sudacevschi

 

VIORICA SUDACEVSCHI

Şef de departament
Conferenţiar universitar, doctor în tehnică

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor 7, corpul de studii nr. 3
Tel: +373 22 50-99-15
E-mail: viorica.sudacevschi@calc.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra Calculatoare (denumirea iniţială – „Tehnica de calcul”) a fost înfiinţată în toamna anului 1974, în urma divizării Catedrei Automatică şi tehnică de calcul în Catedra Automatică şi Catedra Tehnica de calcul. Ulterior, în anul 1990, are loc o nouă divizare a catedrei în una de profil – Catedra Tehnica de calcul şi o alta generală – Catedra Matematică de calcul şi programare. În anul 2005 Catedra Tehnica de calcul obține denumirea actuală – Catedra Calculatoare a Universităţii Tehnice a Moldovei. Fondatorul şi primul şef al catedrei a fost prof. univ., dr. Severin ROTARI (1974-1986, 1994-1995). Ulterior această funcție a fost ocupată de conf. univ., dr. Vasile GÂSCĂ (1995-2005), prof. univ., dr. hab. Emilian GUŢULEAC (2005-2015). Din iulie 2015 catedra este condusă de conf. univ., dr. Viorica SUDACEVSCHI.

Cu o tradiţie de peste 40 de ani, Catedra pregătește specialiști competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a muncii în domeniul ingineriei sistemelor şi calculatoarelor pe baza unor programe de studii moderne, în care aspectele teoretice se îmbină organic cu cele practice. Catedra oferă programe de studii de licență, masterat și doctorat la specialitatea 526.1 „Calculatoare”, organizate cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă pentru toate programele.

Tabelul 1. Caracteristici-cheie ale specialităţii „Calculatoare”

NIVELULLICENŢĂ (CICLUL I)MASTERAT (CICLUL II)DOCTORAT
Durata studiilor4 ani1,5 ani3 ani
Credite de studii ECTS240 de credite90 de credite180 de credite
Forma de organizareCu frecvenţă la zi, cu frecvenţă redusă (+1 an)Cu frecvenţă la zi,

cu frecvenţă redusă

Cu frecvenţă la zi, cu frecvenţă redusă (+1 an)
Condiţii de înscriereDiploma de BAC, diploma de colegiu, diploma de studii superioareDiploma de licenţă în domeniul 526 „Ingineria sistemelor şi calculatoarelor”Diploma de master
CertificareDiplomă de licenţăDiplomă de masterDiplomă de doctor
Titlul acordatLicenţiat în inginerieMaster în inginerieDoctor în tehnică

Domeniile de activitate a absolvenților

Domeniile de activitate profesională a absolvenţilor Catedrei Calculatoare acoperă o gamă largă de ocupaţii, avantajul de bază al specialităţii fiind îmbinarea cunoştinţelor ce ţin de aspectele hardware şi software ale sistemelor de calcul şi a relaţiilor dintre ele. Absolvenţii pot fi angajaţi la întreprinderi şi organizaţii din diverse ramuri, îndeosebi la funcţii, ce presupun următoarele activităţi:

 • Elaborarea, implementarea, dezvoltarea şi deservirea sistemelor informatice pentru diferite organizaţii (întreprinderi, companii, bănci etc.); elaborarea şi administrarea bazelor de date, programarea aplicaţiilor WEB; programarea aplicațiilor în timp real;
 • Proiectarea şi administrarea reţelelor de calculatoare; exploatarea şi deservirea sistemelor de calcul; asamblarea şi setarea tehnicii de calcul; asistenţa tehnică; asigurarea funcţionalităţii componentelor calculatorului şi securizării informaţiei prin metode hardware şi software;
 • Proiectarea, implementarea și exploatarea sistemelor incorporate în bază de microprocesoare, microcontrolere, circuite FPGA şi CPLD; programarea aplicaţiilor industriale; proiectarea şi întreţinerea liniilor tehnologice și de producere computerizate.

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Organizarea şi desfăşurarea promptă a procesului de învăţământ la catedră are o importanţă deosebită în formarea specialiştilor calificaţi şi competenţi. Factorii care determină obiectivele principale din acest domeniu sunt: sporirea calităţii activităţilor didactice şi metodice, centrarea pe competenţe şi pe necesităţile mediului economic, alinierea la exigenţele standardelor europene.

