilă cel puţin 3 luni;
 • dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat, cu excepţia străinilor bursieri ai Republicii Moldova ( în ultimul caz, dovada deţinerii unei burse de studii în Republica Moldova);
 • foto color 3×4.

 

II. CURSURI DE PREGĂTIRE PENTRU STUDENȚI STRĂINI

Universitatea oferă cursuri de pregătire pentru studenţii străini, care pot candida la diferite specialităţi ale UTM. Planul de învăţământ prevede cursuri de limbă română sau rusă şi cursuri speciale la obiectele fundamentale pentru profilul ales.

Până în prezent, cursurile de instruire au fost frecventate de cetăţeni arabi, turci şi din ţări africane. Majoritatea din ei îşi continuă studiile la facultăţile: Calculatoare, Informatică şi Microelectronică; Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații; Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi; Energetică și Inginerie Electrică; Urbanism şi Arhitectură; Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Tehnologie şi Management în Industria Alimentară; Industrie Uşoară; Inginerie Economică şi Business.

 

III. DATE DE CONTACT

 

IV. ACTE NORMATIVE:

 1. Legea RM nr. 200 din 16.07.2010 “Privind regimul străinilor în Republica Moldova”
 2. Hotărîrea Guvernului nr. 200 din 16.07.2010 “Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la instruirea străinilor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova”
 3. Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 05.05.2011 “Cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini”