chirsanova

 

AURICA CHIRSANOVA

Şef de departament
Conferențiar universitar, doctor în științe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 9/9, corpul de studii nr.5
Tel: +373 22 50-99-59
E-mail:

 

 
I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra  tehnologia şi organizarea alimentaţiei publice a fost fondată în anul 1979 în cadrul Institutului Politehnic „Serghei Lazo” din Chişinău (IPC) pentru asigurarea instruirii specialiştilor cu studii superioare pentru domeniul alimentaţiei publice.

Fondatorul catedrei (1979-1984, 1990-2000) este prof. univ. Jorj CIUMAC, licenţiat IPC, absolvent al doctoranturii Institutului Economiei Naţionale „G. V. Plehanov”, Moscova.

În calitate de şef catedră au activat de asemenea: dr., conf. univ. Elena BOGNIBOV (1984-1990), dr., conf. univ. Eleonora DUPOUY (2000-2009) şi conf. univ., dr. Vladislav REŞITCA (2009-2010). Începând cu anul 2010 și până în  prezent postul sefului de catedră exercită dr., prof. univ. Olga DESEATNICOVA.

Catedra instruieşte specialişti pentru activităţile de producere, managerială, de proiectare şi cercetare în domeniile alimentaţiei publice. Specialiştii sunt pregătiţi atât pentru practica de producere şi de control al calităţii, cât şi pentru activitatea în cadrul instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare, în laboratoare de profil alimentar (tehnologice şi sanitar-epidemiologice), în colegii, universități, departamente, ministere de resort, alte instituţii din sectoarele de stat şi private.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Catedra asigură instruirea cadrelor inginerești licenţiate în domeniul tehnologiei produselor alimentare, la  specialitatea 541.1 „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice” şi la Filiera Francofonă „Tehnologie alimentaire”.

Totodată, Catedra organizează studii la ciclul II Masterat, programul  „Managementul restaurantelor şi serviciilor de catering”.

De asemenea, Catedra asigură instruirea studenţilor disciplinele „Merceologia produselor alimentare”, „Bazele nutriţiei și securitatea alimentară”.

Catedra elaborează planuri de învăţământ, programe analitice la disciplinele de specialitate, coordonează programele analitice la disciplinele general-inginereşti, asigură procesul de studii prin cursuri teoretice şi practice, indicaţii metodice pentru activităţile didactice şi materiale ilustrativ-didactice.

O atenţie deosebită se acordă practicii studenţilor. Pentru dezvoltarea abilităţilor practice, catedra colaborează cu Centrul Didactico-Metodic şi de Producere al UTM, studenţii fiind antrenaţi în procesul de producere pe bază de rotaţie anul împrejur. O atenţie deosebită se acordă organizării procesului de instruire în laboratoarele catedrei, şi organizării practicii de instruire a studenţilor în Centrul Didactico-Metodic al Catedrei  tehnologia şi organizarea alimentaţiei publice.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

La CTOAP a fost realizat un volum impunător de cercetări ştiinţifice. Printre cele mai recente pot fi menționate următoarele direcții de cercetare:

 1. Elaborarea tehnologiei de obţinere a produselor alimentare noi pe bază de nuci si srot de nuci (prof. univ., dr. O. DESEATNICOVA, conf. univ., dr. V. REŞITCA, drd. C. GROSU, drd. E. BOAGHI);
 2. Elaborarile experimentale ale compozițiilor cu substanțe biologic active în baza uleiului de nuci Juglans regia (conf. univ., dr. C. POPOVICI);
 3. Cercetarea proprietăţilor produselor din soriz (prof. univ., dr. J. CIUMAC, conf. univ., dr. L. COŞCIUG, dr., conf. int. R. SIMINIUC);
 4. Aspecte tehnologice şi nutriţionale ale năutului (prof. univ., dr. J. CIUMAC, drd. O. GUTIUM);
 5. Influența factorilor tehnologici asupra indicelui glicemic al preparatelor din cereale (conf. univ., dr. L. COŞCIUG).

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt prezentate la simpozioane, seminare, conferinţe regionale şi internaţionale.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Catedra TOAP dispune de 4 laboratoare didactice şi un laborator pentru cercetări ştiinţifice cu o suprafaţă totală de 190 m2

 

V. COLABORĂRI

Catedra colaborează fructuos cu colegii din instituţiile de învățământ superior de profil din ţară şi de peste hotare în următoarele direcţii:

