nistiriuc foto

 

PAVEL NISTIRIUC

Şef de catedră
Conferenţiar universitar, doctor în științe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 168, corpul de studii nr. 1
Tel: +373 22 23-54-58
E-mail: pavel.nistiriuc@srco.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra sisteme și rețele de comunicații optoelectronice (SRCO) asigură pregătirea inginerilor licenţiaţi la specialităţile „Rețele și software de telecomunicații” şi „Inginerie şi management în telecomunicaţii” şi a doctoranzilor la specialitatea „Ingineria și tehnologia comunicațiilor electronice”. Totodată, Catedra realizează activităţile de instruire la un şir de discipline pentru programele de studiu „Sisteme şi comunicaţii electronice” şi „Mentenanţa şi managementul reţelelor de telecomunicaţii” la ciclul II Masterat.

 

II. COLECIVUL PROFESORAL-DIDACTIC

Nume, Prenume

Funcția, titlul științifico-didacticNr. publicaţii: total/invenţii/lucrări metodiceTelefonE-mail

Pavel NISTIRIUC

șef catedră,

dr., conf. univ.

172/9/46022-23-54-58pavel.nistiriuc@srco.utm.md
Pavel BODIULdr. hab., prof. univ.245/2/1022-73-81-16pavel.bodiu@srco.utm.md
Lucia GUJUMANdr., conf. univ.38/0/7022-23-54-58lucia.gujuman@srco.utm.md
Lilia SAVAdr., conf. univ.43/0/9022-23-54-58lilia.sava@srco.utm.md
Anatolie ALEXEIlector superior38/5/3022-31-91-79anatolie.alexei@srco.utm.md
Natalia BEȚIVUlector superior24/2/4022-23-54-58natalia.betivu@srco.utm.md
Serafima SOROCHINlector superior23/0/1022-23-54-58serafima.sorochin@srco.utm.md
Dinu ȚURCANUlector superior58/8/7022-23-52-39dinu.turcanu@adm.utm.md
Andrei DOROGANlector superior63/7/2022-23-54-37andrei.dorogan@srco.utm.md
Nicolae DRĂGUȚANlector superior28/0/1022-23-54-58nicolae.dragutan@srco.utm.md
Andrei CHIHAIlector superior27/0/5022-23-52-37andrei.chihai@fimet.utm.md
Maria GRIȚCOlector universitar18/0/4022-23-54-58maria.gritco@srco.utm.md
Maria IAZLOVEȚCHIlector superior19/0/2022-23-54-58maria.iazlovetchi@srco.utm.md
Arina LACHIlector superior15/0/4022-23-54-58arina.lachi@srco.utm.md
Gabriel RUSSUlector universitar12/0/2022-23-54-58gabriel.russu@srco.utm.md
Tatiana ȚURCANUlector superior33/0/1022-23-54-58tatiana.turcanu@srco.utm.md
Pintelie DEȘANUșef laboratoare53/5/1022-23-54-58pintelie.desanu@srco.utm.md
Sergiu COTÎRȘEVlector superior19/0/1022-23-54-58sergiu.cotirsev@srco.utm.md
Stanislav VIERUlector superior48/5/2022-23-54-37stanislav.vieru@adm.utm.md
Ion PĂDUREinginer17/0/0022-23-54-58catedrasoe@gmail.com
Suzana GUIBANinginer3/0/0022-23-54-58suzana.guiban@srco.utm.md
Lilia PETROVAinginer022-23-54-58lilia.petrova2014@yandex.ru
comp1

Acad. Valeriu CANȚER, conf. univ., dr. Lucia GUJUMAN, conf. univ., dr. Lilia SAVA, lect. sup. Serafima SOROCHIN și prof. univ., dr. hab. Pavel BODIUL la Conferința Internațională „Telecomunicații, electronică și informatică”, UTM, 2015.

Corpul didactic al CSRCO

Corpul didactic al CSRCO

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Activitatea didactico-metodică la catedra SRCO are ca scop:

 • editarea îndrumarelor metodice privind asigurarea activităţilor practice, îndeplinirea lucrărilor de laborator, proiectelor şi lucrărilor de an;
 • elaborarea şi editarea programelor şi îndrumarelor metodice privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică la întreprinderile şi companiile de stat şi private ce activează în domeniul electronicii şi comunicaţiilor
 • editarea ciclurilor de prelegeri şi amplasarea lor pe platforma electronică universitară;
 • promovarea în procesul de instruire a studenţilor a creditelor transferabile, metodei de module şi al studiilor conform unui plan individual.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea ştiinţifică la catedră include cercetări în cadrul temelor de doctorat și în cadrul granturilor, cercetări fundamentale şi activităţi de creativitate tehnică.