Planul de învăţământul la specialitatea 526.1 „Calculatoare” este, în mare parte, similar cu planurile din universităţile europene şi americane. Planul include cursuri de pregătire fundamentală (Matematica superioară, Fizica, Mecanica), cursuri comune profilului electronic sau domeniului calculatoarelor (Circuite și dispozitive electronice, Programarea calculatoarelor, Structuri de date şi algoritmi, Dispozitive numerice, Matematica discretă), cursuri de pregătire teoretică specifice domeniului (Modelarea sistemelor, Procese stohastice, Evaluarea performanțelor), Sisteme de operare (platforme Windows, Linux, Unix); Limbaje şi medii de programare (C, C++, Java, Asamblare etc.), tehnici şi tehnologii de programare Web; Transmisii de date şi tehnologii, protocoale de comunicaţii în reţele; Proiectarea reţelelor: arhitectură, configurare, administrare, securizare; Tehnologii de proiectare a aplicaţiilor Internet etc.;

Planul este actualizat periodic în conformitate cu cerinţele şi schimbările care apar în domeniul ştiinţei calculatoarelor.

Obiectivele didactico-metodice de bază ale catedrei:

 • pregătirea cadrelor inginereşti pentru a activa în domeniile de cercetare, proiectare, programare, deservire şi administrare a calculatoarelor, sistemelor de calcul şi reţelelor de calculatoare;
 • pregătirea postuniversitară prin masterat şi doctorat a specialiştilor de nivel avansat şi reciclarea cadrelor în domeniu pentru economia naţională.

Catedră acordă o atenţie deosebită elaborării şi editării materialelor didactico-metodice necesare asigurării procesului de studiu în conformitate cu standardul şi planul de învăţământ la specialitatea „Calculatoare”. În acest scop cadrele titulare ale Catedrei au elaborat şi editat circa 60 de materiale didactice pentru cursuri teoretice, practice, îndrumare de proiectare de an şi de laborator, inclusiv în format e-learning.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea ştiinţifică la Catedra Calculatoare se desfăşoară preponderent prin:

 • cercetări în cadrul contractelor de cercetare ştiinţifică;
 • cercetări în cadrul temelor de doctorat;
 • cercetări fundamentale;
 • activităţi de creativitate tehnică.

Domeniile principale de cercetare la catedră sunt:

 • verificarea, securizarea şi evaluarea performanţelor sistemelor de calcul şi reţelelor de calculatoare,
 • achiziţii de date şi instrumentaţie virtuală,
 • proiectarea, testarea şi validarea sistemelor de calcul cu arhitecturi reconfigurabile,
 • sisteme de calcul inteligente,
 • sisteme de calcul cu procesare concurentă a datelor.

În prezent majoritatea colaboratorilor catedrei sunt implicaţi în proiecte de cercetare instituţionale şi bilaterale. Rezultatele obţinute sunt prezentate în publicaţii la diverse conferinţe naţionale şi internaţionale, reviste ştiinţifice, monografii etc. Pe parcursul a peste 40 de ani de la fondare, la catedră au fost publicate cca 1000 de lucrări ştiinţifice şi didactice, înregistrate 35 de invenţii.

Direcţiile de cercetare ale colaboratorilor catedrei au fost axate pe cele mai actuale probleme ale ştiinţei calculatoarelor. Cele mai recente proiecte realizate sunt:

 • 2014-2015 – Proiectul bilateral Republica Moldova – Ucraina „Reţele de senzori distribuite cu noduri de calcul reconfigurabile”, conducător ştiinţific: prof. univ., dr. hab. Emilian GUŢULEAC;
 • 2015-2018 – Proiectul instituțional „Modele, metode și interfețe pentru conducerea și optimizarea sistemelor de fabricație inteligente”, conducător ştiinţific: conf. univ., dr. Sergiu ZAPOROJAN;
 • 2016-2017 – Proiectul bilateral Estonia – Republica Moldova „Training Lab and Curriculum for Network Administrators” în cadrul Programului NATO „Știința pentru pace și securitate”, co-director naţional: univ., dr. Viorica SUDACEVSCHI.

