stratan

 

ION STRATAN

Şef de departament
Profesor universitar, doctor

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. 31 August 1989, 78, corpul de studii nr. 2
Tel: +373 22 23-75-10
E-mail:

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Istoria Catedrei electroenergetică îşi are începutul în anul 1959 în cadrul secţiei tehnico-inginereşti a Facultăţii Fizică şi Matematică a  Universităţii de Stat, când a fost deschisă specialitatea „Utilaj electric al întreprinderilor industriale”.

Şefi Catedră
Catedra AEE
1Constantin  REAZANŢEV1963-1964
2Vladimir PARUTA1964-1966
3Constantin REAZANŢEV1966-1970
4Boris  LADVIŞCENCO1970-1974
5Iurii Kiseliov1974-1980
6Ion ROMANCIUC1980-1985
7Ion  PROŢUC1985-1994
Catedra SRE
1Boris LADVIŞCENCO1974-1985
2Ion   STRATAN1985-1994
Catedra EE (comasată)
1Ion  STRATAN1994-2000
2Ion  PROŢUC2000-2009
3Victor  POGORA2009-2013
4Ion  STRATAN2013-2016
Departamentul EE (comasat)
1Ion Stratan2016-prezent

În anii 1959-1962 la specialitatea „Utilaj electric al întreprinderilor industriale” erau înmatriculaţi anual câte 50 destudenţi.  Începând cu anul 1962 contigentul de studenţi a fost divizat în două grupe academice,  care ulterior au format cele două specialităţi ale Facultăţii Electrotehnică: „Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale” (AEE) şi „Maşini şi aparate electrice”  (MAE).

În anul 1963 a fost creată Catedra de specialitate „Alimentarea cu energie electrică” (AEE). Fondator – conferenţiarul Constantin  REAZANŢEV, absolvent al  Institutul Politehnic din Tomsk, care a condus-o până în anul 1964.

În perioadă 1963-1970 la Catedră s-a format un colectiv pedagogic calificat, au fost realizate un şir de laboratoare care au servit ca model pentru Institutul Politehnic.

În anul 1971 a demarat înmatricularea la o nouă specialitate – „Sisteme electrice”. În  legătură cu aceasta din componenţa Catedrei AEE a fost detaşat un grup de colaboratori care a format noua Catedră sisteme şi reţele electrice (SRE).

În septembrie 1994 cele două catedre, AEE şi SRE, au fost comasate în Catedra electroenergetica.

După schimbările politice din anii 1989-1991, Catedra a depus eforturi considerabile pentru modernizarea procesului de învăţământ şi trecerea la standardele europene.

Din 2005, pregătirea specialiştilor se realizează în conformitate cu prevederile Procesului Bologna.

Din 2006, demarează pregătirea specialiştilor la ciclul  II (masterat) în cadrul programului de masterat „Electroenergetica”.

În septembrie 2016  două catedre, Electroenergetică şi Bazele Teoretice ale Electrotehnicii, au fost comasate în Departamentul electroenergetica și electrotehnică.

Departament  îşi îndeplineşte cu succes obiectivul fundamental de formare a specialiştilor-electricieni în domeniul sistemelor şi reţelelor electrice şi al alimentării cu energie electrică a întreprinderilor. În centrul atenției se află modelarea armonioasă a personalităţii studenţilor, creativitatea şi dezvoltarea multilaterală a acestora. Oferta educaţională are la bază un curriculum cuprinzător şi este asigurată prin activităţi didactice centrate pe student, organizate la toate ciclurile de învăţământ superior:

 • Licenţă (4 ani frecvenţă la zi şi 5 ani cu frecvenţă redusă), specialitatea „Electroenergetica” cu două specializări: SRE – Sisteme şi reţele electroenergeticeEI – Energetica industrială.
 • Masterat (1,5 ani) programul de masterat „Electroenergetica”
 • Doctorat (3 ani cu frecvenţă la zi şi 4 ani cu frecvenţă redusă).

Toate ciclurile de învăţământ sunt adaptate necesităţilor pieţei muncii, contribuind la dezvoltarea socială prin furnizarea de specialişti bine pregătiţi.

Absolvenţii specialităţii „Electroenergetica” pot activa la întreprinderile Reţelelor Electrice de Transport şi Distribuţie, la întreprinderile industriale şi comunale, în instituţiile de  cercetare şi proiectare, în agenţiile, asociaţiile, firmele cu diverse domenii de activitate.

În perioada 1959-2015 Catedra a pregătit 2758 de ingineri-energeticieni care s-au încadrat cu succes în piaţa muncii naţionale şi internaţionale.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

La ora actuală activitatea didactico-metodică este realizată de 27 cadre didactice, inclusiv 17 titulari: 1 profesor universitar, 6 conferenţiari universitari, 4 lectori superiori, 7 lectori universitari şi 2 asistent universitar. În cei 51 de ani după înfiinţarea catedrei, colectivul a editat un număr semnificativ de monografii, manuale, îndrumare, alte materiale metodice, necesare pentru realizarea procesului de învăţământ. Anual, la şedinţele catedrei au loc evaluări ale activităţii didactico-metodice a personalului, pentru a identifica progresele şi perspectivele de dezvoltare.

