Dosarul de concurs al candidatului la concursul de admitere pentru  învățământul superior de licență (ciclul I), va conţine următoarele acte:

 • Cererea de înscriere la concursul de admitere (se completează la momentul depunerii actelor în Comisia de Admitere);
 • 2 copii ale buletinului de identitate cu prezentarea originalului;
 • Diploma de studii, în original, cu anexa respectivă și 2 copii;
 • Certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii;
 • 6 fotografii 3×4 cm;
 • Bonul de plată a taxei de înscriere;
 • Diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerele de resort şi Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Pentru cota 15%:
  • adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească;
  • certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dezabilitate al candidatului;
  • certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dezabilitate al părinților;
  • certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare postconflict cu caracter umanitar în Irak;
  • certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);
  • confirmarea apartenenței la familii de romi;
  • extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii).
 • Copia Certificatului de naștere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor membre ale CSI și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare.

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul superior de master sunt necesare următoarele acte:

 1. cerere de înscriere
 2. diploma de finalizare a studiilor de licență, cu anexa respectivă sau suplimentul la diplomă în original și două copii;
 3. buletinul de identitate în original și două copii;
 4. adeverință medicală tip (nr. 086-u), eliberată în anul admiterii;
 5. 4 fotografii color, 3 x 4 cm;
 6. extrasul din Carnetul de muncă.

Candidații care au absolvit anterior un program de master și optează pentru studii cu finanțare din buget, vor include în dosar o adeverință care confirmă modalitatea studiilor realizate (contract în baza taxei de studii), eliberată de instituția de învățământ superioară care au absolvit-o.

Candidaţii care deţin acte de studii şi de identitate cu nume/prenume diferit, vor include în dosar copia de pe actul care confirmă schimbarea numelui/prenumelui.