Articole

ȚURCANU Tatiana – susținerea tezei de doctor în științe economice

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice

Pretendent: ȚURCANU Tatiana, Universitatea Tehnică a Moldovei

Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ., BUGAIAN Larisa, Universitatea Tehnică a Moldovei

Consiliul ştiinţific specializat: CŞS D 31.521.03-12 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei

Tema tezei: „Dezvoltarea managementului costurilor la întreprinderile sectorului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor”

Specialitatea: 521.03 Economie și management în domeniu de activitate

Data: 7 septembrie 2018, Ora: 14:00

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, blocul de studii nr. 1, etajul 2, aula 205, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: Rezultatele cercetării au fost publicate în 17 lucrări ştiinţifice, inclusiv un articol în culegere cotată ISI; 6 în reviste de circulație națională, inclusiv 5 ca singur autor; 10 articole în culegeri ale conferințelor internaționale

Rezumatul tezei

 

CREŢU Ion – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: CREȚU Ion

Conducător ştiinţific:   prof. univ., dr. hab. ȘEREMET Victor

Consiliul ştiinţific specializat:  D 31.135.02-02

Tema tezei: SOLUȚII INTEGRALE ÎN TERMOELASTICITATEA NECUPLATĂ

Specialitatea:   135.02 – Mecanica Corpului Solid

Data: 27 iulie 2018, Ora: 1400

Local: bd. Dacia, nr. 41, blocul 10, aud. 310

 

Principalele publicaţii ştiinţifice. La tema tezei au fost publicate 10 lucrări ştiinţifice: un articol într-o revistă internaţională cotată ISI; două articole ca singur autor într-o revistă de circulaţie internaţională; un articol ca singur autor într-o revistă recenzată de circulaţie naţională, șase articole în culegeri de lucrări ale conferinţelor și simpozioanelor internaţionale și naționale, dintre care patru fără coautori.

Rezumatul tezei

 

OBERŞT Ala – susținerea tezei de doctor în ştiinţe economice

Se anunţă susținerea tezei de doctor în științe economice „Managementul întreprinderilor de fabricare a produselor din carne în economia concurențială

Pretendent: OBERȘT Ala, Universitatea Tehnică a Moldovei

Conducător ştiinţific: dr. hab., prof.univ. SÎRBU Ion, Academia de Studii Economice a Moldovei

Consiliul ştiinţific specializat: D 31.521.03 – 13 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei

Tema tezei: „ Managementul întreprinderilor de fabricare a produselor din carne în economia concurențială”

Specialitatea: 521.03 Economie și management în domeniu de activitate

Data: 12 iulie 2018, Ora: 14:00

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, Blocul de studii nr. 1,  str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, etajul 2, sala 205.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului. Rezultatele principale ale cercetării au fost publicate în 9 lucrări științifice, 4 articole sunt publicate fără coautori.

Rezumatul tezei

ANDRONIC Silvia – susținerea tezei de doctor în ştiinţe fizice

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe fizice „Studiul tranziției metal-dielectric în cristale organice cvasiunidimensionale”

 Pretendentă: Andronic Silvia, Universitatea Tehnică a Moldovei

Conducător ştiinţific: dr. hab., prof.univ. Casian Anatolie, Universitatea Tehnică a Moldovei

Consiliul ştiinţific specializat: D 30.131.03-02 din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: „Studiul tranziției metal-dielectric în cristale organice cvasiunidimensionale”

Specialitatea: 131.03 – Fizica statistică și cinetică

Data: 03 iulie 2018, Ora: 15:00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău, str. A. Mateevici 60, biroul 122, bl. IV.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului. Rezultatele principale ale cercetării au fost publicate în 27 de lucrări științifice, 3 articole și 1 rezumat sunt publicate fără coautori.

Rezumatul tezei

BOAGHI Eugenia – susținerea tezei de doctor în tehnică

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică

Pretendent: BOAGHI Eugenia

Conducător ştiinţific: conf. univ., dr., REȘITCA Vladislav

Consiliul ştiinţific specializat  D 31.253.01-11

Tema tezei: Modificările biochimice şi tehnologice ale nucilor pe parcursul prelucrării şi păstrării”.

Specialitatea 05.18.01 Tehnologia produselor Alimentare (Tehnologia produselor alimentaţiei publice).