Permanent se realizează evaluarea dosarelor disciplinelor catedrei în scopul asigurării continuităţii în formarea viitorilor ingineri şi a eliminării suprapunerilor. Se realizează publicarea, editarea materialelor didactice şi postarea ulterioară pe platforma  e-learning a UTM, pentru uzul studenţilor.

Se acordă o atenţie sporită asigurării stabilităţii cadrelor didactice tinere în scopul creşterii ponderii personalului didactic universitar titular prin promovarea cadrelor didactice tinere şi împlicarea activă a acestora atât în procesul didactic, cât şi decizional. Actualmente, la Catedră activează 6 cadre didactice titulare tinere (46%).

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea de cercetare ştiinţifică la departamentul se desfăşoară prin proiecte şi teme cuprinse în programele centrului de cercetare-dezvoltare cu direcţia ştiinţifică prioritară „Tehnologii moderne în domeniile mecanicii, electrotehnicii şi energeticii”.

Departamentul îşi axează activitatea pe următoarele obiective ştiinţifice:

 1. Identificarea metodelor şi procedeelor de majorare a eficienţei energetice în reţelele electrice;
 2. Prognoza consumului de energie pe termen scurt;
 3. Promovarea conceptului de implementare a tehnologiilor SMART-GRID (reţele inteligente);
 4. Elaborarea modelelor matematice pentru reţele electrice cu dispozitive FACTS;
 5. Estimarea impactului surselor regenerabile asupra reţelelor electrice;
 6. Alegerea modalităţii de tratare a neutrului în reţelele electrice de distribuţie;
 7. Determinarea pierderilor de energie în reţelele electrice de tensiune joasă şi medie;
 8. Estimarea stării statice pe baza măsurărilor tradiţionale şi fazoriale sincronizate;
 9. Trasabilitatea fluxurilor de putere activă şi reactivă;
 10. Elaborarea modelelor matematice şi algoritmilor de calcul pentru evitarea şi controlul congestiilor în reţelele electrice de transport;
 11. Estimarea supratensiunilor în reţelele electrice de tensiune joasă şi medie.

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul dispune de 16 laboratoare specializate dotate cu echipamente, aparate de măsurări, maşini, transformatoare electrice, standuri pentru efectuarea lucrărilor de laborator, alte dispozitive şi utilaj pentru desfășurarea procesului de studii şi activităților ştiinţifice. Catedra are la dispoziţie două centre de calcul dotate cu calculatoare moderne.

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a departamentului s-a realizat din finanţări curente, contracte de cercetare, sponsorizări din partea partenerilor din mediul economic, precum şi prin standurile elaborate în cadrul proiectărilor de licenţă şi de masterat. Se depun în continuare eforturi pentru extinderea utilizării echipamentelor de proiecţie video şi de instruire interactivă pentru activităţile de predare.

 

V. COLABORĂRI

Departamentul colaborează cu centre universitare din România, Franţa, Belgia, Italia, cu  întreprinderile şi instituţiile de proiectare şi cercetare din republică – ÎS „Moldelectrica”, ÎCS „RED Union Fenosa” SA, SA „RED-Nord”, Institutul de Energetică al AȘM, ICP „Energoproiect”, SA „Termoenergetica” ş.a.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr.Nume, prenumeFuncţiaE-mail
1Berzan Vladimir prof. univ., dr. hab., cumul extern
2Blajă Valeriuconf. univ., dr., cumul
3Chiorsac Mihailprof.univ., dr. hab.
4Stratan Ionșef departament, prof.univ., dr.
5Potâng Arhipconf.univ.
6Sidelnicov Veaceslavconf.univ., dr.
7Mogoreanu Nicolaeconf. univ., dr.
8Pogora Victorconf. univ., dr.
9Terzi Ilieconf. univ., dr.
10Fiodorov Ionconf. univ., dr., cumul
11Dobrea Inalector superior
12Gropa Victorlector superior, cumul
13Tertea Ghenadielector universitar
14Radilov Tudorlector superior, dr.
15Guranda Vitalielector universitar, cumul extern
16Hramco Iurielector universitar, cumul
17Muntean Ionlector universitar
18Pripa Marinlector universitar
19Păduraru Ionlector universitar, cumul extern
20Rudei Ionlector universitar, cumul extern
21Vasilos Elenalector universitar
22Anţalovschi Valeriuasistent universitar
23Pripa Svetlanaasistent universitar, cumul
24Rujanschi Dumitruasistent universitar, cumul extern
25Braga Dumitrulector universitar
26Cibotari Fiodosiilector universitar
27Macovei Ilieconf. univ., dr.
28Tîrşu Mihailconf. univ., dr.

Personal non-didactic

 1Tighinean Eugeninginer coordonator,  titular
2Ţurcan Nicolaeinginer cat. I titular
3Sprincean Dmitriinginer cat. I titular
4Cebotova Olgainginer cat. I titular
5Morari  Vasiliiinginer cat. I titular
6Orzul Nicolaeinginer cat.II titular, șef laborator cum.
7Horohorin Andreiinginer cat. I titular, inginer cat. II