ACTE NORMATIVE UTM

I. Politici si strategii ale UTM 

 1. Carta UTM
 2. Planul de dezvoltare strategică instituțională a Universității Tehnice a Moldovei 2016-2020
 3. Regulamentul intern al Instituției Publice „Universitatea Tehnică a Moldovei”

II. Organe de conducere ale UTM

 1. Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UTM
 2. Regulament privind organizarea și funcționarea CDSI a UTM
 3. Regulament privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al UTM
 4. Regulament privind decernarea Premiului Senatului UTM în domeniul creativității studenților

III. Politica de securitate privind protecţia datelor cu caracter personal în sistemele informaţionale gestionate de UTM

 1. Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale
 2. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date  cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă
 3. Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video
 4. Regulamentul privind înregistrarea petițiilor
 5. Regulament privind prelucrarea informaţiilor ce conţin date cu carater personal în sistemul de management universitar Decanat (evidenţa studenţilor)
 6. Regulament privind prelucrarea informaţiilor ce conţin date cu carater personal în sistemul de management universitar „Resurse umane (evidenţa angajaţilor)

IV. Acte normative privind organizarea si funcționarea subdiviziunilor universitare

Departamente, facultăți

Direcții unviersitare

 1. Regulament privind organizarea si funcționarea Direcției Management Academic și Asigurarea Calității la UTM
 2. Regulament privind organizarea si funcționarea Direcției Managementul Resurselor la UTM
 3. Regulament privind organizarea și funcționarea Direcţiei Tehnologia Informației și a Comunicațiilor la UTM
 4. Regulament privind organizarea și funcționarea Direcţiei Investigaţii Ştiinţifice la UTM
 5. Regulament privind organizarea și funcționarea Direcţiei Finanțe și Evidență Contabilă la UTM

Servicii universitare

 1. Regulament privind organizarea si funcționarea Serviciului Relații Internaționale la UTM
 2. Regulament privind organizarea și funcționarea Serviciului Relații Publice și Promovarea Imaginii la UTM

Centre universitare și alte subdiviziuni

 1. Regulament privind organizarea şi funcţionarea CEGHID UTM
 2. Regulament privind organizarea şi funcţionarea CŞITTIA, FTA la UTM
 3. Regulament privind organizarea şi funcţionarea CCTŞITAEN „Etalon” la UTM
 4. Regulament privind organizarea și funcționarea CCO, FTA la UTM
 5. Regulament privind organizarea și funcționarea SMV, FTA la UTM
 6. Regulament privind organizarea și funcționarea CIPFCAP, FTA la UTM
 7. Regulament privind organizarea și funcționarea CLS „Lexis” la UTM
 8. Regulament privind organizarea și functionarea CEADT la UTM
 9. Regulament privind organizarea și funcționare a Centrului Didactico-Metodic și de Producție al UTM
 10. Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului Medical al UTM
 11. Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului de Nutriție la FTA, UTM
 12. Regulament privind organizarea și funcționarea CNIB la FCIM, UTM
 13. Regulament privind organizarea și funcționarea CCISC la FCIM, UTM
 14. Regulament privind organizarea și funcționarea CCGIGF la FCGC, UTM
 15. Regulament privind organizarea și funcționarea CCPGCEB la FCGC, UTM
 16. Regulament privind activitatea CC al CCPGCEB a FCGC, UTM
 17. Regulament privind elaborarea schemelor de certificare în cadrul CCPGCEB a FCGC, UTM
 18. Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului de Cercetare „Construcții Rutiere” la FUA, UTM
V. Proceduri financiare
 1. Metodologia de planificare și de alocare a fondurilor destinate procesului educațional și de cercetare în UTM
 2. Metodologia de planificare şi de aprobare a taxelor de studii și a altor taxe la UTM
 3. Procedura de achiziții publice de valoare mică
 4. Regulament privind sistemul de salarizare în IP „UTM”
 5. Decizie nr. 12 din 28.06.2017 – Cu privire la aprobarea Condițiilor de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) UTM
 6. Decizie nr. 16 din 17.08.2017 – Cu privire la aprobarea Condițiilor de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Universității Tehnice a Moldovei in vederea construirii (instalării), intreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării relelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora
 7. Regulament cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea diverselor manifestări şi pentru primirea şi deservirea delegațiilor la IP „UTM”
 8. Metodologie  de acordare a sporului pentru performanţă în activitatea de cercetare şi inovare la UTM
 9. Metodologie de acordare a sporului pentru înaltă eficiență în muncă salariaților UTM,
  responsabili pentru relațiile internaționale
 10. Aviz pentru achitarea taxei de studii la UTM
 11. Decizie cu privirea la aprobarea Condițiilor de access pe proprietatea publică aflată în administrarea (gestiunea) Universității Tehnice a Moldovei în vederea construirii (instalării), întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora

