(Extras din REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă

(ciclul I) în Universitatea Tehnică a Moldovei, anul 2017)

  •  copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan (conform adeverinței eliberate de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească);
  • copiii cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor şi practicarea profesiei în specialitatea aleasă (la prezentarea certificatului medical corespunzător, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului);
  • copiii cu ambii părinţi cu grad de dizabilitate (la prezentarea certificatelor medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al părinților acestuia);
  • copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii-participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak (la prezentarea certificatului eliberat de organele abilitate);
  • copiii din familii cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere (la prezentarea certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor);
  • absolvenţii şcolilor din localităţile de est ale republicii şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, precum şi absolvenţii Liceului Teoretic „A. Mateevici” din Sănătăuca, r-nul Floreşti, originari din localităţile de est ale țării;
  • copiii din familii de romi;
  • tinerii care au efectuat serviciul militar în termen.

 

CANDIDAŢII DIN ACESTE CATEGORII POT PARTICIPA, CONCOMITENT ȘI LA CONCURSUL GENERAL DE ADMITERE.

 

Candidaţii din aceste categorii pot participa, concomitent și la concursul general de admitere.