În prezent în cadrul catedrei activează 5 doctori în tehnică, abilitaţi cu dreptul de conducători de doctorat.

Catedra asigură studii prin doctorat la următoarele specialităţi:

 • 13.05 – Elemente şi dispozitive ale tehnicii de calcul şi ale sistemelor de comandă.
 • 13.13 – Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale.
 • 05.05 – Sisteme informaţionale.

O atenţie deosebită la catedră se acordă antrenării studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică şi pregătirea lor pentru a participa la diferite conferinţe şi concursuri tehnico-ştiinţifice. Pe parcursul mai multor ani, echipele UTM, formate de regulă din studenţii de la specialitatea „Calculatoare”, au ocupat locuri premiante la următoarele concursuri:

 • ediţiile anuale ale concursului internaţional studenţesc „Hard & Soft”, organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România, începând cu anul 1995;
 • ediţiile anuale ale concursului internaţional de sisteme robotice „3L&3M”, FCIM (prima ediţie în anul 2012);
 • ediţiile anuale ale concursului internaţional studenţesc „Ingineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu Rădăuţan”, Facultatea CIM (prima ediţie – în anul 2011);
 • ediţiile anuale ale concursului internaţional studenţesc „Earth Rover”, FCIM (prima ediţie în anul 2011);
 • expoziţia lucrărilor de creaţie a studenţilor UTM „Creaţia deschide Universul”;
 • concursuri internaţionale de informatică din România, Ucraina şi Azerbaidjan.

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Catedra dispune de două laboratoare dotate cu reţele locale de calculatoare şi cu acces la Internet, care sunt puse la dispoziţia studenţilor pentru efectuarea lucrărilor de laborator.

În structura catedrei se află şi trei platforme specializate de cercetare:

 • Laboratorul ştiinţifico-didactic „Severin ROTARU”, fondat în anul 1996;
 • Laboratorul de cercetare-dezvoltare în ingineria calculatoarelor, fondat în anul 2007;
 • Laboratorul de creativitate tehnică, destinat pregătirii studenţilor pentru concursuri naţionale şi internaţionale.

Catedra dispune de resurse tehnico-materiale pentru efectuarea lucrărilor de laborator la următoarele discipline:

 • Arhitecturi avansate,
 • Arhitectura calculatoarelor,
 • Bazele transmiterii de date,
 • Circuite integrate digitale, analogice şi de conversie,
 • Dispozitive numerice,
 • Ingineria programării,
 • Programare concurentă și distribuită,
 • Programarea de sistem și de rețea,
 • Proiectarea asistată de calculator,
 • Proiectarea cu dispozitive programabile,
 • Proiectarea sistemelor încorporate,
 • Proiectarea reţelelor de calculatoare,
 • Sisteme de achiziție și procesare a datelor,
 • Sisteme de operare şi tehnologii de reţea,
 • Sisteme cu microprocesoare,
 • Tehnici avansate de programare,
 • Tehnologii de rețea,
 • Tehnologii WEB,
 • Testarea sistemelor de calcul.

V. COLABORĂRI

Catedra are relaţii de colaborare în parteneriat cu următoarele universităţi, centre ştiinţifice şi companii:

 • Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
 • Universitatea Politehnică Bucureşti, România,
 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, România,
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, România,
 • Universitatea Politehnică Timişoara, România,
 • Universitatea din Craiova, România,
 • Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România,
 • Institutul de Aviaţie (Universitatea Tehnică) din Moscova, Rusia,
 • Universitatea Tehnică Naţională „Institutul Politehnic” din Kiev, Ucraina,
 • Universitatea „Joseph Fourrier”din Grenoble, Franţa,
 • Universitatea Lille l – Sciences et Technologies, Franţa,
 • Endava, Republica Moldova,
 • Pentalog, Republica Moldova,
 • Allied Testing, Republica Moldova,
 • Starnet, Republica Moldova,
 • Orange, Republica Moldova.