VI. Activitatea studențească

 1. Codul de onoare al studenților UTM
 2. Regulament privind organizarea și funcționarea Senatului studențesc la UTM
 3. Regulament privind funcționarea căminelor studenţeşti ale UTM

VII. Admiterea

VIII. Biblioteca Tehnico-Științifică a UTM

 1. Regulament de oganizare și funcționare a bibliotecii tehnico-științifice UTM
 2. Regulament-cadru de organizare și funcționare a bibliotecii filiale de facultate la UTM
 3. Regulament intern al Bibliotecii Tehnico-Științifice a UTM
 4. Regulament pentru utilizatorii Bibliotecii Tehnico-Științifice a UTM

IX. ECTS

 1. Regulament de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu, 2018 (Aprobată modificarea la ședințaSenatului UTM din 24.04.2018, proces-verbal nr. 8

X. Formarea continuă

 1. Regulament privind organizarea și functionarea Centrului Universitar de Formare Continuă la UTM (aprobat în 2018)
 2. Regulament cu privire la activitatea Consiliului Coordonator de Formare Profesională Continuă la UTM
 3. Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile de formare profesională continuă la UTM
 4. Regulament cu privire la elaborarea și realizarea programelor de formare profesională continuă la UTM
 5. Regulament cu privire la eliberarea actelor de studii la absolvirea programelor de formare profesională continuă la UTM
 6. Regulament cu privire la formarea continuă a cadrelor didactice la UTM
 7. Ghid: Organizarea stagiilor cadrelor didactice la întreprinderi (formare continuă)

XI. Managementul calității

 1. Ghid: Criterii, indicatorii și proceduri de evaluare a programelor de studii
 2. Regulament privind Sistemul de Management al Calității în UTM
XII. Evaluare externă și acreditare
 1. Ghid ANACIP de evaluare externă a instituțiilor de învățământ superior
 2. Ghid ANACIP de evaluare externă a programelor de studii de licență, învățământ superior
 3. Ghid ANACIP de evaluare externă a programelor de studii de master, învățământ superior
 4. Ghid ANACIP de evaluare externă a programelor de studii de doctorat, învățământ superior
 5. Modelul Raportului de autoevaluare a programului de studiu Electromecanica, ciclul I

XIII. Ocupare post

 1. Regulament privind modul de alegere a rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei
 2. Regulament cu privire la ocuparea posturilor didactice în UTM
 3. Regulament privind ocuparea funcțiilor de conducere și alegerea organelor de conducere ale instituției publice UTM

XIV. Comunicarea și gestionarea informației

 1. Regulament instituțional de comunicare internă și externă și de gestionare a informației la UTM
 2. Regulament privind organizarea și adminstrarea paginii-web oficiale a IP „Universitatea Tehnică a Moldovei” şi a paginilor-web ale subdiviziunilor universitare
 3. Regulament cu privire la utilizarea sistemelor informaţionale în cadrul UTM