Ctedra promovează 4 direcţii de cercetare ştiinţifică:

 1. Studierea efectelor cinetice şi termoelectrice în firele subţiri de bismut. Conducător: prof. univ., dr. hab. Pavel BODIUL;
 2. Elaborarea dispozitivelor supraconductoare dirijate prin intermediul undelor acustice de suprafaţă. Conducător: conf. univ., dr. Pavel NISTIRIUC;
 3. Elaborarea structurilor ghid de undă pentru sistemele de comunicaţii şi prelucrare a informaţiei optice. Conducător: conf. univ., dr. Pavel NISTIRIUC;
 4. Elaborarea algoritmelor de optimizare, modelelor, metodelor şi analiza funcţionării reţelelor de comunicaţii multifuncţionale. Conducător: conf. univ., dr. Pavel NISTIRIUC.

În baza investigaţiilor ştiinţifice efectuate şi rezultatelor obţinute au fost publicate cca 270 de lucrări ştiinţifice, 36 brevete de invenţie şi 81 cicluri de prelegeri, îndrumare metodice pentru tezele de licenţă, proiecte de an, seminare şi lucrări de laborator. Participarea la saloanele internaţionale de invenţii, cercetări şi transfer tehnologic a adus în palmaresul catedrei patru medalii de argint şi cinci medalii de bronz.

Pregătirea cadrelor ştiinţifice la catedră prin studii doctorale la specialitatea „Ingineria și tehnologia comunicațiilor electronice” se efectuează sub conducerea prof. univ., dr. hab. Pavel BODIUL şi conf. univ., dr. Pavel NISTIRIUC.

O atenţie deosebită se acordă atragerii studenţilor în activitatea de cercetare prin elaborarea lucrărilor şi proiectelor de an, tezelor de licenţă şi de master, prin implicarea acestora în activităţile de cercetare desfăşurate de cadrele didactice ale catedrei.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ, COLABORĂRI

Baza tehnico-materială utilizată la catedra SRCO este distribuită în corpurile de studii nr.1 şi nr. 2 ale UTM în următoarele laboratoare:

 1. Programare şi software în sisteme de comutaţie,
 2. Teoria transmisiunii informaţiei,
 3. Semnale şi circuite,
 4. Dispozitive şi circuite electronice,
 5. Optoelectronica,
 6. Structuri microprocesorale,
 7. Sisteme de transmisiuni optoelectronice,
 8. Sisteme de comutaţie,
 9. Reţele de comunicaţii,
 10. Comunicaţii mobile,
 11. Protocoale, modelarea şi analiza reţelelor de comunicaţii.

În laboratoarele nominalizate sunt asigurate lucrările de laborator la disciplinele „Programarea calculatoarelor și limbajul de programare”, „Semnale și circuite”, „Tehnologii informaționale aplicate”, „Teoria transmisiunii informației”, „Optoelectronica”, „Microprocesoare”, „Aplicații în baza protocoalelor de rețea”, „Securitatea informației în sistemele de telecomunicații”, „Sisteme și trafic de telecomunicații ”, „Sisteme de transmisiuni optoelectronice”, „Aplicații software specializate”, „Linii de transmisiune”, „Protocoale, modelarea și analiza rețelelor de telecomunicații”, „Sisteme de comutație”, „Rețele inteligente de comunicații”, „Tehnologii moderne în telecomunicații”, „Software în sisteme de telecomunicații”, „Standarde și interconectarea rețelelor de comunicații”, „Testarea și diagnosticarea sistemelor de telecomunicații”.

Lect. sup., șef laboratoare Pintilie DEȘANU

Lect. sup., șef laboratoare Pintilie DEȘANU

Catedra SRCO a încheiat contracte de colaborare cu Academia de Telecomunicaţii din Odessa (Ucraina), Universitatea Tehnică din Iaşi (România), Universitatea Tehnică din Sankt-Petersburg (Rusia), Universitatea Națională din Lvov (Ucraina), SA „Moldtelecom”, Universitatea de Stat din Chişinău, Institutul de Fizică Aplicată al AȘM.

Lect. sup. Dinu ȚURCANU și lect.sup. Tatiana ȚURCANU la cursuri de perfecționare în cadrul National American University, Minnesota, SUA, 2015.

Lect. sup. Dinu ȚURCANU și lect.sup. Tatiana ȚURCANU la cursuri de perfecționare în cadrul National American University, Minnesota, SUA, 2015.

Conf. univ., dr., șef Catedră SRCO Pavel NISTIRIUC, conf. univ.,dr. Ghenadie BODEAN, lect. sup. Dinu ȚURCANU și decanul FIMET, conf. univ., dr. Serghei ANDRONIC la Conferința Internațională „Tehnica microundelor și tehnologii de telecomunicații”, Ucraina, Sevastopol, 2010.

Conf. univ., dr., șef Catedră SRCO Pavel NISTIRIUC, conf. univ.,dr. Ghenadie BODEAN, lect. sup. Dinu ȚURCANU și decanul FIMET, conf. univ., dr. Serghei ANDRONIC la Conferința Internațională „Tehnica microundelor și tehnologii de telecomunicații”, Ucraina, Sevastopol, 2010.