p60929-090946-001

 

CORINA CHELMENCIUC

Şef de departament
Lector superior

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. 31 August 1989, 78, corpul de studii nr. 2
Tel: +373 22 23-76-18
E-mail: corina.chelmenciuc@tme.utm.md

 

 
I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra termotehnică şi management în energetică (TME) a fost formată în septembrie 2004 în urma comasării Catedrei termotehnică şi Catedrei inginerie şi management în energetică. Die la momentul creării noii catedre postul de şef de catedră este ocupat de către prof. univ., dr. hab. Valentin ARION (2004-2016).

Catedra termotehnică s-a dezvoltat începând cu anul 1964 în baza colectivului de cadre didactice, care ţineau cursuri de termotehnică la toate facultăţile Institutului Politehnic din Chişinău: profesorii V. ERESICO, I. MOSCALIUC, G. LEVIN, A. MOSIAC, V. POPOVCI, au contribuit esenţial la dezvoltarea bazei materiale şi didactice a catedrei. Mai târziu, au început activitatea didactico-ştiinţifică profesorii E. VÂRLAN, V. VESELOV, D. GÂSCĂ, L. POPOVICI, N. BUTENCO, IU. TETELEA, V. TIURIN, V. SKILEOV, A. LUPAŞCO, I. MARTA, G. BALAN  L. TCACI, S. PALAŞ, N. BEGLEŢ, C.CHELMENCIUC, D.BRAGA, D.BOSTAN,  A.TVERDOHLEB. Şefi ai catedrei au fost profesorul universitar, membru corespondent al AŞM V. Mustaţă (1975-1980, 1988-2004), profesorul N. BABOI (1980-1984) şi profesorul A. GUŢU (1985-1988). În anul 1981, catedra obţine statutul de catedră de profil şi a demarat pregătirea cadrelor inginereşti în specialitatea 1902 „Termoenergetica”.

Catedra economie şi management în energetică a activat în anii 1996-2004 în calitate de catedră de profil pentru pregătirea cadrelor inginereşti la specialitatea „Inginerie şi management în energetică”, precum şi pentru predarea disciplinelor cu profil economic la toate specialităţile energetice. Aici au activat profesorii  V. ARION, I. KRASOVSCHII, P. PASINCOVSCHII, S. CODREANU, I. TIMOFTE, L. LUPAN, A. CIOBANU, M. PUNTEA, V. APREUTESII, C.GHERMAN, S. UNGUREANU. Postul de şef al catedrei a fost ocupat de profesorul universitar Valentin ARION.

În luna septembrie 2016 catedra TME a fost redenumita în Departamentul termoenergetică și management în energetică (DTME) conform Hotărîrele Senatului UTM nr. 1 din 27.09.2016, lector superior Corina Chelmenciuc a fost numită în funcție de șef departament.

Actualmente DTME realizează pregătirea cadrelor inginereşti la următoarele specialităţi:

Termoenergetica, ciclul I Licenţă

Competenţele absolvenţilor specialităţii Termoenergetica vizează activităţi de proiectare şi cercetare în domeniul sistemelor termoenergetice, termotehnice şi termo-tehnologice de producere, transformare şi consum a energiei termice şi electrice în scopul maximizării eficienţei tehnico-economice. Specialitatea asigură o pregătire aprofundată în domeniile problemelor actuale ale energeticii, tehnologiilor noi de generare şi utilizarea durabilă a energiei, inclusiv a surselor de energii regenerabile. O atenţie deosebită este acordată politicilor energetice şi aspectelor economice şi metodelor de reducere a impactului negativ asupra mediului ambiant în sistemele energetice.

Inginerie şi management în energetică, ciclul Licenţă

Calificarea Inginerie şi Management în Energetică oferă o viziune largă asupra întregului sector al energiei – de la resursele energetice primare şi tehnologiile de conversie a acestora în energie finală, până la managementul energiei şi a sistemelor energetice, o pregătire aprofundată în ceea ce priveşte economia obiectivelor energetice şi managementul entităţilor energetice instruire în domeniul politicii şi legislaţiei energetice, precum şi pieţei energiei electrice, gazelor naturale şi energiei termice.

Energie şi Mediu, ciclul II Masterat

Programul Energie şi mediu prevede o pregătire aprofundată, cu caracter ştiinţific şi de creativitate în domeniul ingineriei, economiei şi managementului în energetică, asigurată prin predarea unor discipline fundamentale şi de specialitate, precum şi realizarea unui stagiu de practică, dar şi elaborarea tezei de master. Programul asigură dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică, ca o condiţie obligatorie pentru studiile de doctorat.

Catedra TME se mândreşte cu  absolvenţii care au obţinut merite deosebite pe plan profesional: Călin NEGURĂ, Mihai LUPU, Mihai GÂDEI, Adrian PRITULA, Ion GARŞTEA, Nicolae PEICOV, Dumitru MUNTEANU, Anatol DIMOV, Veaceaslav HELBETI, Ilarion POPA, Alexandru CHETRARI, Silvia CEBANU, Vitalie CERNAT, Olga MAJAROVA, Victor DUBĂLARU.