XV. Studii universitare

Acte normative generale

 1. Regulament cu privire la normarea activității științifico-didactice în UTM
 2. Regulament privind efectuarea și susținerea lucrărilor de laborator de către studenții UTM
 3. Regulament privind acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenții UTM
 4. Regulament privind organizarea mobilităţii academice a studenţilor şi a cadrelor didactice ale UTM
 5. Regulament cu privire la eliberarea actelor de studii absolvenților UTM
 6. Regulament cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenților Universităţii Tehnice a Moldovei
 7. Regulament privind internaționalizarea activităților academice la UTM
 8. Regulament privind monitorizarea traseului profesional al absolvenților Universității Tehnice a Moldovei
 9. Regulament privind acordarea Burselor de performanţă şi susţinerea materială ocazională a unor categorii de studenţi la Universitatea Tehnică a Moldovei
 10. Regulament privind modul de angajare a cadrelor didactice asociate invitate la IP „UTM”
 11. Regulament studiile străinilor la UTM
 12. Regulament privind atribuțiile responsabililor pentru relații internaționale de la facultățile UTM.

Ciclul I, Licență

 1. Ghid: Elaborarea și susținerea tezelor de licență
 2. Standard. Examen de licență. Criterii de apreciere a cunoștințelor
 3. Regulament UTM privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență
 4. Regulament cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în UTM la ciclul I, Licență

Ciclul II, Master

 1. Ghid: Elaborarea și susținerea tezelor de master
 2. Regulament cu privire la organizarea în UTM a studiilor superioare de master, ciclul II ( din 24.12.2007)
 3. Ordin privind monitorizarea activității de elaborare a tezelor de licență-master
 4. Regulament cu privire la organizarea în UTM a studiilor superioare de master, ciclul II (aprobat la şedinţa senatului UTM proces verbal nr. 3 din 24.11.2015)

Doctorat

 1. Regulamentul privind acordarea concediului de creaţie în scopul finalizării şi susţinerii tezei de doctor
 2. Contract de studii superioare de doctorat
 3. Regulament insituțional de organizare și desfășurare a studiilor superioare de doctorat
 4. Ghid pentru doctoranzi UTM
 5. Ghid pentru postdoctoranzi UTM
 6. Plan individual al studiilor superiare de doctorat, ciclul III (Model)
 7. Metodologie privind repartizarea granturilor doctorale pentru anul universitar 2016-2017
 8. Regulament cu privire la acordarea burselor şi premierea studenților- doctoranzi ai Universităţii Tehnice a Moldovei

Evaluarea

Stagii practice

 1. Regulament privind organizarea şi desfășurarea stagiilor de practică a studenților UTM (aprobat în 2017) 
 2. Regulament privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică a studenților UTM (aprobat în 2010)
 3. Ghid: Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică
 4. Caietul stagiului de practică pentru studenții ciclului I și II

Altele

 1. Regulament privind efectuarea și susținerea lucrărilor de laborator de către student
 2. Regulament cu privire la organizarea și desfășurarea instruirii la disciplinele repetate
 3. Regulament de activitate a Consiliului coordonator de dezvoltare a educației fizice și sport al UTM
 4. Regulament de funcționare a căminelor studențești ale UTM
 5. Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Asistență Antreprenorială și Management (CAAM)
 6. Tehnici de căutarea a unui loc de muncă
 7. Contractul colectiv de muncă
 8. Ghidul studentului: Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică

XVI. Mostre de cereri adresate administrației UTM (student)

 1. De exmatriculare din propria dorință
 2. De acordare a concediului academic
 3. De reluare a studiilor după concediu academic
 4. De transfer de la o specialitate la alta
 5. De transfer de la studiile cu frecvență la zi la studiile cu frecvență redusă
 6. De transfer de la studiile cu frecvență redusă la studiile cu frecvență la zi
 7. De transfer de la o facultate la alta
 8. De reînmatriculare pentru cei exmatriculaţi
 9. De transfer de la altă instituţie de învăţământ
 10. De repetare a anului de studii
 11. De acordare a bursei sociale
 12. De schimbare a numelui
 13. De înmatriculare la studii în parallel
 14. De eliberare a programei analitice
 15. De eliberare a duplicatului carnetului de student
 16. De eliberare a duplicatului carnetului de note
 17. De admitere la examenul de licență
 18. De admitere la examenul de licență, suținerea proiectului
 19. De înscriere la următorul an de studii