Data: 3 iulie 2018; Ora: 10:00; Local: Chişinău, Universitatea Tehnică a Moldovei, str. Studenților, nr. 9/9, aud. 5-120.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului. Rezultatele ştiinţifice obţinute au fost publicate în 21 articole din reviste naţionale şi internaţionale și un Brevet de invenţie, nr. 1251.

Rezumatul tezei

CRISTEA Elena – susținerea tezei de doctor în tehnică

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică

Pretendent: CRISTEA Elena

Conducător ştiinţific: prof. univ., dr.hab., STURZA Rodica

Consiliul ştiinţific specializat  D 31.253.01-12

Tema tezei:  Regimuri tehnologice pentru asigurarea potenţialului antioxidant al unor produse horticole la păstrare şi prelucrare”.

Specialitatea 05.18.01 Tehnologia produselor Alimentare (Tehnologia produselor alimentaţiei publice).

Data: 3 iulie 2018; Ora: 13:00; Local: Chişinău, Universitatea Tehnică a Moldovei, str. Studenților, nr. 9/9, aud. 5-120.

Rezultatele cercetărilor au fost publicate în 8 lucrări științifice dintre care 2 articole de un singur autor publicate în reviste cu impact factor, indexate SCOPUS și o cerere de brevet de invenție.

Rezumatul tezei

NICOLAEV Pavel – susținerea tezei de doctor în tehnică

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică

Pretendent: NICOLAEV Pavel

Conducător ştiinţific: conf. univ., dr. NASTAS Vitalie

Consiliul ştiinţific specializat:  D 31.273.02-01

Tema tezei  „MĂSURĂTOARE DE IMPEDANŢĂ CU REZONANŢĂ SIMULATĂ ÎN COORDONATE CARTEZIENE”

 Specialitatea 273.02 – Metode şi  sisteme de control în metrologie

 Data – 30 iunie 2018,   ora 12.00

Local: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168, blocul de studii Nr.1, aud. 1-205

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului. În baza cercetărilor efectuate au fost publicate 17 de lucrări științifice dintre care 9 – de un singur autor, au fost obținute 10 brevete de invenție, iar rezultatele au fost prezentate şi incluse în cataloagele a 14 expoziții internaționale de invenţii.

Rezumatul tezei

GOLUBI Roman – examinarea tezei de doctor

Joi, 10 mai 2018 în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 253. Tehnologii în industria alimentară; specialitatea 253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală din cadrul UTM, pe adresa: Chişinău, st. Studenţilor 9/9, blocul 5, ora 15.00, în aula 5-120, va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema „Valorificarea strugurilor nematuraţi la obţinerea compoziţiilor nutritive”,
prezentată de pretendentul Roman GOLUBI,
conducător ştiinţific dr., conf. cercetător Eugen IORGA, consultant ştiinţific, dr. hab., prof. acad. Boris GAINA.

Secretar ştiinţific SŞP: dr. în tehnică, conf. univ. Elisaveta SANDULACHI (022 50-99-58)

VLASENCO Ana – examinarea tezei de doctor

Vineri, 04 mai 2018, ora 12.00 în ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc la specialitatea științifică 262.01. Geodezie și tehnologii geoinformaționale din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chișinău, bd. Dacia 4, blocul 10, aula 104, va fi examinată teza de doctor în tehnică a dnei VLASENCO Ana cu tema:  CONTRIBUȚII CU PRIVIRE LA PERFECȚIONAREA PARAMETRILOR DE TRANSFORMARE A COORDONATELOR ȘI MODIFICAREA PROIECȚIILOR CARTOGRAFICE PENTRU TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA”.

Conducător științific: Chiriac Vasile, dr., conf. univ.

Secretar științific: Grama Vasile, dr., conf. univ. (tel: +373 69139310)

CÎRLAN Alexandru – examinarea tezei de doctor

Miercuri, 04 aprilie 2018, ora 13.30 în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil 135. Mecanică; 211. Ingineria construcţiilor din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 129, va fi examinată teza de doctor în tehnică a dlui CÎRLAN Alexandru cu tema: STUDIUL PROPRIETĂŢILOR REOLOGICE ALE SOLURILOR PENTRU EVALUAREA STĂRII DE TENSIUNE-DEFORMAŢIE A TERENURILOR DE FUNDAŢII, la specialitatea 211.02-Materiale de construcţii, elemente şi edificii

Citește mai mult