gropa

VICTOR GROPA

Decanul facultăţii
conf. universitar, doctor în științe tehnice

DATE DE CONTACT

Adresa: str. 31 August 1989, 78, corpul de studii nr. 2
Tel: +373 22 234-187, Mob: +373 79 284-496
Email: victor.gropa@ee.utm.md, decanat@feie.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică (FEIE) asigură pregătirea specialiştilor cu studii superioare în domeniile energetic şi electrotehnic. De-a lungul existenţei sale este un model în diferite aspecte – amenajarea laboratoarelor, organizarea conferinţelor ştiinţifice, competiţii sportive, cercuri de activitate artistică. Facultatea a fost fondată în anul 1963 (1963-1967 – Facultatea Electrotehnică, din care în anii 1963-1964 – în cadrul Universităţii de Stat, în 1964-1967 – în cadrul Institutului Politehnic „S. Lazo”, în 1967-2014 – Facultatea Energetică, din 2014 – Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică).

Prima promoţie a facultăţii (anul 1964) număra 66 de absolvenţi, iar promoţia a 51-a (2016) – peste 100. Deschiderea Facultăţii a coincis cu perioada electrificării intense a tuturor ramurilor economiei naţionale: construcţia de mari centrale termoelectrice (Chişinău, Bălţi, Cuciurgan), crearea de noi reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice, electrificarea localităţilor rurale, a transportului, a unităţilor industriale şi de construcţie, precum şi deschiderea unor întreprinderi cu caracter electrotehnic – „Electromaşina”, „Hidropompa”, „Vibroaparat” ş.a.

Specialiştii, pregătiţi la FEIE sunt foarte solicitaţi. Orice întreprindere, orice bloc de instituţie sau bloc locativ au un ansamblu de echipamente electrotehnice sau energetice complexe, exploatarea cărora necesită specialişti calificaţi în aceste domenii. Problemele utilizării eficiente a resurselor energetice şi exploatării raţionale a sistemelor de alimentare cu energie electrică şi a sistemului electroenergetic sunt foarte actuale pentru Republica Moldova, care importă 98 la sută din resursele energetice necesare.

Absolvenţii FEIE sunt competenţi atât în domeniul în care s-au specializat, în programare şi utilizarea calculatorului, cât şi în limbile străine, la facultate fiind organizate grupe în care se studiază aprofundat engleza şi franceza, iar disciplinele de specialitate se predau în aceste limbi.

CRONOLOGIA CELOR MAI IMPORTANTE EVENIMENTE

cronologia

 

II. STRUCTURA FACULTĂŢII

Facultatea dispune de 33 de laboratoare specializate, 6 săli de calculatoare; două centre de cercetare, proiectare şi consultanţă, un centru didactico-metodic şi un centru de creativitate al studenţilor.

 

III. CADRE DIDACTICE

La facultate îşi desfăşoară activitatea 59 cadre didactice, inclusiv un membru-corespondent al AŞM, 5 doctori habilitaţi şi profesori universitari, 15 doctori în ştiinţe, conferenţiari. În ultimii cinci ani au fost susţinute 3 teze de doctor în tehnică.

De mai mulţi ani la catedrele facultăţii se practică angajarea prin cumul în calitate de cadre didactice a celor mai buni absolvenţi ai facultăţii, angajaţi la întreprinderi şi companii, organizaţii de proiectare şi altele în domeniu, fapt foarte important, deoarece prin aceştia se asigură o colaborare eficientă între mediul universitar şi cel de producere şi proiectare.

 

IV. FORMELE DE STUDII

1) Ciclul I Licență (240 credite ECTS)

Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat sau a diplomei de absolvire a colegiului.

Durata studiilor: 4 ani – studii cu frecvenţă la zi; 5 ani – studii cu frecvenţă redusă.

FEIE oferă pregătire în specialităţile:

2) Ciclul II Masterat (90 credite ECTS)

Admiterea se efectuează în baza diplomei de studii superioare de licenţă.

Durata studiilor: 1,5 ani – studii cu frecvenţă la zi.

La ciclul II Masterat se pregătesc specialişti în următoarele programe:

 • Energie şi mediu
 • Electroenergetica
 • Inginerie electrică
 • Inginerie şi managementul calităţii
 • Management inovaţional şi transfer tehnologic

3) Ciclul III Doctorat

Admiterea se efectuează în baza diplomei de master.

Durata studiilor: 3 ani – studii cu frecvenţa la zi şi 4 ani – studii cu frecvenţă redusă.