XVII. Circuitul documentelor în cadrul serviciului resurse umane

 1. Cerere generală
 2. Cerere de revenire la serviciu
 3. Cerere de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani
 4. Cerere de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani
 5. Demers de premiere
 6. Cerere de deplasare în interes de serviciu
 7. Inștiintare abateri disciplinare
 8. Demers de prelungire a contractului individual de muncă
 9. Cerere de transfer
 10. Cerere de angajare de bază personal didactic
 11. Cerere de acordare a concediului suplimentar pentru studii
 12. Cerere de angajare prin cumul (activitate didactică)
 13. Cerere de acordare a concediului de odihnă
 14. Cerere de demisie personal didactic
 15. Cerere de acordare a concediului neplătit
 16. Cerere de acordare a concediului de lungă durată/de creație
 17. Cerere de acordare a concediului de odihna suplimentar
 18. Cerere de acordare a concediului suplimentar pentru studii
 19. Cerere de angajare prin cumul
 20. Cerere de suspendare a CIM
 21. Cerere de angajare prin cumul non-didactic
 22. Cerere de participare la concurs
 23. Cerere de angajare prin cumul DT
 24. Cerere de modificare a numelui
 25. Cerere de angajare de bază personal non-didactic
 26. Cerere de demisie personal non-didactic
 27. Cerere de angajare de bază DT
ACTE NORMATIVE EXTERNE

Aprobate de Parlamentul RM

I. Legi

 1. Constituţia Republicii Moldova, din 29.07.1994, Publicat: 18.08.1994 în Monitorul Oficial Nr. 1, art. Nr. 1, Data intrării în vigoare: 27.08.1994
 2. Legea învăţământului, Lege Nr. 547 din 21.07.1995, Publicat: 09.11.1995 în Monitorul Oficial Nr. 62-63, art. Nr. 692, Data intrării în vigoare: 09.11.1995
 3. Legea cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova, Nr.1257-XIII din 16.07.97, Publicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.69-70/583 din 23.10.1997
 4. Legea pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului şi a Legii cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova, Lege Nr. 328 din 24.03.1999, Publicat: 03.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 056, Promulgat: 26.05.1999
 5. Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I, Lege Nr. 142 din 07.07.2005, Publicat: 29.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 101-103 art. Nr. 476, Data intrării în vigoare: 07.07.2005
 6. Legea cu privire la prevenirea si combaterea corupţiei, Lege Nr. 90 din 25.04.2008, Publicat: 13.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 103-105 art. Nr. 391

II. Coduri

 1. Codul Educatiei al Republicii Moldova, Cod Nr. 152 din 17.07.2014, Publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324, art. Nr. 634,Data intrării în vigoare: 23.11.2014
 2. Codul Muncii al Republicii Moldova, Cod Nr. 154 din 28.03.2003, Publicat: 29.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162, art. Nr. 648
 3. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, Cod Nr. 259 din 15.07.2004, Publicat: 30.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 125-129, art. Nr. 663

III. Regulamente

 1. Regulamentul acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (Anexa nr. 1 la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, Cod Nr. 259 din 15.07.2004)
 2. Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare (Anexa nr. 3 la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, Cod Nr. 259 din 15.07.2004)
 3. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului (Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 173 din 18 februarie 2008)
 4. Regulamentul cu privire la modul de acordare a Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii) (HG nr.161 din 15.02.2008 cu modificările şi completările din HG nr. 539 din 02.09.09

IV. Hotărîri

 1. Concepţia politicii de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 23 aprilie 2003
 2. Hotarirea nr. AT-2/6-3 din 31 martie 2011 cu privire la stabilirea termenului de valabilitate al temelor tezelor de doctor sau doctor habilitat
 3. Hotarirea nr. AT-2/6 din 31 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat)