Oportunităţi de angajare în câmpul muncii a absolvenţilor DTME:

 • Sectorul electroenergetic (centralele electrice – CET-1 şi CET-2-Chişinău, CET-Nord, CHE-Costeşti; întreprinderea de transport „Moldelectrica” şi întreprinderile de distribuţie a energiei electrice – GasNatural Fenosa, RED Nord, RED Nord-Vest);
 • Sectorul termoenergetic (întreprinderile de producere, transport şi distribuţie a energiei termice din ţară: SATermocom-Chişinău, Comgaz-Ungheni etc.);
 • Aprovizionarea cu gaze (Moldova-gaz şi filialele sale teritoriale);
 • Întreprinderi industriale (fabrici de zahăr, de prelucrare a produselor agricole, de sticlă, uzine de producere a materialelor de construcţie, uzina siderurgică din Râbniţa);
 • Autorităţile statale de gestionare a sectorului energetic (Agenţia pentru Eficienţă în Energetică, ANRE, ANCE).

Instituţiile de învăţământ superior tehnic şi cele de cercetare ştiinţifică.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Procesul de studii este efectuat de 16 cadre didactice, dintre care cinci persoane activează prin cumul. Cinci cadre didactice deţin titluri ştiinţifice, inclusiv 2 persoane sunt doctori habilitaţi în tehnică.

Ei ţin cursuri la 25 discipline de profil termoenergetic şi 22 de profil economic, care cuprind domeniile fundamentale, de specialitate, obligatorii şi opţionale. La catedră este elaborat un complex metodic pentru specialitatea 1902 „Termoenergetica”, care conţine toate programele de învăţământ.

La DTME activează două cadre didactice cu drept de conducere de doctorat:

 1. univ., dr. hab. Valentin MUSTEAŢĂ, membru corespondent al AŞM, specialitatea 05.14.05 „Bazele teoretice ale termotehnicii”;
 2. P univ., dr. hab. Valentin ARION, la specialitatea 221.01 „Sisteme şi tehnologii energetice” (05.14.02 „Centrale electrice” (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Pe parcursul anilor la DTME (CTME) s-a desfășurat o intensă activitate ştiinţifică în peste 40 de proiecte de cercetare şi dezvoltare. Tematica cercetărilor ştiinţifice se afla în strânsă legătură cu domeniul la care se realiza instruirea: politică energetică, eficienţă energetică, tehnologii energetice convenţionale şi neconvenţionale, impactul sectorului energetic asupra mediului, transferul de căldură şi masă.

Domeniile de cercetare ştiinţifică:

 • tehnologii moderne şi instalaţii de producere, transport  şi distribuţie a energiei,
 • conservarea energiei şi eficienţa proceselor tehnologice,
 • fezabilitatea tehnologică, economică şi de mediu a  proiectelor energetice,
 • calculul costului energiei şi al tarifelor reglementate la  energie,
 • sisteme energetice durabile, securitatea energetică, politica şi legislaţia energetică.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul dispune de baza tehnico-materială necesară pentru efectuarea lucrărilor practice, de laborator şi a cercetărilor ştiinţifice: 4  laboratoare de studiu şi ştiinţifice şi un centru de calcul.

 

V. COLABORĂRI

Departamentul întreţine vaste relaţii de colaborare cu un şir de catedre similare de la Universităţile Tehnice din Bucureşti, Kiev, Odessa, Iaşi, Galaţi ş.a., precum şi cu instituţii energetice din ţară: Agenţia pentru Eficienţă în Energetică, Fondul pentru Eficienţă în Energetică, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM,  SA „Termoelectrica”. Specialiştii din organizaţii ţin cursuri la catedră, participă în activitatea Comisiilor de Stat de examinare.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr.Nume, prenumeFuncţiaE-mail
1Arion Valentinprof. univ., dr. hab.valentin.arion@tme.utm.md
2Musteaţă Valentinprof. univ., dr. hab.valentin.musteata@tme.utm.md
3Guţu Aurelconf.univ., dr.aurel.gutu@tme.utm.md
4Tîrşu Mihailconf.univ., dr. cumul externmihail.tirsu@tme.utm.md
5Hlusov Vioricaconf. univ., dr.viorica.hlusov@tme.utm.md
6Chelmenciuc Corinașef de departament, lector superiorcorina.chelmenciuc@tme.utm.md
7Ababii Sergiulector universitar, cumul externsergiu.ababii@tme.utm.md
8Borosan Constantinlector universitar, cumul externconstantin.borosan@tme.utm.md
9Braga Dumitrulector universitardumitru.braga@tme.utm.md
10Butenco Nadejdalector universitarnadejda.butenco@tme.utm.md
11Capitan Olgalector universitar, cumul externolga.capitan@tme.utm.md
12Guţu-Chetruşca Corinalector universitarcorina.gutu@tme.utm.md
13Tcaci Larisalector universitar, cumul externlarisa.tcaci@tme.utm.md
14Tverdohleb Alalector universitar, cumulala.tverdohleb@tme.utm.md
15Bostan Dumitruasistent universitar, cumuldumitru.bostan@tme.utm.md
16Lomov Olegasistent universitar, cumul externoleg.lomov@tme.utm.md
17Rotari Irinaasistent universitar, cumul externirina.rotari@tme.utm.md
18Ţurcan Tatianaasistent universitartatiana.turcan@tme.utm.md

Personal non-didactic

1Tverdohleb Alașef laboratorala.tverdohleb@tme.utm.md
2Ursachi Pavelinginer cat.Ipavel.ursachi@tme.utm.md
3Cotorobai Irinainginer cat.IIirina.cotorobai@tme.utm.md
4Isac  Olgatehnician cat. Iolga.isac@tme.utm.md