Irovan Marcela

 

MARCELA IROVAN

Șef de departament
conferențiar universitar, doctor în tehnică

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Academician Sergiu Rădăuțan, 4, blocul nr. 11
Tel: +373 22 32-95-75
E-mail:

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele a fost constituită în data de 02 decembrie 2017 prin comasarea catedrelor Modelarea Confecțiilor din Țesături și Tricoturi, Tehnologia Confecțiilor din Țesături și Tricoturi și Modelarea și Tehnologia Confecțiilor din Piele.

Obiective principale ale departamentului sunt asigurarea pregătirii cadrelor inginereşti de înaltă calificare în domeniul proiectării și tehnologiei confecţiilor din ţesături, tricoturi, piele şi blănuri, a ingineriei și managementului în industria ușoară, precum şi crearea unei şcoli superioare moderne şi dinamice, care să poată răspunde exigenţelor din cercetarea, industria şi comerţul din domeniu.

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Departamentul MTCTP asigură procesul de instruire la:

Programe de licență:

 • 1 Ingineria Produselor Textile și din Piele
 • 8 Inginerie şi Management în Industria Uşoară

Programe de masterat:

 • Design şi Dezvoltare de Produs
 • Ingineria şi Managementul Afacerilor în Industria Uşoară

Departamentul elaborează planuri de învăţământ, curricule la unitățile de curs, coordonează programele analitice la disciplinele general – inginereşti, asigură procesul prin activități didactice teoretice şi practice și suport curricular.

 III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Personalul științifico-didactic și didactic a departamentului este implicat în activitatea de cercetare ştiinţifică, antrenând în cercetare şi studenţii anilor II – V. Anual, departamentul organizează conferinţe ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la nivel de facultate şi universitate. În departament îşi desfăşoară lucrările Seminarul Ştiinţific cu temele:

 1. Realizări şi performanţe în domeniul proiectării confecțiilor textile și din piele.
 2. Optimizarea proiectării și tehnologiei articolelor de marochinărie și încălțăminte.
 3. Studiul proprietăților ergonomice a pieilor și înlocuitorilor de piele pentru încălțăminte și articole de marochinărie.
 4. Cercetări antropometrice ale membrelor inferioare umane în scopul analizei evoluției dimensiunilor, formelor și anomaliilor piciorului.
 5. Managementul întreprinderilor: studiul timpului și proiectarea muncii; studiul organizării procesului de producție, formarea profesională a cadrelor pentru activități manageriale; managementul confecțiilor.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice sunt prezentate la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional, fiind publicate şi în literatura periodică de specialitate.

Activitatea de cercetare se realizează conform direcțiilor de cercetare:

 1. Perfecționarea tehnologiei de proiectare a produselor vestimentare din diverse grupe sortimentale, din diverse materiale și cu destinație diferită.
 2. Optimizarea proiectării și tehnologiei produselor din piele și înlocuitor.
 3. Managementul industrial.

 IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

În cadrul facultăţii departamentul are la dispoziţie aule, studiou de modelare, proiectare și confecționare a îmbrăcămintei, atelier experimental de confecţii, ateliere pentru confecții din piele și înlocuitor, centru de calcul pentru proiectarea asistată de calculator, bibliotecă şi cămin pentru studenţi.

În noiembrie 2012 în cadrul departamentul a fost fondat Laboratorul Experimental de Proiectare și Dezvoltare de Produs (LEPDP), înzestrat tehnic cu suportul financiar al Fundației Internaționale „Liechtenstein Development Service” LED Moldova.

Pentru efectuarea cercetărilor laboratorul dispune de manechine ale corpurilor tip pentru femei şi bărbaţi, instrumente pentru măsurători antropometrice: antropometrul tip Martin, compas antropometric, dispozitiv pentru măsurarea unghiului de înclinaţie a umerilor, dispozitiv pentru măsurarea înălţimii umărului, rigle ajutătoare, mașini de cusut, presă, mese și fiare de călcat, diverse ustensile, accesorii și SDV-uri, cabină pentru probe, soft specializat „GEMINI” (România), plotter. La fel, laboratorul are o bibliotecă și un fond metodic, dotate cu literatură de specialitate procurată şi donată de universităţile tehnice de profil din România, Rusia, Ukraina, precum şi elaborată de cadrele didactice ale departamentului, care se folosește în procesul de studii și de cercetare.