Aprobate de Guvernul RM

 1. Regulament cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master, Publicat: 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205 art Nr : 528
 2. Hotărârea Guvernului Nr. 453 din 24.07.2015 privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2015-2016
 3. Hotărîrea Guvernului Nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
 4. Hotărîrea Guvernului Nr. 56 din 27.01.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior
 5. Hotărîrea Guvernului Nr. 854 din 21.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior
 6. Hotărîrea Guvernului Nr. 435 din 23.04.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile
 7. Hotărîrea Guvernului Nr. 1455 din 24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul II
 8. Hotărîrea Guvernului Nr. 74 din  25.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat
 9. Hotărîrea Guvernului Nr. 1009 din 01.09.2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale  pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar
 10. Hotărîrea Guvernului Nr. 923 din  04.09.2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat
 11. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 173 din 18.02.2008
 12. Regulamentulcu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru postul de rector al instituţiei de învăţămînt superior universitar, Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 112 din 28.02.1996
 13. Regulamentul cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate, Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 472 din 06.05.2004
 14. Regulamentul cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilorde învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract, Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 125 din 15 februarie 2001
 15. Regulamentul-Cadru cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii ciclul I, ciclul II, studii integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar, Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006
 16. Aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în 
Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006, Hotărîre Nr. 1287 din 18.11.2008
 17. Hotărâre nr. 193 din 24.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulţilor
 18. Regulament cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară, Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2012

Aprobate de Ministerul Educaţiei al RM

 1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova, Publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324 art Nr: 634, Data intrării în vigoare: 23.11.2014
 2. Ordinul nr. 09 din 14.01.2015 Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova
 3. Plan-cadru pentru studii superioare (ciclul I – Licenţă, ciclul II – Master, studii integrate, ciclul III – Doctorat), Ordinul Ministrului Educației nr. 1045 din 29.10.2015
 4. Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Ordinul Ministrului Educaţiei nr.1046 din 29.10.2015
 5. Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă. Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 1047 din 29.10. 2015
 6. Ordin cu privire la aprobarea dosarului, a criteriilor și indicatorilor de performanță în vederea autorizării de funcționare provizorie a Școlilor doctorale, nr. 118 din 06 martie 2015
 7. Ordin cu privire la aprobarea Recomandărilor-cadru pentru dezvoltarea planurilor de învățământ la ciclul III, studii superioare de doctorat, nr. 119 din 06 martie 2015
 8. Cadrul național al calificărilor – Învățământ superior, Publicat: 2013
 9. Regulament-cadru al facultății instituției de învățământ superior, Anexa nr.2 la ordinul nr. 671 din 06 august 2010
 10. Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă, Anexă la ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 84 din 15 februarie 2008
 11. Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Aprobat prin Hotărîrea Colegiului M.E.T.S. nr. 3.1 din 23.02.2006 şi pus în aplicare prin ordinul nr. 140 din 25.02.06
 12. Regulament-Cadru al catedrei instituţiei de învăţămînt superior, Anexa nr.1 la ordinul nr. 671 din 06.08. 2010
 13. Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Anexă la ordinul Ministerului Educaţiei nr. 726 din 20.09.2010
 14. Plan-cadru pentru studii superioare, Aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 455 din 03.06.2011
 15. Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice şi de conducere şi alegerea organelor de conducere în instituţiile de învăţământ superior universitar din Republica Moldova, Anexă la ordinul nr. 697 din 04 noiembrie, 2011
 16. REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova, Ordinul nr. 369 din 06.05.2014
 17. Convenţie Colectivă (nivel ramural) pe anii 2011-2015, Nr. 2 
din  12.01.2011, Publicat: 28.01.2011 în Monitorul Oficial Nr. 18-21, art. Nr. 94, Înregistrată la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la 12 ianuarie 2011, nr. 2
 18. Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011−2015, Aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 849 din 29. 11. 2010
 19. Strategia învăţământului superior din Republica Moldova in contextul Procesului Bologna, Din 24.05.04
 20. Normele metodologice de elaborare şi aplicare a standardelor Programelor de formare profesională continuă, Aprobate prin ordinul Ministrului Educaţiei, Tineretului şi Sportului Nr. 549 din 16.11.2005
 21. Regulament privind constituirea si distribuirea fondului d.e rezervă al Ministerului Educației pentru instituțiile de invățământ superior de stat din cadrul ministerului care activează în condiții de autonomie financiară
 22. Regulamentul cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender
 23. Dispoziție cu privire la instruirea concomitentă în două specialități înrudite
 24. Ghid metodologic de creare şi funcţionare a Centrului Universitar de Ghidare şi Consiliere în Carieră (Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 970 din 10.09.2014)
 25. Regulament cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova
 26. Regulament cadru cu privirea la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească
 27. Regulament cadru cu privirea la organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova
 28. Regulament cadru privind stagiile de practică în învățământul superior