Doctoratul oferă pregătire în următoarele specialităţi ştiinţifice:

 • Sisteme şi tehnologii energetice
 • Tehnologii de conversie a energiei şi resurse regenerabile (cu specificarea acestora)
 • Dispozitive şi echipamente electrotehnice
 • Tehnologii electrotehnice
 • Metrologie, standardizare şi conformitate
 • Metode şi sisteme de control în merceologie

 

V. STUDENȚI

Pe durata a peste 50 ani de activitate au fost pregătiţi aproximativ 9000 de ingineri. În prezent la facultate îşi fac studiile 430 de studenţi cu frecvenţă la zi, 273 studenţi la secţia cu frecvenţă redusă, 92 masteranzi şi 9 doctoranzi.

O tradiţie importantă în activitatea Facultăţii este participarea studenţilor cu rapoarte la conferinţele studenţeşti, organizate în cadrul UTM şi în România, în domeniile energeticii, electrotehnicii şi economiei în energetică. De asemenea, studenţii au ocazia să efectueze stagii şi să-şi continue studiile de masterat în România, Franţa, Suedia.

Studenţii Facultăţii se implică activ în activităţi extracurriculare (de creativitate, culturale, sportive ş. a.) în cadrul Universităţii şi în afara acesteia: expoziţii de creativitate, campionate sportive de diferite nivele, Balul bobocilor, TVC.

 

Orarul activităților didactice în cadrul FEIE în anul de studii 2017/2018

Anul I, II, III, IV
Semestrul de primăvara, studii la ziSemestrul de toamnă, studii la zi
Vezi orarulVezi orarul

 

VI. REALIZĂRI/CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI PROIECTE DE CERCETARE

FEIE a devenit un centru important de cercetări şi colaborări ştiinţifice. În perioada anilor 1964-2015 cercetările ştiinţifice s-au desfăşurat în laboratoarele catedrelor şi la întreprinderile de profil electrotehnic şi energetic din ţară. Rezultatele au fost raportate şi publicate în culegerile a mai multor simpozioane, conferinţe şi comunicări ştiinţifice universitare, fiind expuse în reviste naţionale şi internaţionale de specialitate.

Cercetările în decursul acestei perioade s-au desfăşurat în următoarele direcţii:

Catedra EMMCatedra EECatedra TMECatedra BTE
1.Convertizoare feromagnetice;

2.Motoare electrice de propulsie, roboţi submarini;

3.Surse regenerabile de energie ş.a.

 

1.  Modelarea, optimizarea şi proiectarea automatizată a sistemelor de distribuţie a energiei electrice;

2.  Modelarea, calculul şi analiza regimurilor de funcţionare ale reţelelor şi sistemelor electroenergetice;

3. Studiul regimurilor de funcţionare ale reţelelor şi sistemului electroenergetic ş.a.

1. Economie şi politică energetică;

2. Eficienţa energetică a proceselor tehnologice ş.a.

 

1. Acoperirea articolelor metalice prin aplicarea metodei depunerii în câmp magnetic;

2.  Influenţa câmpului electric şi câmpului magnetic asupra rezistenţei corpului uman;

3.Distribuirea optimă a puterilor în sistemul energetic cu luarea în consideraţie a factorului de pierderi în reţea ş.a.

În ultimii 5 ani FEIE a fost organizat 3 conferinţe internaţionale în Sisteme Electromecanice şi Energetice – dovadă a eficienţei activităţilor de cercetare.

ACTIVITATEAȘTIINȚIFICĂ ÎN ANII 2013-2014

Proiecte naţionale

 • Proiectul instituţional: 11.817.06.03A „Elaborarea Atlasului resurselor energetice Eoliene ale Republicii Moldova (AREE)”;
 • Proiectul Instituţional 118 b/s „Sisteme de tracţiune inovative cu motoare reluctante şi echipamente de comandă pentru vehicule electrice urban”;
 • Proectul Tempus QUAEM „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din Moldova (2012-2015)”;
 • Proiectul instituţional 11.817.06.05A „Cercetarea şi proiectarea generatoarelor sincrone de turaţie redusă pentru sistemele hidraulice şi eoliene (2011-2014)”;
 • Proiectul instituţional 118 b/s „Sisteme de tracţiune inovative cu motoare reluctante şi echipamente de comandă pentru vehicule electrice urbane”;
 • Proiectul instituţional 118 b/s „Cercetarea şi proiectarea generatoarelor sincrone de turaţie redusă pentru sistemele hidraulice şi eoliene”.
 • Proiect în cadrul programelor de stat „Sistemul de alimentare cu energie electrică a microsatelitului”.