Stagiile de practică în producţie și de documentare pentru proiectul de licență la opțiunile Modelarea și Tehnologia Confecțiilor din Țesături și Modelarea și Tehnologia Tricotajelor se realizează la următoarele întreprinderi de confecţii şi de tricotaje din Republica Moldova: S.A. „Ionel”, S.A. ”Artizana”, Î.C.S. „Prevent-Moldova” S.R.L., Î.C.S „EuroMARBE” S.R.L., S.A. „STAG”, S.A. „Steaua Reds”, S.A „Infinity”, S.R.L. ”Mobile”, S.R.L. „Codru” din Chişinău, Î.C.S. „IcaTex-Pro”, S.R.L. din Anenii Noi, S.A. „Codreanca” din or. Călărași, S.A. „Bălţeanca”, S.A. „Flautex” şi S.A. „Rada” din Bălţi, S.A. „Tricon” din Cahul, S.A. „Dana”,  S.A. „Sotex – grup”, S.A. „Ermo – grup” şi S.A. „Noul stil” din Soroca, S.A.”Fantezia” din or. Rîșcani, S.R.L. „Beccara” din s. Varnița, S.A.T.Î. „Vestra” din Tighina, S.A. „Odema”, S.A. „Olimp”,  S.A. „Inter-Centr-Lux”, S.A.T.Î. „Tiratex” din Tiraspol,

Studenții de la opțiunea Modelarea și Tehnologia Confecțiilor din Piele desfășoară activitățile practice la întreprinderile:  S.A. „Zorile”, S.A. „Rotan”, S.A.”Romaniţa”, ÎCS „Mold Rom Simpex Cristina” SRL,  SRL ”Oldcom”, SRL ”Tiras” , SRL ”Goltvis Lux”, SRL ”Olsa Shoes,  SRL ”Tabita Com”, „Hîncu Com„ SRL, S.A. „Artima”; S.R.L.”TiTiTi &C”; SRL ”IL Ponti 3L”,  S.R.L. „Arilux”, SRL ”Bitprogram”, etc.

Biblioteca facultăţii şi a departamentului este dotată cu literatură de specialitate procurată şi donată de universităţile tehnice de profil din România, Rusia, Ukraina, precum şi elaborată de cadrele didactice ale facultații.

V. COLABORĂRI

Printre colaborările inițiale ale departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele se pot menţiona relaţiile de colaborare stabilite cu instituţii de profil din România – Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi, Faculattea de Textile-Pielărie și Management Industrial; Universitatea din Oradea; Ucraina – Academia de Stat de Industrie Uşoară, actualmente Universitatea de Stat de Design şi Tehnologii din Kiev.

În prezent, în afara colaborărilor tradiționale cu universitățile prezentate mai sus, departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele are relaţii de colaborare cu Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, Bucureşti,  Universitatea de Stat de Design şi Tehnologii din Sankt-Petersburg, Universitatea de Stat de Tehnologii şi Design din Moscova şi Academia de Stat de Textile din Ivanovo, Rusia, Departamentul de Textile a Universității din Ghent, Belgia, precum şi întreprinderile de tricotaje şi confecţii din Republica Moldova.

Relaţiile internaţionale vizează interese comune privind schimbul de experienţă, familiarizarea cu noile tehnologii educaţionale şi de fabricaţie a produselor vestimentare, stagierea cadrelor didactice, participarea la expoziţii şi diverse concursuri, participarea la conferinţe, seminare ştiinţifice şi susţinerea tezelor de doctorat, publicaţii în reviste de specialitate.

Este elocventă şi menţionarea activităţii de participare a studenţilor specialităţii „Ingineria produselor textile și din piele” la olimpiada internaţională în domeniul proiectării constructive a îmbrăcămintei, organizată anual la Universitatea de Stat de Design şi Tehnologii din Kiev. Astfel, pe parcursul ultimilor 5 ani studenţii şi absolvenţii specialităţii nominalizate au înregistrat succese deosebite și rezultate frumoase la olimpiada din Ucraina, ocupând locuri de frunte și demonstrând competitivitate pe plan internațional.

Departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele activează în strânsă colaborare cu instituţiile profesionale de profil: Colegiul Tehnologic din Chişinău şi Colegiul de Industrie Ușoară din Bălţi, Centrul de Excelență în Industria Ușoară, în vederea coordonării planurilor de învăţământ, curricule-lor disciplinelor de specialitate, atestării cadrelor didactice, pregătirii şi perfecţionării cadrelor didactice prin masterat, formării continue a cadrelor didactice și inginerești din economia națională.

