DORIN TROFIMCIUC

Director tehnic

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 7/1, căm. nr. 2
Tel: +373 22 31-90-15
E-mail:
INFORMAȚII GENERALE

Serviciul Administrativ Gospodăresc este subdiviziune componentă a Universităţii Tehnice a Moldovei, care funcţionează în conformitate cu Statutul universităţii în vederea asigurării bunei funcţionări a corpurilor de studii, căminelor studenţeşti, laboratoarelor, cantinelor, bazelor sportive şi de argement, reţelelor inginereşti, păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului universităţii în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, trai şi odihnă a studenţilor şi colaboratorilor universităţii.

Serviciul Administrativ Gospodăresc are în componenţa sa următoarele subdiviziuni:

Secţia Construcţii Capitale şi Reparaţii (șefă SCCR — Elena Popa) îşi desfăşoară activitatea privind executarea lucrărilor de construcţii-montaj, reparaţii capitale şi curente,  având ca bază Planul anual de efectuare a lucrărilor de reparaţii la obiectivele UTM, întocmit în raport cu comenzile prezentate de decanii facultăţilor, şefii de subdiviziuni, intendenţii căminelor studenţeşti şi blocurilor de studii, conlucrând cu toate subdiviziunile universităţii.

Secţia Aprovizionare (şef SA — Dorin Trofimciuc) activează în scopul achiziţionării mărfurilor (serviciilor) în baza comenzilor anuale prezentate de şefii subdiviziunilor UTM; organizează şi asigură recepţionarea şi depozitarea în bune condiţii a materialelor, utilajelor, aparatelor; distribuirea lor în limitele cantităţilor disponibile şi a fondurilor alocate fiecărui compartiment; planifică procurarea mărfurilor, conform surselor financiare alocate pentru anul următor, reieşind din comenzile prezentate de subdiviziunile UTM; duce responsabilitate de justa planificare, repartizare şi folosire judicioasă a metarialelor eliberate persoanei responsabile material; participă la efectuarea inventarierii şi decontării bunurlor materiale aflate în gestiunea căminelor studenţeşti şi a corpurilor de studii.

Secţia Secţia Corpuri de Studii  şi Cămine Studenţeşti (şef SCS şi CS— S.Covaci) îşi desfăşoară activitatea privind următoarle:

– crearea condiţiilor favorabile de trai şi odihnă a studenţilor-locatari cazaţi în cămine, de îmbunătăţirea  bazei materiale a căminelor studenţeşti, asigurarea ordinii în cămine şi pe teritoriile aferente acestora; stabilirea unui control strict al respectării tehnicii securităţii vitale, normelor antiincendiare şi igienico-sanitare; se preocupă de rezolvarea problemelor sociale ale studenţilor, urmăreşte respectarea strictă a „Regulamentului de ordine internă în căminele studenţeşti”.

asigurarea procesului de învăţământ în corpurile de studii, laboratoare şi terenurile aferente acestora; stabilirii unui control strict al respectării tehnicii securităţii vitale, normelor antiincendiare şi igienico-sanitare;

– asigurarea păstrării bunurilor materiale din căminele şi blocurile de studii, depozit, parc, stadion, teritoriul adiacent acestora.

Secţia Managementul Infrastructurii şi Servicii  Transport (șef SMI şi ST — Sergiu Pascaru) are drept scop asigurarea cu transport a subdiviziunilor universităţii în raport cu comenzile prezentate de şefii de subdiviziuni, decanate, catedre; menţinerea în stare tehnică satisfăcătoare a autovehicolelor; asigurarea mentenenţii reţelelor inginereşti la toate obiectivele universităţii (electrice, termice, apă şi canalizare).

Personal Serviciului Administrativ Gospodăresc

Nume, Prenume

 

Funcţia

 

Date de contact
e-mailtel.fix serviciu
Tulgara Averianinginer-şef022319165
Şcheau IonSpecialist securitatea și022319183
sănătatea în muncă
Cudinov AlexandruSpecialist Protecţia022319183
Antiincendiară
Uzun-Negrescu Oxanapedagog-social022319192
Filipov Emiliafuncţionar evid.populaţiei022225483
Egorova Nadejdafuncţionar evid.populaţiei022776852
Marchitan Anasecretar prelucrare texte computer022442199
Secţia Managementul Infrastructurii şi Servicii Transport
Pascaru SergiuŞef secţie022319130
Golovatîi VasiliManager022319130
Josan Marcelenergetician-şef022319153
Uzun AlexeiInginer coordonator022319153
Istrati AndreiInginer coordonator022319153
Lupaşcu EugeniuInginer coordonator022319153
Revenco Vasilemecanic-şef022319156
Guţu Oxanainginer cat.I022319156
Savciuc Tatianainginer cat.I022319156
Ghenciu Auricainginer cat.I022319156
Secţia Construcţii Capitale şi Reparaţii
Popa ElenaŞef secţie022319024
Ioniţa Elenainginer constructor022319024
Maslennicova Tatianainginer constructor022319024
Danu Isaiinginer constructor022319024
Oprea MarianaInginer coordonator022319024
Secţia Aprovizionare
Trofimciuc DorinŞef secţie022319140
Zagoreţ MariaInginer coordonator022319140
Cobeţ Olgamerceolog022319140
Maţco Dorinşef depozit022319140
Secţia Corpuri de Studii şi Cămine Studenţeşti
Covaci Sergiuşef secţie022323309
Tutuescu IonInginer coordonator022323309
Gluşco IrinaInginer coordonator022323309
Andronachi Cezaramedic-şef022319149
b/o “Andrieș” s. Condrița
Valachi Dionisieadministrator079298143

 

SAG

Colectivul Serviciului Administrativ Gospodăresc (2014)

În cadrul Serviciului Administrativ Gospodăresc activează echipa sanitară, în componenţa căreia sunt incluşi studenţii universităţii în număr de 15-16 persoane de la diferite facultăţi. Ultimii sunt instruiţi de unul dintre medicii preventoriului şi inginerul SAG — specialist în Protecţia Civilă, în vederea acordării primului ajutor medical în situaţii excepţionale. Începând cu anul 2006, echipa sanitară UTM participă la competiţiile din sectorul Râșcani, din municipiul Chișinău şi din Republica Moldova, unde este menţionată cu diplome de gradele I, II și III.

foto 25

Echipa sanitară a Universității Tehnice a Moldovei, constituită din studenți