avram

 

ION AVRAM

Şef de catedră
Conferenţiar universitar, doctor în științe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 168, corpul de studii nr. 1
Tel: +373 22 23-51-59
E-mail: ion.avram@rc.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra Radiocomunicaţii (CRC) este una dintre cele mai tinere la UTM, fiind instituită în cadrul Facultăţii de Radioelectronică şi Telecomunicaţii (actualmente FIMET) prin ordinul rectorului nr. 288-r, din 03.06 2004.

Catedra asigură procesul de instruire la o serie de discipline de specialitate din planurile de învăţământ la ciclul I licenţă şi ciclul II masterat la FIMET.

Primul şef al Catedrei a fost numit, prin ordinul nr. 178 sp. din 10. 08. 2004, conferenţiarul universitar, dr. Ion AVRAM, care activează până în prezent în acest post.

 

II. CADRE DIDACTICE

Majoritatea colaboratorilor Catedrei sunt cadre tinere, dar cu performanţe majore, selectaţi minuţios dintre cei mai buni absolvenţi ai UTM, majoritatea dintre care deţin în prezent postul de lector superior, finalizând deja sau fiind pe cale de a finaliza doctorantura în cadrul Şcolii Doctorale a UTM.

Nume,

Prenume

Funcţia, titlul ştiinţifico- didacticNr. publicaţii:

total /invenţii / lucrări metodice

TelefonE-mail
Ion

AVRAM

șef catedră, conf. univ., dr.50/6/9022-23-51-59ion.avram@rc.utm.md
Ghenadie

CEBAN

lector superior, magistru8/0/3022-23-51-59ghenadie.ceban@rc.utm.md
Roman

GRIŢCO

lector superior, magistru9/0/2022-23-51-59roman.gritco@rc.utm.md
Vladimir

PARVAN

lector superior, magistru16/0/2022-23-51-59vladimir.parvan@rc.utm.md
Veronica

PULBERE

lector superior, magistru15/0/2022-23-51-59veronica.pulbere@rc.utm.md
Gherman SOROCHINconf. univ., dr.102/1/28022-23-75-05gherman.sorochin@sde.utm.md
Gabriel

RUSSU

lector univ., magistru12/0/2022-23-54-58gabriel.russu@srco.utm.md
Iurie

DEMCIUC

lector superior, magistru4/0/0022-23-51-59iurie.demciuc@rc.utm.md
Mariana CALDAROVAlector asistent, magistru0/0/0022-23-51-59marianacaldarova@mail.ru
Victor

ASTAHOV

șef laboratoare0/0/0022-23-51-59victor_ast@mail.ru

 

III. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Scopul fundamental al activităţii Catedrei constă în pregătirea inginerilor de calificare înaltă în domeniul radiocomunicaţiilor, care, după absolvire, vor avea posibilităţi reale de a fi angajaţi în diverse întreprinderi care activează în domeniul comunicaţiilor radio. Catedra asigură predarea următoarelor discipline de specialitate: Comunicaţii radio, Reţele inteligente de comunicaţii, Emiţătoare şi receptoare radio, Analiza circuitelor electronice, Tehnologii informaţionale aplicate, Comunicaţii mobile, Televiziune, Software în telecomunicaţii, Trafic de comunicaţii.

Titularii Catedrei au publicat integral sau parţial cursuri de prelegeri, ghiduri pentru lucrări practice şi de laborator. Datorită dezvoltării vertiginoase a ramurii radiocomunicaţiilor şi necesităţii asigurării calităţii înalte a procesului de instruire, cadrele didactice ale Catedrei îmbunătăţesc şi înnoiesc în permanență conţinutul disciplinelor, modifică şi pregătesc noi materiale didactice.

Lucrările de laborator la disciplinele predate de cadrele didactice ale Catedrei se efectuează cu ajutorul machetelor reale şi prin simulare la calculator. Stagiile de practică se realizează la diferite întreprinderi specializate din Republica Moldova, în cadrul cărora studenţii au posibilitatea să aplice cunoştinţele teoretice şi să obţină deprinderi practice la proiectarea şi exploatarea reţelelor şi sistemelor moderne de radiocomunicaţii.

 

IV. COLABORĂRILE CATEDREI CU ÎNTREPRINDERI DE RAMURĂ

Catedra colaborează cu diverse întreprinderi din ramura comunicaţiilor, cum ar fi: ÎS „Radiocomunicaţii”, ÎS „Centrul Naţional pentru frecvenţe radio”, ÎM „Moldcell” SA, SA „Moldtelecom”, ICŞ „ELIRI” SA,  „Orange” Moldova SA, Academia de Ştiinţe a Moldovei, „Sun Communications” SRL, Universitatea de Stat din Moldova, „Alfa-Agil” SRL ş.a.

Colaborările catedrei cu întreprinderile din ramură urmăresc următoarele scopuri:

  • cunoaşterea necesităţilor şi cerinţelor întreprinderilor la angajarea absolvenţilor FIMET;
  • efectuarea stagiilor de practică de către studenţi şi masteranzi la aceste întreprinderi;
  • formularea în comun a temelor tezelor de licenţă şi masterat ale studenţilor FIMET;
  • antrenarea colaboratorilor acestor întreprinderi în procesul didactic al Catedrei (în prezent șeful secţiei tehnice a ÎS „Radiocomunicaţii, Iu. DEMCIUC, este angajat în calitate de lector superior şi efectuează lucrări de laborator la disciplina „Televiziune”);
  • antrenarea colaboratorilor acestor întreprinderi în participarea la conferinţe, expoziţii;
  • includerea tematicii ştiinţifice a întreprinderilor în tematica ştiinţifică a Catedrei;
  • obţinerea unor suporturi tehnice pentru modernizarea laboratoarelor Catedrei ş.a.

 

V. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Direcţia principală de cercetare ştiinţifică a Catedrei este analiza şi sinteza dispozitivelor selective pentru radio şi telecomunicaţii, care implică atât colaboratorii Catedrei, cât şi studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai Facultăţii. Unele teme ale tezelor de magistru şi de doctorat ale colaboratorilor Catedrei şi tezelor de licenţă ale studenţilor Facultăţii sunt consacrate cercetărilor ştiinţifice ale Catedrei.

Cadrele didactice ale catedrei şi doctoranzii din exterior,  sunt antrenaţi în procesul de cercetare ştiinţifică în laboratoarele de cercetări ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ICS „ELIRI” SA,  ÎS „Centrul Naţional pentru frecvenţe radio”, ÎS „Radiocomunicaţii”,  precum şi în Laboratorul Optoelectronică al FIMET.

Colaboratorii Catedrei participă activ împreună cu studenţii şi masteranzii FIMET la Conferinţele anuale, organizate la UTM, Conferinţele Internaţionale „ICTEI”, organizate la FIMET, şi Conferinţele „ICMCS”, organizate la FCIM. Unele cadre didactice ale Catedrei au publicat rezultatele cercetărilor ştiinţifice în reviste internaţionale cu impact factor.

 

VI. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Catedra dispune de două laboratoare de studii, dotate cu echipament modern necesar asigurării lucrărilor de laborator la disciplinele „Emiţătoare şi receptoare radio” şi „Televiziune”. Aceste laboratoare au fost create cu suportul ÎS „Radiocomunicaţii” şi  SA „Moldtelecom”.

Laboratorul Televiziune Digitală (creat cu suportul ÎS „Radiocomunicaţii”)

Laboratorul Televiziune Digitală (creat cu suportul ÎS „Radiocomunicaţii”)