Pe parcursul anilor diverse personalități au vizitat departamentul și au predat studenților:

 • Liviu Mărcuş, doctor inginer, profesor universitar, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Facultatea Textile Pielărie, Catedra Confecţii din piele,  Iaşi, România.  În 2008, 2010 și în 2014  a susținut  cursuri la masterat la disciplina Dezvoltări în proiectarea încălțămintei.
 • Paul Kiekens, doctor, profesor universitar, şeful Departamentului Textile al Universităţii din Gent, Belgia. În 2009 a vizitat facultatea cu scopul stabilirii relațiilor de colaborare, schimbului de experiență și pentru a elabora un proiect bilateral de cercetare.
 • Johanna Louwagie, şefa Laboratorului de testări fizico-mecanice a materialelor din cadrul Departamentului de Textile Textile al Universităţii din Gent, Belgia.
 • Aura Mihai, doctor inginer, profesor universitar, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Facultatea Textile Pielărie, Catedra Confecţii din piele,  Iaşi, România. În 2003 a susținut cursuri la masterat la disciplina “Dezvoltări în proiectarea încălțămintei”.
 • Marina Cocea, doctor inginer, profesor universitar, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Facultatea Textile Pielărie, Catedra Confecţii din piele,  Iaşi, România. În 2003 a susținut cursuri la masterat la disciplina “Proiectarea asistată de calculator”.
 • Dan Florin Croitoru, doctor inginer, profesor universitar, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Facultatea Textile Pielărie, Catedra Confecţii din piele,  Iaşi, România.  A susținut  cursuri la masterat la disciplina Tehnologii avansate de fabricație în încălțăminte.

VI. COMPONENȚA DEPARTAMENTULUI

Corpul profesoral-didactic este constituit din specialişti de o pregătire profesională superioară în domeniu-profesori consultanţi, conferenţiari universitari, lectori superiori, lectori.

Nr. ord.Nume, prenumeFuncțieE-mail
1.Bugaian Larisaprof.univ.,dr.hab.
2.Gheorghiță Mariaprof.univ.,dr.
3.Irovan Marcelaconf.univ.,dr.
4.Cangaș Svetlanaconf.univ.,dr.
5.Balan Stelaconf.univ.,dr.
6.Tutunaru Irinaconf.univ.,dr.
7.Scripcenco Angelaconf.univ.,dr.
8.Sugac Olgaconf.univ.,dr.
9.Cîrja Janaconf.univ.,dr.
10.Bulgaru Valentinaconf.univ.,dr.
11.Malcoci Marinaconf.univ.,dr.
12.Alcaz Olgalector superior
13.Bernaz Luminițalector superior
14.Ischimji Nicolailector superior
15.Ghelbet Angelalector superior
16.Florea-Burduja Elenalector universitar
17.Buștiuc Angelalector universitar
18.Ursu Elenalector universitar
19.Cojocaru Marianalector universitar
20.Cazac Mihaelalector universitar
21.Iachimov Cristinalector universitar
22.Pascari Ioanalector universitar
23.Postică Rodicalector universitar
24.Odochiciuc Evalector universitar,
25.Ischimji Analector universitar,
26.Tulgara Ingaasistent universitar
27.Bîrcă Veronicaasistent universitar

Corpul auxiliar-didactic, la fel, înglobează cadre de o calificare înaltă –

ingineri, maiştri de instruire, laboranţi superiori, tehnicieni.

Nr. Nume, prenumeFuncțieE-mail 
1.Gheorghiștean Dinamaistru instruire de producție
2.Niță Tatianamaistru instruire de producție
3.Danila Victoriamaistru instruire de producție
4.Florea-Burduja Elenamaistru instruire de producție
5.Lojchina Svetlanainginer
6.Bîrcă Veronicainginer

7.Plugaru Violetamaistru instruire de producție
8.Ciobanu Nadejdamaistru instruire de producție,
9.Romașcu Nataliamaistru instruire de producție
10.Buștiuc Angelamaistru instruire de producție,
11.Iuncu Tamaramaistru instruire de producție
12.Mîța Mihaitehnician
13.Odochiciuc Evașef de laborator
14.Tiuhtii Constațamaistru instruire de producție
15.Ischimji Anamaistru instruire de producție
16.Pascari Ioanamaistru instruire de producție
17.Ischimji Nicolaiinginer
18.Ionașcu Leoninginer
19.Gașper Gheorghe

tehnician

VI CREATIVITATEA STUDENȚEASCĂ ȘI A CERCETĂTORI

Departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele menţine relaţii de colaborare cu catedrele de profil din Universitatea de Tehnologii și Design din Kiev, Ukraina și anual pregăteşte studenţii pentru  participarea la Olimpiada studenţească din Ukraina la specialitatea “Produse vestimentare”. Ca urmare studenţii obţin diplome în diverse nominaţii ale concursului, totodată se menţionează colectivul profesoral didactic al Universităţii Tehnice a Moldovei cu diploma de onoare pentru pregătirea specialiştilor în domeniu.

Studenții DMTCT sunt antrenați în activitatea de cercetare pe parcursul studiilor de licență, rezultatele fiind conturate în lucrări științifice prezentate la Conferințele Tehnico-Științifice ale Colaboratorilor, Studenților și Doctoranzilor UTM, tezele de licență ale absolvenților conțin elemente de cercetare științifică conform direcțiilor de cercetare aprobate la catedre, studenții ciclului II studii masterat sunt implicați activ în cercetarea științifică.