Pe domenii de interes

I. Atestarea cadrelor

 1. Atestarea cadrelor didactice
 2. Atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare

II. BAC

 1. Desfăşurarea examenelor de Bacalaureat
 2. Organizarea şi desfăşurarea examenelor de bacalaureat 2010-2011

III. Codul educaţiei

 1. Codul Educației (COD Nr. 152 din  17.07.2014)
 2.  Notă informativă la proiectul Codului educaţiei
 3. Proiectul Codului educaţiei

IV. Combaterea corupţiei

 1. Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
 2. Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei

IV. Documentaţia Bologna

 1. Către o arie europeană de învăţământ superior, Praga
 2. Declaraţia de la Bologna din 19 iunie 1999
 3. Declaraţie – armonizarea structurii sistemului european de învăţământ superior, Sorbona
 4. Formarea spaţiului european de învăţământ superior, Berlin
 5. Spaţiul european al învăţământului superior – Realizarea obiectivelor, Bergen
 6. Standarde şi linii directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al Învăţământului Superior
 7. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA
 8. The Bologna Declaration of 19 June 1999

VI. ECTS

 1. Implementarea Sistemului Naţional de Credite de Studiu
 2. Organizarea studiilor de învăţământ superior în baza sistemului naţional de credite de studiu

VII. Formarea continuă

 1. Activitatea Consiliului Naţional de Formare Profesională Continuă
 2. Decizia Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unui program de acţiuni în domeniul învăţării pe parcursul vieţii
 3. Document de lucru al Comisiei Europene. Un posibil cadru European al calificărilor în perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi. SEC (2005) 957
 4. ECVET reflector RO
 5. Extras din Codul Muncii al Republicii Moldova
 6. Norme metodologice de elaborare şi aplicare a standardelor Programelor de formare profesională continuă
 7. Obiective strategice europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale
 8. Organizarea formării profesionale continue
 9. Regulament de atestare a cadrelor de conducere din învăţământul preuniversitar

VIII. Învăţământul în Republica Moldova

 1. Legea Învăţământului
 2. Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2010-2015. Proiect
 3. Strategia învăţământului superior din RM în contextul Procesului Bologna

IX. Ocupare post

 1. Ocuparea posturilor didactice şi de conducere şi alegerea organelor de conducere
 2. Modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior – nr. 854 din 21.09.2010

X. Ştiinţă şi inovare

 1. Acreditarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării
 2. Evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice
 3. Activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovarii
 4. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare

XI. Studii Universitare

Ciclul I, Licenţă

 1. Organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă
 2. Organizarea şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă 2010
 3. Plan-cadru provizoriu pentru ciclul I (studii superioare de licenţă)

Ciclul II, Master

Doctorat

 1. Consilii ştiinţifice specializate, conferirea gradelor şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice
 2. Constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil
 3. Ghid: Perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor
 4. Organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului

Altele

 1. Acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile
 2. Recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate
 3. Regulament privind recunoaşterea, echivalarea şi autentificarea actelor de studii şi a calificărilor
 4. Scutirea de plata taxei de studii a studenţilor instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi pe bază de contract

XII. Altele

ACTE EUROPENE