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr.Nume, prenumeFuncţiaE-mail
1Guţuleac Emilianprof. univ., dr. hab.emilian.gutuleac@calc.utm.md
2Sudacevschi Vioricașef de departament, conf. univ., dr.viorica.sudacevschi@calc.utm.md
3Negură Valentinconf. univ., dr.valentin.negura@calc.utm.md
4Ababii Victorconf. univ., dr.victor.ababii@calc.utm.md
5Moraru Victorconf. univ., dr.victor.moraru@calc.utm.md
6Zaporojan Sergiuconf. univ., dr.sergiu.zaporojan@adm.utm.md
7Ţurcanu Iurieconf. univ.iurie.turcanu@ia.utm.md
8Moraru Vasileconf. univ., dr.vasile.moraru@ia.utm.md
9Bobicev Victoriaconf. univ., dr.victoria.bobicev@ia.utm.md
10Buzurniuc Stepanconf. univ., dr.stepan.buzurniuc@ia.utm.md
11Carcea Liviuconf. univ., dr.liviu.carcea@ia.utm.md
12Kulev Mihailconf. univ., dr.mihail.kulev@ia.utm.md
13Luchianova Ludmilaconf. univ., dr.ludmila.luchianova@ia.utm.md
14Falico Nicolaeconf. univ., dr.nicolae.falico@ia.utm.md
15Marusic Galinaconf. univ., dr.galina.marusic@adm.utm.md
16Maxim Victoriaconf. univ., dr.victoria.maxim@ia.utm.md
17Objelean Nicolaeconf. univ., dr.nicolae.objelean@ia.utm.md
18Perebinos Mihailconf. univ., dr.mihail.perebinos@ia.utm.md
19Stadler Luciaconf. univ., dr.lucia.stadler@ia.utm.md
20Tutunaru Eleonoraconf. univ., dr.
21Andrieş Ionconf. univ., dr.ion andries@ia.utm.md
22Rotaru Lilialector superiorlilia.rotaru@calc.utm.md
23Calmîcov Igorlector superiorigor.calmicov@calc.utm.md
24Ţurcan Analector superiorana.turcan@calc.utm.md
25Cărbune Viorellector superiorviorel.carbune@calc.utm.md
26Branişte Rodicalector superior
27Istrati Danielalector superiordaniela.istrati@ia.utm.md
28Lazu Victorialector superiorvictoria.lazu@ia.utm.md
29Şişianu Alalector superiorala.sisianu@ia.utm.md
30Tărîţă Stelalector superiorstella.tarita@ia.utm.md
31Mihail-Veleşcu Lilialector superiorlilia.mihail@ia.utm.md
32Masaliutina Oxanalector superioroxana.masaliutina@ia.utm.md
33Oşovschi Marianalector universitarmariana.osovschi@calc.utm.md
34Plotnic Constantuinlector universitarconstantin.plotnic@calc.utm.md
35Podubnîi Marinlector universitarmarin.podubnii@calc.utm.md
36Anischevici Marialector universitar
37Loghineschu Dinalector universitardina.loghinescu@ia.utm.md
38Marin Ştefanlector universitarstefan.marin@ia.utm.md
39Razdorojnaia Olgalector universitarolga.razdorojnaia@ia.utm.md
40Stratulat Cristinalector universitarcristina.stratulat@ia.utm.md
41Potlog Mihaillector universitarmihail.potlog@ia.utm.md
42Focşa Petrulector universitarpetru.focsa@ia.utm.md
43Olaru Valentinlector universitarvalentin.olaru@emc.utm.md
44Borozan Olesealector universitarolesea.borozan@ia.utm.md
45Tintiuc Corinalector universitarcorina.tintiuc@ia.utm.md
46Munteanu Silviaasistent universitarsilvia.munteanu@calc.utm.md
Personal non-didactic
 1.Saviliev Antoninaşef de laborator, inginer cat.I
2.Ursu Eugeniainginer cat.I
3.Ursu Eugeniainginer cat.I
4.Focşa Petruinginer cat.Ipetru.focsa@ia.utm.md
5.Munteanu Silviaşef de laboratorsilvia.munteanu@calc.utm.md
6.Gheţu Ioninginer cat.Iion.ghetu@cms.utm.md
7.Grigoraş Constantininginer cat.Iconstantin.grigoras@calc.utm.md
8.Godonoga Octavianinginer cat.Ioctavian.godonoga@calc.utm.md
9.Baban Cristianinginer cat.Icristian.baban@calc.utm.md
10.Cojocari Mihailinginer cat.Imihail.cojocari@calc.utm.md