 • extinderea relaţiilor de colaborare interuniversitare;
 • stagii pentru cadrele didactice în vederea promovării activităţilor didactice, tehnico-ştiinţiifice;
 • organizarea bilaterală a seminarelor ştiinţifico-metodice, conferinţelor, simpozioanelor;
 • contribuţii privind constituirea bilaterală a colectivelor de coautori pentru elaborarea planurilor de învăţământ, indicaţiilor metodice privind realizarea lucrărilor practice, lucrărilor de laborator, suporturilor de curs, manualelor, monografiilor, publicaţiilor ştiinţifice, lucrărilor ştiinţifice;
 • colaborări privind schimbul de cadre didactice pentru ţinerea diverselor cursuri universitare;
 • implicări bilaterale în proiecte internaţionale specializate de dezvoltare;
 • colaborări bilaterale studenţeşti; participări la conferinţe, concursuri, proiecte, delegaţii etc.;
 • organizarea taberelor de creaţie bilaterale cu implicarea cadrelor didactice şi a studenţilor.

În particular, merită a fi specificate relaţiile de colaborare cu:

 • Universitatea de Medicină, Centrul Naţional de Medicină Preventivă;
 • Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România;
 • Universitatea Bacău, România;
 • Universitatea de Tehnologii Alimentare, Kiev, Ucraina;
 • Universitatea Quebec, Canada;
 • Şcoala Superioară de Agronomie, Toulouse, Franţa;
 • Agrocampus OUEST (Institutul Național Superior de Științe Agronomice, Agroalimentare și Horticole), Rennes, Franța;
 • Universitatea Lund, Suedia;
 • Centrul de Cercetare în Nutriție și Metabolism, Institutul de Cercetări Medicale, Universitatea din Belgrad, Serbia;
 • Bulgaria, Universitatea de Tehnologii Alimentare din Plovdiv.

Participarea cadrelor didactice în dezvoltarea parteneriatului cu întreprinderile

Catedra a dezvoltat relaţii de colaborare cu următoarele întreprinderi:

 • „MGM” SRL,
 • SA „Aeroport Catering”,
 • Asociaţia culinarilor Catering Moldova,
 • Fundaţia Liechtenstein Development service (LED),
 • Întreprinderi de stat şi private în domeniul alimentaţiei publice şi siguranței alimentelor.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr.Nume, prenumeFuncţiaE-mail
1Deseatnicova Olgaprof. univ., dr.
2Ciumac Jorjprof. univ., dr.
3Todos Petruprof. univ., dr., cumul
4Găină Borisprof. univ., dr. hab., cumul extern
5Furtună – Vladei Nataliaconf. univ., dr., cumul
6Timco Carolinaconf. univ., dr., cumul extern
7Reşitca Vladislavconf. univ., dr.
8Coşciug Lidiaconf. univ., dr.
9Mija Ninaconf. univ., dr.,
10Chirsanova Auricașef departament, conf. univ., dr.,
11Ciobanu Corinaconf. univ., dr.
12Suhodol Nataliaconf. univ., dr.
13Popovici Cristinaconf. univ., dr.
14Siminiuc Rodicaconf. univ., dr.
15Capcanari Tatianaconf. univ., dr.
16Paladi Danielaconf. univ., dr.
17Covaci Ecatrinaconf. univ., dr., cumul
18Grosu Carolinaconf. univ., dr., cumul
19Gutium Olgalector superior, dr.
20Boaghi Eugenialector universitar
21Morari Lilialector universitar
22Boiştean Alinalector universitar, cumul
23Lungu Galinalector universitar, cumul
24Livcutnic Mihaillector universitar, cumul
25Carauş Vioricalector universitar, cumul extern
26Harabagiu Ionlector universitar, cumul extern
27Harabagiu Rodicalector universitar, cumul extern
                                                                 Personal non-didactic 
1Livcutnic Mihailşef de laborator, 1,0 un. titular
2Balanuţă Elenainginer cat.I, 1,0 un. titular
3Gorbuleac Veronicainginer cat.I, 1,0 un. titular
4Popovici  Violinainginer cat.I, 1,0 un. titular
5Boiştean Alinainginer cat.I, 1,0 un. titular
6Lungu Galinamaistru instruire de producţie superior cat.I, 1,0 un. titular
7Boaghi Eugeniamaistru instruire de producție superior cat.I, 1,0 un. cumul
8Livcutnic Mihailmetodist cat.I, 0,25 un. adaos

 

VII. ACTIVITATEA DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE

Catedra asigură formare continuă a cadrelor prin organizarea:

 • Cursurilor de perfecționare/specializare multidiciplinară pentru absolvenții cu studii medii de specialitate și studii superioare:
  • bucătar cu scopul măririi categoriei profesionale,
  • calitatea si securitatea serviciilor în alimentația publică,
  • arta și etica culinară.
 • Cursurilor de perfecționare pentru angajații instituțiilor de învățământ în domeniul alimentației publice și întreprinderilor de alimentație publică cu studii superioare în domeniu.