I. METODOLOGIA

 

II. CALENDARUL ADMITERII

 • Înscrierea candidaţilor: 01 septembrie – 29 septembrie
 • Susţinerea probei de competenţă lingvistică:  02 octombrie – 06 octombrie
 • Sustinerea probei de specialitate: 09 octombrie – 20 octombrie
 • Validarea rezultatelor concursului şi înscrierea doctoranzilor: 23 octombrie – 30 octombrie
 • Orarul examenelor de admitere la studii superioare de doctorat

 

III. ACTELE NECESARE

Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la Direcția Doctorat și Postdoctorat un dosar de înscriere, care va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere pe numele Rectorului UTM
 • diplome de studii superioare (licenţă şi master), cu anexele corespunzătoare sau suplimente, în original şi copii
 • lista şi copia lucrărilor ştiinţifice publicate (brevetelor de invenţie) sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) la tematica specialităţii alese
 • certificat de cunoaştere a unei limbi străine (engleza sau franceza) cu recunoaştere internaţională obţinut în ultimiii doi ani calendaristici (TOEFL sau alte certificate internaţionale recunoscute, standard minim-nivel B1) sau certificat de competenţă lingvistică obţinut la catedra Limbi Moderne UTM
 • extrasul din procesul-verbal al şedinţei catedrei sau recomandări a doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu
 • curriculum vitae
 • copia buletinului de identitate
 • copia carnetului de muncă
 • 3 fotografii
 • declaraţie pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetar la studii de doctorat

 

Toate actele se prezinta intr-o mapa din carton cu legaturi.

mapa-din-carton

 

IV. TAXELE DE STUDII

 

V. PLANUL DE ADMITERE 2016 – 2017