Proiecte internaţionale

 • Realizarea proiectului economic de cercetare nr.05/2013 „Elaborarea şi cercetarea motoarelor asincrone trifazate submersibile umplute cu lichid dielectric”. Beneficiar – OAO OKB STS, or. Moscova.

Organizarea conferinţelor ştiinţifice

 • SIELMEN 2013 – a 9-a ediţie a Conferinţei internaţionale de Sisteme Electromecanice şi Energetice;
 • Conferinţa naţională tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor.

Participări la Expoziţia UTM „Creaţia deschide Universul”

Realizări ştiinţifice

Studiul regimurilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice ale RM cu extinderea legăturii externe cu Romania. Elaborarea metodelor de proiectare şi calcul a convertizoarelor electromecanice de turaţie redusă. Cercetarea câmpului magnetic cu aplicaţia tehnicii de calcul, elaborarea modelelor matematice.

ACTIVITATEAȘTIINȚIFICĂ ÎN ANII 2014-2015

Proiecte naţionale

 • Proiectul instituţional 118 b/s „Sisteme de tracţiune inovative cu motoare reluctante şi echipamente de comandă pentru vehicule electrice urbane”;
 • Proiectul instituţional nr. 817.06.05A „Cercetarea şi proiectarea generatoarelor sincrone de turaţie redusă pentru sistemele hidraulice şi eoliene”;
 • Proiectul instituţional nr. 817.06.04A „Eficienţa funcţionării sistemului electroenergetic al Republicii Moldova”;
 • Proiect instituţional nr. 817.06.03A „Elaborarea Atlasului eesurselor energetice eoliene ale Republicii Moldova (AREE)”;
 • Proiectul Tempus TecTNET – transfer tehnologic;
 • Proiectul Tempus QUAEM – asigurarea calităţii în învăţământul superior din Moldova;
 • Proiectul Tempus CRUNT – studii e-learning;
 • Proiect în cadrul Programului de stat 108 b/s – „Dezvoltarea relaţiilor dintre mediul universitar şi cel economic”;
 • Proiect în cadrul programelor de stat „Sistemul de alimentare cu energie electrică a microsatelitului”;
 • Proiect instituţional: către o autonomie energetică a Republicii Moldova.

Proiecte internaţionale

 • Proiectul Tempus Enhancing University Autonomy in Moldova.

Participări la Expoziţia UTM „Creaţia deschide Universul”:

 • Stand de eficienţă energetică al sistemului electromecanic reglabil – elaborat de student.
 • Braţ robotic cu acţionare electrica – elaborat de student.
 • Simulator sistem automatizat pentru ajustarea regulatoarelor PID.

Organizarea conferinţelor ştiinţifice

Conferinţa naţională tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor.

Participare la expoziţia organizată de Agenţia de Eficienţă Energetică în cadrul „Săptămânii europene de energie durabilă”:

 • Sistem fotovoltaic autonom,
 • Termogenerator cu curenţi turbionari.

Manuale, lucrări metodice, monografii editate

Ghid privind evaluarea economică a proiectelor din domeniile eficienţei energetice şi energiilor regenerabile, ISBN 978-9975-57-163-0.

ACTIVITATEAȘTIINȚIFICĂ ÎN ANII 2015-2016

Proiecte naţionale

Proiectul instituţional „Către o autonomie energetică a Republicii Moldova” (2015-2018).

Mese rotunde

 • „Provocările-cheie ce privesc promovarea surselor de energie regenerabilă în Republica Moldova”;
 • „Promovarea surselor de energie regenerabilă şi oportunităţile investiţionale aferente”;
 • „Tarife echilibrate şi accesibile la energie”;
 • „Către o autonomie energetică locală”;
 • „Aspecte privind dezvoltarea cooperării în domeniul energiei între România şi Republica Moldova”;
 • Forumul pentru energie termică şi cogenerare.

Propuneri de proiecte

 • Tehnologia măsurărilor sincronizate aplicată în infrastructurile moderne de transfer al energiei electrice– METriCS – Universitatea POLITEHNICA, București;
 • Cercetări privind creşterea eficienţei energeticeşi optimizarea funcţionării reţelelor electrice de medie şi joasă tensiune în contextul integrării surselor de generare distribuită – EORES – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi;
 • Modelarea, controlul şi monitorizarea proceselor industriale în scopul eficientizării energetice – MO2CEEPI – Universitatea din Craiova;
 • Transfer de cunoştinţe şi soluţii privind interconectarea şi utilizarea eficientă a surselor regenerabile de energie folosite în sistemele de irigaţii – TRANSCON – Universitatea din Craiova;
 • Sisteme performante de acţionare a vehiculelor hibride şi electrice cu o maşină sincronă axială cu două rotoare, un stator şi un singur invertor – HELSAX – Universitatea Politehnica, Timişoara;
 • Creşterea eficienţei celulelor flexibile industriale – EIIFC – Universitatea POLITEHNICA, București;
 • Analiza şi proiectarea schemelor electrice utilizate în transferul fără fir al puterii electrice – ANELTEP – Universitatea POLITEHNICA, Bucuresti;
 • Analiza fenomenelor termoelectromagnetice specifice arcului electric utilizat în transferul fără contact mecanic a energiei electrice – ARCNOMEC – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi;
 • Studii prospective cu privire la potenţialul tehnico-economic de valorificare a surselor regenerabile de energie – STEER – Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca.

Participări la Expoziţia UTM „Creaţia deschide Universul”:

Organizarea conferinţelor ştiinţifice

 • SIELMEN-2015 – a 10-a ediţie (jubiliară) a Conferinţei internaţionale de Sisteme Electromecanice şi Energetice;
 • Conferinţa naţională tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor.

 

VII. RELAŢII INTERNAŢIONALE

În ultimul deceniu facultatea a desfăşurat o activitate fructuoasă de colaborare ştiinţifică şi didactică cu universităţi din Franţa, Marea Britanie, Germania, Italia, România, Ucraina, Polonia, unde cei mai buni studenţi au fericita ocazie de a realiza studii şi practica. Pentru a studia mai profund limbile moderne, la facultate sunt organizate grupe speciale cu predarea unor discipline de specialitate în limbile engleză şi franceză.

În toată perioada de activitate, în cadrul facultăţii au fost susţinute teze de doctor şi doctor habilitat, au fost realizate proiecte de cercetare în colaborare cu mai multe universităţi din Republica Moldova şi de peste hotarele ţării (România, Franţa, Ucraina, SUA, Federaţia Rusă, Belgia etc.); publicaţii ştiinţifice în diverse forme în cadrul universităţii şi peste hotare.

În baza acestor colaborări şi proiecte au fost organizate o serie de conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale:

 • Conferinţa Naţională Tehnico-ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, desfăşurată anual;
 • Conferinţa Internaţională SIELMEN, organizată o dată la doi ani, începând cu 1997.

 

VIII. ABSOLVENȚI

Analiza situaţiei privind încadrarea absolvenţilor facultăţii în câmpul muncii permite a constata, că aceştia sunt foarte solicitaţi, deoarece posedă un nivel înalt de pregătire profesională, care le permite să activeze cu succes în diferite domenii.

În cadrul FEIE s-au format următoarele personalităţi: Ghenadie DIMOV, director general ÎS „Moldelectrica”; Igor SAVIN, ex-director general SA RED Nord; Mihai CERNEI, ex-director general SA „Termocom”; Anatolie LICHII, ex-director general SA CET-2; Dumitru BRAGHIŞ, ex-prim-ministru; Valerian CRISTEA, ex-viceprim-ministru; Petru CHIRIAC, vicepreşedinte Confederaţia naţională a sindicatelor din RM; Călin NEGURĂ, şef Direcţia generală energetică, Ministerul Economiei; Valentin GHERIH, şef departament Интер РАО ЕЭС; Oleg TEREŞCO, dr. hab., prof. univ., director Institutul de Perfecţionare a funcţionărilor de stat din Rusia; Ion DOSCA, ex-campion mondial la jocul de dame; Serghei ANDROS, director general-adjunct Compania Energetice OAO „МРСК Центра и Приволжья”, Rusia; Viorel PETELCA, director Compania „TEHELECTRO-SV”; Vladimir BERZAN, ex-director Institutul de Energetică al AŞM; Valeriu CALMAŢUI, ex-deputat Parlamentul RM; Alexandru BRĂILEANU, director gestiunea reţelelor ÎCS „RED Union Fenosa” SA; Iurii GHIEŞ, director Institutul „Energoproiect”; Adrian PRITULA, director general interimar SA „Energocom”; Valeriu USATÂI, Serghei BOREŢ, businessmeni vestiţi în ţară ş.a.

Este important că se menţine o legătură strânsă între absolvenţi, şi, prin aceştia, cu întreprinderile. Pe parcursul anilor s-au stabilit relaţii strânse de colaborare cu ÎS Moldelectrica, ÎCS „RED Union Fenosa” SA, SA „RED-Nord”, SA „Termoelectrica”, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, SA „RED-Nord-Vest”, Institutul de Energetică al AŞM, Institutul de proiectări „Energoproiect”, Companiile „InterElectroComplect”, „VOLTA”, „InformBusines”, „TehelectroSV” ş. a.

bloc2

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică